Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2016

Ερωτήματα για την απομάκρυνση των ογκωδών του Θερμαϊκού

Ασάφειες που δημιουργούν εύλογα ερωτήματα, υπάρχουν με την απομάκρυνση των ογκωδών απορριμμάτων που προέκυψαν μετά τις καταστροφικές πλημμύρες της 7ης Σεπτεμβρίου στο δήμο Θερμαϊκού, ενώ ο Δήμος αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να του επιβληθούν πρόστιμα ύψους δεκάδων χιλιάδων ευρώ, καθώς η εναπόθεση αυτών των υλικών γίνεται σε χώρους μη αδειοδοτημένους.

Για την καλύτερη ενημέρωση των αναγνωστών μας, παραθέτουμε χωρίς σχόλια το πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας της 11-10-2016 που ασχολήθηκε ειδικά με το θέμα. Από την ανάγνωση αυτού του πρακτικού, προκύπτει ότι:
1.    Τα υλικά που απομακρύνονται, θεωρούνται ως επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία
2.    Το έργο ανατέθηκε σε συγκεκριμένη εταιρία χωρίς τον προηγούμενο καθορισμό του τιμήματος που θα απαιτηθεί, αλλά η εταιρία θα πληρωθεί με βάση τιμολόγια που θα προσκομίσει.
3.    Το κόστος του έργου ενδέχεται να ξεπεράσει κατά πολύ το ένα εκατομμύριο ευρώ.
4.    Η μέτρηση του όγκου των υλικών που απομακρύνονται, γίνεται από το Δήμο Θερμαϊκού
5.    Τη μεταφορά αυτών των υλικών και των ογκωδών αντικειμένων, την κάνει η ίδια εταιρία που ανέλαβε και την αποκομιδή των απορριμμάτων του δήμου Θερμαϊκού
Το πλήρες πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχει ως εξής:
                                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρακτικό 40ο/11.10.2016 
Απόφαση 1812/2016

ΘΕΜΑ 5ο Εκτός ημερησίας διάταξης: «Έγκριση Απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης περί άμεσης διάθεσης προσωπικού, οχημάτων και μηχανημάτων προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, από τις 10/10/2016 έως και το πέρας των επειγουσών εργασιών και την άρση της επικινδυνότητας»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, την 11η Οκτωβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Κατάστημα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198 – Θεσσαλονίκη (Αίθουσα Συσκέψεων, Ισόγειο), η Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ., κατόπιν της αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 409790/2747/06-10-2016/ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ προσκλήσεως της Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176 και 177 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν:

1.   Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Ο.Ε.
2.   Μήττας Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
3.   Ασπασίδης Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Τακτικό μέλος Ο.Ε.
4.   Ζωγράφου - Τσαντάκη Μαρία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
5.   Μασλαρινός Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
6.   Τσιμήτρης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
7.   Θωμαΐδης Παύλος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Ο.Ε.
8.   Ανδρίτσος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
9.   Θεοδωρόπουλος Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
10.        Μούρνος Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
11.        Μπαζδάνης Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.

Δεν παρέστη, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος, ο κος Πάλλας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

Παρόντες στη συνεδρίαση, ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Πολιτισμού κος Θάνος Αλέξανδρος, η Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας κα Μαυρίδου Σοφία και ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Σερρών κος Μωυσιάδης Ιωάννης.

Ο κος Μούρνος Δημήτριος Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ. και τακτικό μέλος Ο.Ε. προσήλθε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μετά τη συζήτηση του 10ου θέματος της ημερησίας διάταξης ενώ οι κ.κ. Ανδρίτσος Ιωάννης και Μπαζδάνης Αθανάσιος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι Π.Κ.Μ. και τακτικά μέλη της Ο.Ε., προσήλθαν στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μετά την συζήτηση του 11ου τακτικού θέματος της ημερήσιας διάταξης και παρέμειναν όλοι μέχρι και την ολοκλήρωσή της.

