Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015

Πρόσληψη μαγείρου στο δήμο Καλαμαριάς

Ένα άτομο θα προσλάβει με 9μηνη σύμβαση, ειδικότητας ΔΕ Μαγείρων/Μαγειρισσών, το  Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής & Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων» του Δήμου Καλαμαριάς.


Τα κύρια προσόντα που πρέπει να έχει είναι τα εξής: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου