Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018

Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Θερμαϊκού

Με 29 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού αυτή την Τρίτη 6 Νοεμβρίου, ώρα 4 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Λογοθέτου 1, στους Νέους Επιβάτες. Προ ημερησίας διατάξεως, θα γίνει ενημέρωση για το πρόβλημα στέγασης του Γυμναστικού Ομίλου "Αίας Θερμαϊκού".

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:.  
ΘΕΜΑ 1ο : Κατάρτιση νέου Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών Δήμου Θερμαϊκού. (άρθρο 63 στ’ Ν. 3852/2010).
Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας - κ. Τριαντάφυλλος Τζιούμης.


ΘΕΜΑ 2ο :  Υποβολή Πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου στην Περαία του Δήμου Θερμαϊκού», στην πρόσκληση με κωδικό ΟΠΣ 2658 και τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» προκειμένου να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου

ΘΕΜΑ 3ο: Αποδοχή υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας Δικαιούχου – Συνδικαιούχου για την υλοποίηση της Πράξης «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου στην Περαία του Δήμου Θερμαϊκού», στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό ΟΠΣ 2658 και τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ».
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός ελεγκτών της ΔΗΚΕΘ  χρήσης 1/1/2016 έως 31/12/2016.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος ΔΗΚΕΘ - κ. Κυριακή Καζουλίδη

ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός ελεγκτών της ΔΗΚΕΘ  χρήσης 1/1/2017 έως 31/12/2017.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος ΔΗΚΕΘ - κ. Κυριακή Καζουλίδη

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 118/2018 απόφασης του Δ.Σ. της ΔHKEΘ                     «2η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2018 και 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2018».
Εισηγήτρια : Πρόεδρος ΔΗΚΕΘ - κ. Κυριακή Καζουλίδη

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου  «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Θερμαϊκού 2015».
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 8ο: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υλικών πυροπροστασίας για τα σχολεία του Δήμου Θερμαϊκού, βάσει των διατάξεων του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων», για το έτος 2018.
Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας Δ.Θ. - κ. Τριαντάφυλλος Τζιούμης.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση ανάκλησης της υπ’ αριθ. 566/2017 απόφασης του Δ.Σ. περί «Δωρεάν παραχώρησης χώρου εντός του πρώην Κοινοτικού καταστήματος Κερασιάς του Δήμου Θερμαϊκού, στον σύλλογο τουριστικού εξωραϊσμού του Οικισμού λυόμενων σπιτιών «Η ΑΝΘΟΥΠΟΛΙΣ».
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 5/2018 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
Εισηγητής : Πρόεδρος Επιτροπής Σ.Λ.Φ.Δ. - κ. Νικόλαος Μπαλάφας.

ΘΕΜΑ 11ο : Αποδοχή παραχώρησης ενός απορριμματοφόρου κι ενός μηχανήματος Έργου από το Δήμο Καλαμαριάς.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης - κ. Θρασύβουλος Παζαρόπουλος.

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση επιχορήγησης Αθλητικού Συλλόγου.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας  - κ. Γραμματάς Χάκης

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση διοργάνωσης της εκδήλωσης στα πλαίσια των εγκαινίων του ΚΕΠ (Κέντρο Πρόληψης) της Υγείας.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας  - κ. Γραμματάς Χάκης

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 168/2018 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΘ, με τίτλο «Τροποποίηση εσωτερικής υπηρεσίας σύμφωνα με την εγκύκλιο 25/2016 του Υπουργείου Εσωτερικών.
Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΕΥΑΘ – κ. Αγγελάκης Σαμακοβλής

ΘΕΜΑ 15ο : Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου Δικηγόρου κατά παρέκκλιση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (υπ’ αριθ. 465/2018 απόφαση Ο.Ε.)
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 16ο : Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου Δικηγόρου κατά παρέκκλιση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (υπ’ αριθ. 471/2018 απόφαση Ο.Ε.)
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 17ο: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου Δικηγόρου κατά παρέκκλιση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (υπ’ αριθ. 472/2018 απόφαση Ο.Ε.)
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 18ο : Ακύρωση της υπ’ αριθ. 221/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκριση της υπ’ αριθ. 8/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά σε «Ονοματοδοσία Πλατείας στη Δημοτική Κοινότητα Ν.Μηχανιώνας».
Εισηγητής : Πρόεδρος του Δ.Σ. - κ. Σπύρος Αδαμίδης.

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 18/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά σε «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.Γ74 του ρυμοτομικού σχεδίου Επανομής».
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 154/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ που αφορά «Κριτήρια επιλογής παιδιών εκτός ΕΣΠΑ στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. και ορισμός μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) για τη χρονιά 2018-2019».
Εισηγήτρια : Πρόεδρος του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. - κ. Νικολέτα Γαργαροπούλου.

ΘΕΜΑ 21ο: Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του υπ’ αριθ. 15 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς Επανομής στον Σύλλογο Ακτημόνων Καλλιεργητών Επανομής.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 23ο : Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2018 του Δήμου Θερμαϊκού για την ένταξη εκτέλεσης νέων έργων-προμηθειών-εργασιών και ενίσχυση υφιστάμενων.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 24ο :  Έγκριση της υπ’ αριθ. 476/2018 απόφασης της Ο.Ε που αφορά σε Κατάρτιση σχεδίου 16ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2018.                
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 25ο : Έγκριση συμμετοχής του Δήμου μας στην 34η Διεθνή Έκθεση τουρισμού (Philoxenia 2017) και έγκριση της εξειδικευμένης δαπάνης για έκδοση φυλλαδίων προβολής του Δήμου.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 26ο : Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 51/2018 απόφαση του Δ.Σ. - Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης ορισμένων υπηρεσιών καθαριότητας με ίδια μέσα του Δήμου και Απόφαση περί Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων παροχής αυτών των υπηρεσιών καθαριότητας σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα
Εισηγητές : Αντιδήμαρχοι Καθαριότητας & Ανακύκλωσης – κ.κ. Θρασύβουλος Παζαρόπουλος και Νικόλαος Γιάκης.

ΘΕΜΑ 27ο : Αποδοχή της απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Θερμαϊκού» στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 126/2018 απόφασης του Δ.Σ. της ΔHKEΘ που αφορά «Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του ΚΔΑΠ Κ. Περαίας                            «Τα θαλασσοπούλια».
Εισηγήτρια : Πρόεδρος ΔΗΚΕΘ - κ. Κυριακή Καζουλίδη

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 127/2018 απόφασης του Δ.Σ. της ΔHKEΘ που αφορά «Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του ΚΔΑΠ ΕΠΑΝΟΜΗΣ
Εισηγήτρια : Πρόεδρος ΔΗΚΕΘ - κ. Κυριακή Καζουλίδη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.