Για την τήρηση των Πρακτικών, παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη του Κων/νου, Γραμματέας της Ο.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβετ του Χαραλάμπους, Αναπληρώτρια Γραμματέας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το 5ο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης: «Έγκριση Απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης περί άμεσης διάθεσης προσωπικού, οχημάτων και μηχανημάτων προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, από τις 10/10/2016 έως και το πέρας των επειγουσών εργασιών και την άρση της επικινδυνότητας»,  σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 414165(2784)/10-10-2016 Ορθή επανάληψη εισήγηση της Πολιτικής Προστασίας Μ.Ε.Θεσσαλονίκης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα. 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση καθώς και το άρθ. 159 του Ν.3852/2010, θεωρεί το θέμα ως κατεπείγον, αφού μπορεί να προκληθεί άμεσος κίνδυνος βλάβης της περιουσίας και της ζωής των πολιτών, της οικονομίας, των υποδομών και των συμφερόντων της Περιφέρειας και  πρέπει να πραγματοποιηθούν άμεσες ενέργειες προς άρση επικινδυνότητας και των δυσμενών συνεπειών ή/και καταστροφών και δέχεται τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του κανονισμού της Ο.Ε.
Η συζήτηση του θέματος ξεκίνησε την 11/10/2016 και λόγω της σοβαρότητας του ολοκληρώθηκε με την λήψη απόφασης την 12/10/2016, παρουσία των :
1.    Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Ο.Ε.
2.    Μήττας Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
3.    Ασπασίδης Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Τακτικό μέλος Ο.Ε.
4.    Ζωγράφου - Τσαντάκη Μαρία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
5.    Μασλαρινός Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
6.    Τσιμήτρης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
7.    Θωμαΐδης Παύλος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Ο.Ε.
8.    Θεοδωρόπουλος Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
Δεν παρέστησαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος οι κ.κ. Ανδρίτσος Ιωάννης, Μπαζδάνης Αθανάσιος  και Μούρνος Δημήτριος, Περιφερειακοί  Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικά μέλη Ο.Ε.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1.   Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
2.   Το άρθρο 159 «Αρμοδιότητες του Περιφερειάρχη» του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α), όπως ισχύει μετά την υπ΄ αριθμό οικ/19759/331/15.1.2016 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 63Β/22.1.2016) περί μεταβίβασης της αρμοδιότητας στους Αντιπεριφερειάρχες των Π.Ε., σύμφωνα με την οποία οι Αντιπεριφερειάρχες μπορούν κατ` εξαίρεση, να αποφασίσουν για θέματα που αφορούν την Περιφερειακής τους Ενότητα και που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής, όταν δημιουργείται άμεσος κίνδυνος βλάβης των συμφερόντων της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας από την αναβολή λήψης απόφασης. Στην περίπτωση αυτή ο Αντιπεριφερειάρχης οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,
3.   Το Π.Δ. 133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»,
4.   Το Π.Δ.113/2010 (ΦΕΚ194/Α/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»,
5.   Την με αρ. πρωτ. 2/52145/0026/1.7.2014 (ΑΔΑ: 7ΡΝΩΗ-ΨΟ2) διευκρινιστική εγκύκλιο της 26ης Δ/νσης Συντονισμού & Ελέγχου Εφαρμογής Δημ/κών Διατάξεων της Γενικής Δ/νσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με θέμα «Πληρωμή δαπανών Πολιτικής Προστασίας»,
6.   Τη με αρ. πρωτ. οικ/19759/331/15.1.2016 (ΑΔΑ:77ΗΛ7ΛΛ-ΞΛΝ) Απόφαση του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα: «Μεταβίβαση Αρµοδιότητας του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων»,
7.   Την υπ΄ αρίθμ. 49/27-5-2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα «Αποζημίωση Χρήσης Μηχανημάτων Έργου σε Έκτακτες Ανάγκες»,
8.   Την υπ΄ αρίθμ. 1192/01-07-2015 (ΑΔΑ: ΩΚΚΞ7ΛΛ-ΝΚ1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα: «Ημερήσια αποζημίωση χρήσης μηχανημάτων έργου σε έκτακτες ανάγκες Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»,
9.   Το με αρ. πρωτ.16/12-01-2016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα: «Πληρωμή δαπανών Πολιτικής Προστασίας»,
10.    την αριθμ. 18/13-07-2016(Α.Δ.Α.:6ΨΨΗΟΡ1Υ-4Μ9) Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 68 του Π.Δ/τος 30/96 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, σύμφωνα με την οποία η «Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη περί άμεσης διάθεσης προσωπικού, οχημάτων, υλικών  και μηχανημάτων προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών…..», δεν εμπίπτει στον έλεγχο νομιμότητας της ανωτέρω επιτροπής , σύμφωνα  δε και με την εγκύκλιο  2/52145/0026/1-7-2014 της Δ26 του Γ.Λ.Κ.,  «.....ο έλεγχος των απολογιστικών και της διάθεσης των σχετικών πιστώσεων, θα αποτελέσει αντικείμενο του διενεργούμενου δημοσιονομικού ελέγχου (νομιμότητα και κανονικότητα της σχετικής δαπάνης)....»,
11.    Την με αρ. πρωτ. ΦΦΚ3/414128(2782)/10-10-2016 (ΑΔΑ:Ω5Π57ΛΛ-ΚΕ5) Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θεσσαλονίκης, με θέμα: «Διάθεση προσωπικού, οχημάτων και μηχανημάτων έργου από τις 10/10/2016 και μέχρι πέρας των επειγουσών εργασιών (ή φαινομένων) προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας και των συνοδών συνεπειών/καταστροφών λόγω εντόνων καιρικών και πλημμυρικών φαινομένων σε περιοχές της Μ.Ε.Θεσσαλονίκης»,
12.    Την αρ. πρωτ. ΦΦΚ3/οικ/414165(2784)/10-10-2016, εισήγηση της Πολιτικής Προστασίας Μ.Ε.Θεσσαλονίκης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και την από 111-10-2016 Ορθή επανάληψη αυτής,
13.    Το από 12/09/2016 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας

και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 ‘‘περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής’’, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, την αριθμ.9752/2014 (03-06-2014) απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01-09-2014 έως 31-08-2019, την αριθμ. 79226, 78088/17-09-2014 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ‘‘περί επικύρωσης της εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.’’ (απόφαση 221/2014 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. Α.Δ.Α.:Ω0ΗΗ7ΛΛ-3ΚΦ), την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ. οικ. 3535/29-09-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. ‘‘περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.’’(Α.Δ.Α.:ΨΒ07ΛΛ-Μ0Α), την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 1827/08-06-2016 Απόφαση Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. (Φ.Ε.Κ. 321/τ. Υ.Ο.Δ.Δ/21-06-2016) «περί Ορισμού Αντ/ρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», την αριθ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 2011/30-06-2016(Α.Δ.Α:6ΒΝΠ7ΛΛ-Ζ54) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής»,την αριθμ. 174/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ., περί αποδοχής παραίτησης του Περιφερειακού Συμβούλου Θάνου Αλέξανδρου, από τη θέση του τακτικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (Α.Δ.Α.: Ψ48Σ7ΛΛ-5ΞΓ), την αριθμ. 1654/2016 (ΑΔΑ: Ω3ΡΜ7ΛΛ-ΖΒΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «Εκλογής Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής», τον Κανονισμό Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος επικυρώθηκε με την αριθμ. 99/2011 απόφαση του Π.Σ. (Α.Δ.Α.:4ΑΓΧ7ΛΛ-6Τ), την τοποθέτηση του κου Χαράλαμπου Στεργιάδη, αναπληρωτή Προϊσταμένου της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος αφού επεσήμανε ότι από την έκτακτη ανάγκη που έχει δημιουργηθεί λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και των πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης προέκυψε άμεσος κίνδυνος βλάβης της περιουσίας και της ζωής των πολιτών, της οικονομίας, των υποδομών και των συμφερόντων της Περιφέρειας καθώς και ότι  έπρεπε  να πραγματοποιηθούν άμεσες ενέργειες προς άρση αυτών των δυσμενών συνεπειών και καταστροφών, ζήτησε την έγκριση της υπ΄αρίθμ. 414165(2784)/10-10-2016, εισήγηση της Πολιτικής Προστασίας Μ.Ε.Θεσσαλονίκης. Τόνισε δε το γεγονός ότι κατά τις επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών σε περιοχές του Δήμου Θερμαϊκού, έχουν προκύψει μεγάλοι όγκοι ογκωδών αντικειμένων - φερτών υλών και ογκωδών αντικειμένων (ξύλα, λάσπες κρεβάτια, στρώματα, διάφορα έπιπλα, κλπ) που δημιουργούν επιπλέον σοβαρούς κινδύνους τόσο για την υγεία των πολιτών, όσο και στην απορροή ομβρίων υδάτων. Η ανωτέρω περιγραφόμενη κατάσταση, δημιουργεί επιπλέον κινδύνους με τις επερχόμενες βροχοπτώσεις λόγω χειμερινής περιόδου, όπως αυτή της 10/10/2016 έντονη βροχόπτωση όπου δημιουργήθηκαν προβλήματα διαφυγής ογκωδών προς το θαλάσσιο μέτωπο, γεγονός ιδιαίτερα επιβαρυντικό για το ευρύτερο περιβάλλον και το οικοσύστημα.  Ο τεράστιος αυτός όγκος έπρεπε να αποθηκευτεί σε προσωρινούς χώρους και να βρεθεί η εταιρία που θα το αναλάβει. Ενημέρωσε ότι πάρθηκαν τις κατώτερες τιμές για την μεταφορά των ογκωδών αντικειμένων, εκδόθηκε απόφαση αντιπεριφερειάρχη ώστε η εταιρία να ξεκινήσει άμεσα τις εργασίες και τόνισε ότι είναι πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε τέτοια κατάσταση, δεν υπάρχει η απαιτούμενη εμπειρία, ούτε εταιρία που θα μπορούσε να αναλάβει το έργο.
Ο λόγος δόθηκε στον κ.Τσαγκαρλή Γ. αναπληρωτή προϊστάμενο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του χώρου προσωρινής αποθήκευσης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων λέγοντας πως σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, για την προσωρινή αποθήκευση των χωμάτων, μπάζων κλπ και γενικότερα των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), που ο Δήμος Θερμαϊκού απομάκρυνε από τη θάλασσα, μετά τις φυσικές καταστροφές που συνέβησαν κατά τη θεομηνία του Σεπτεμβρίου, απαιτείται να ακολουθηθεί η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του χώρου. Οι χώροι αποθήκευσης στερεών μη επικίνδυνων υπάγονται στην 4η ομάδα της 4ης σχετικής ΥΑ «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών». Μετά την προσωρινή αποθήκευση τους τα προαναφερθέντα απόβλητα θα πρέπει να διατεθούν νομίμως σε Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΕΚ ή σε αδειοδοτημένη εταιρεία, που θα συνεργάζεται με σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ.
Ο κ. Γιώργος Θεοδωρόπουλος έθεσε το ερώτημα ποιος υπέδειξε στον εργολάβο τους χώρους προσωρινής αποθήκευσης και τι ιδιοκτησίας είναι αυτοί, επισημαίνοντας ότι την προηγουμένη εβδομάδα προστέθηκε στο μητρώο εργοληπτών η συγκεκριμένη εταιρία που ανέλαβε την απομάκρυνση των ογκωδών αντικειμένων και η οποία παρεπιπτόντος συλλέγει και τα σκουπίδια του Δήμου. Ο κ.Στεργιάδης απάντησε πως πρόκειται πράγματι γι΄αυτή την εταιρία η οποία επιλέχθηκε γιατί δούλευε ήδη στην περιοχή ενημερώνοντας ταυτόχρονα πως την πρώτη βδομάδα των καταστροφών έγιναν αντλήσεις, απομακρύνθηκε μεγάλος όγκος φερτών υλικών και έγινε έγγραφο προς τον Δήμο Θερμαϊκού προκειμένου να υποδείξει χώρους εναπόθεσης αυτών των αντικειμένων. Πράγματι ο Δήμος υπέδειξε τα σημεία τα οποία αφορούν σε δημοτικές εκτάσεις και αποτελούν ιδιοκτησία δική του, ώστε να γίνει η προσωρινή αποθήκευση, οι οποίοι χώροι όμως δεν έχουν την απαιτούμενη αδειοδότηση.
Ο κ.Θεοδωρόπουλος Γ. έθεσε το ερώτημα ποιος έχει την ευθύνη επιβολής προστίμων, σε ποιον θα επιβληθούν τα πρόστιμα με δεδομένο ότι η εναπόθεση γίνεται χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση. Επίσης ρώτησε πόσος χρόνος απαιτείται για περιβαλλοντική αδειοδότηση.
Ο κ.Τσαγκαρλής αναφορικά με τα πρόστιμα απάντησε ότι επιβάλλονται στον Δήμο Θερμαϊκού, ο Δήμος θα καταγγείλει την Περιφέρεια και θα επιβληθεί στο τέλος πρόστιμο και στους δύο εις ολόκληρον. Όσον αφορά τον χρόνο αδειοδότησης απάντησε ότι για τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού είναι ζήτημα τριών ημερών αλλά είναι χρονοβόρα η διαδικασία συλλογής των δικαιολογητικών έκδοσης της σχετικής άδειας (π.χ. εφορία αρχαιοτήτων κλπ).

Όσον αφορά την ευθύνη απομάκρυνσή τους, ο κ.Στεργιάδης απάντησε ότι βαρύνει την Περιφέρεια ενημερώνοντας ότι δόθηκαν χρήματα από το Υπουργείο ώστε η Π.Κ.Μ. να ενεργήσει για την απομάκρυνση όλων των ογκωδών αντικειμένων.
Ο κ.Θεοδωρόπουλος Γ. συνεχίζοντας είπε πως θεωρεί ότι υπήρχε ο απαιτούμενος χρόνος (το έκτακτο γεγονός έχει ξεκινήσει εδώ και 35 μέρες περίπου) και ήταν γνωστό ότι θα γίνει συγκέντρωση υλικών που θα απαιτεί την μεταφορά τους. Εκτιμά ότι δεν υπάρχει χαρακτήρας κατεπείγοντος, άποψη όμως που αντικρούεται από το από 12-09-2016 έγγραφο του Γεν. Δ/ντή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας σύμφωνα με το οποίο υπάρχει ΑΜΕΣΟΣ κίνδυνος από την μη απομάκρυνσή τους για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας (ύλες που φέρουν λοιμογόνους παράγοντες που μπορεί να διασπαρθούν στην περιοχή, δημιουργία εστίας ανάπτυξης τρωκτικών και επιβλαβών εντόμων που θίγουν τη δημόσια υγεία). Καταλήγοντας έκανε τις εξής προτάσεις  :
  • Το έργο να εκτελεστεί με τακτικό διαγωνισμό ή εναλλακτικά με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης (πρόσκληση περιορισμένου διαγωνισμού)
  • Να κινηθούν άμεσα ενέργειες για περιβαλλοντική αδειοδότηση
  • Αν η Διοίκηση επιμένει στην διαδικασία που επέλεξε, να κληθούν και οι άλλες δύο πιστοποιημένες εταιρίες και να δώσουν προσφορές.
Ο κ.Στεργιάδης πήρε τον λόγο και είπε ότι η ογκομέτρηση γίνεται από τον Δήμο και αυτό που μπορεί να γίνει τη δεδομένη στιγμή είναι μία μικρή και κατά προσέγγιση, εκτίμηση του κόστους μεταφοράς και διαχείρισης.
Ο λόγος δόθηκε στον κ. Γιάντση Α. Γεν. Δ/ντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη πως μετά την προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων αυτά πρέπει να διατεθούν νομίμως σε αδειοδοτημένη και πιστοποιημένη εταιρία συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων, η οποία θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο εργοληπτών της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Π.Κ.Μ. Τη στιγμή που συζητείται το θέμα συνέχισε δεν γνωρίζουμε το πραγματικό μέγεθος ούτε τον όγκο των υλικών που πρέπει να μεταφερθούν και πως η ογκομέτρηση είναι αρμοδιότητα του Δήμου.
Τον λόγο πήρε ο κ. Θωμαΐδης Π. ο οποίος είπε ότι υπάρχει μεγάλος προβληματισμός. Θεωρεί πως αν πηγαίναμε σε έναν διαγωνισμό  ο χρόνος που θα χρειαζόταν για την ολοκλήρωσή του και την έναρξη των εργασιών, στην καλύτερη περίπτωση θα ήταν έξι μήνες. Αν μέσα σ΄αυτό το διάστημα όμως, με έναν χειμώνα προ των πυλών, δεν γίνει αποκομιδή, εξαιτίας ενός διαγωνισμού σε εξέλιξη, και προκληθεί μία νέα πλημμύρα που θα μεταφέρει αντικείμενα στη θάλασσα και στα σπίτια κάποιος θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη. Ποιο θα είναι το ύψος του προστίμου, ρώτησε και ο κ.Τσαγκαρλής απάντησε ότι αυτό εξαρτάται από τον όγκο των αντικειμένων και το πρόστιμο μπορεί να φτάσει έως και στα 50.000 €.
Στη συνέχεια έθεσε το ερώτημα αν μπορούσε να βρεθεί εταιρία φθηνότερη και ο κ.Στεργιάδης απάντησε ότι το κόστος επεξεργασίας και διαχείρισης των υλικών είναι στάνταρ, οι τιμές προσδιορίζονται, εκεί που υπάρχει διαφοροποίηση είναι στο μεταφορικό κόστος και η συγκεκριμένη εταιρία είναι η πλέον συμφέρουσα καθώς δραστηριοποιείται στην συγκεκριμένη περιοχή οπότε τα έξοδα μεταφοράς είναι πολύ μικρά. Τόνισε δε ότι η επιλογή των εργολάβων γίνεται αυστηρά και μόνο μέσα από των μητρώο εργοληπτών και μέσα από πολύ συγκεκριμένες διαδικασίες όπως αυτές προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Συνεχίζοντας ο κ.Θωμαΐδης ρώτησε αν είναι νομότυπη η όλη διαδικασία όπως δρομολογείται και ο κ.Στεργιάδης απάντησε ότι ακολουθούνται όλες οι νόμιμες ενέργειες για τις έκτακτες ανάγκες όπως αυτές ρυθμίζονται από το νόμο, προσθέτοντας ότι στην έκτακτη ανάγκη δεν μπορεί να προσδιοριστεί το ποσό εξ αρχής και πως  όλες εργασίες και το κόστος αυτών αποτυπώνονται στον απολογιστικό πίνακα που ακολουθεί, ενώ τόνισε πως όλες οι διαδικασίες ελέγχονται από την Υ.Δ.Ε. του Νομού ως προς τη νομιμότητάς τους.
Ο κ. Θωμαΐδης κατόπιν τούτων είπε στην τοποθέτησή του ότι δεν μπορεί να πάρει το ρίσκο και να καταψηφίσει το θέμα θεωρώντας ότι η αποκομιδή πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό, καθώς η περαιτέρω εναπόθεση υλικών εγκυμονεί κινδύνους για την δημόσια υγεία.
Με την άποψη του τάχθηκε και ο κ. Ασπασίδης Γ. ο οποίος πρόσθεσε ότι τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί είναι πολλά και σοβαρά. Αυτό που προέχει όμως είναι η δημόσια υγεία, δεν ξέρουμε πόσο επικίνδυνο μπορεί να αποβεί και γι΄αυτό πρέπει να δράσουμε άμεσα. Ο κίνδυνος είναι υπαρκτός πρόσθεσε αφού ακόμα και μία μικρή βροχή μπορεί να προκαλέσει σημαντικές ζημιές όπως μεταφορά λυμάτων και φερτών υλικών στη θάλασσα με ότι αυτό συνεπάγεται.
Ο κ.Τσιμήτρης συμφώνησε με τους προηγούμενους λέγοντας στην τοποθέτησή του ότι διανύουμε μία εποχή που εγκυμονεί κινδύνους για περαιτέρω πλημμύρες και κατά συνέπεια κινδύνους για την δημόσια υγεία γι΄αυτό και ο ίδιος δίνει θετική ψήφο στο θέμα.
Κατόπιν τούτων η Οικονομική Επιτροπή μειοψηφούντος του κ.Θεοδωρόπουλου Γ. ο οποίος δήλωσε αποχή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούντος του Γ. Θεοδωρόπουλου)

Εγκρίνει την με αρ. πρωτ. ΦΦΚ3/414128(2782)/10-10-2016 (ΑΔΑ:Ω5Π57ΛΛ-ΚΕ5) Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θεσσαλονίκης, ύστερα από την 12-9-2016 Ορθή επανάληψη της με αρ. πρωτ. ΦΦΚ3/οικ/414165(2784)/10-10-2016 εισήγησης της Πολιτικής Προστασίας Μ.Ε.Θεσσαλονίκης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και συγκεκριμένα την απευθείας ανάθεση στην εταιρεία / φυσικά πρόσωπα :
EDIL ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ, αδειοδοτημένης εταιρίας για τη διαχείριση (συλλογή-μεταφορά) μη επικινδύνων αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 50910/2727(ΦΕΚ 1909Β/22-12-03), για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:66Ε2ΟΡ1Υ- ΘΗΔ) που αναλαμβάνει την υποχρέωση της «Απομάκρυνσης ογκωδών απορριμμάτων και ΑΕΚΚ του Δήμου Θερμαϊκού», που σωρεύτηκαν λόγω των πρόσφατων εκτάκτων καιρικών φαινομένων και εγκυμονούν κινδύνους τόσο για τη ασφαλή μετακίνηση όσο και για τη δημόσια υγεία.
Η εταιρία EDIL ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ, αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει από τις 10/10/2016 και μέχρι πέρας των επειγουσών εργασιών/φαινομένων προσωπικό, οχήματα και  μηχανήματα καθώς και ότι άλλο απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι έκτακτες ανάγκες λόγω έντονων καιρικών και πλημμυρικών φαινομένων σε περιοχές της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
Η επίβλεψη των εργασιών θα γίνει από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΜΕ Θεσσαλονίκης, με τον ορισμό επιβλέποντα και την τήρηση ημερολογίου εργασιών, ενώ η παραλαβή των εργασιών θα γίνει από την «Επιτροπή διαπίστωσης και αποκατάστασης ζημιών λόγω απρόβλεπτων συμβάντων πολιτικής προστασίας» της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.
Η ακριβής δαπάνη θα προκύψει απολογιστικά μετά το πέρας των εργασιών, και βάσει της υπ’ αριθμ. 49/27.5.2015 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα «Αποζημίωση Χρήσης Μηχανημάτων Έργου σε Έκτακτες Ανάγκες».

                            Η απόφαση αυτή πήρε α/α  1812/2016     
 

 Η Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής                                                                     
   Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά
Τα μέλη
Η  Γραμματέας
Αικ.  Καμπανού


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.