Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019

Συνεδριάζει την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο Θερμαϊκού

Με 31 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Θερμαϊκού, αυτή την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019,  και ώρα 16:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος των Νέων Επιβατών. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο :  Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ’ αρίθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 194) υπουργικής απόφασης, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Γ. Χουλιαράκη, κατόπιν παραπομπής του θέματος από την Οικονομική Επιτροπή λόγω ιδιαίτερης σοβαρότητας του θέματος.
           Εισηγητής  : Δήμαρχος - κ. Γιάννης Μαυρομάτης.

ΘΕΜΑ 2ο : α) Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Δήμου Θερμαϊκού στην Τράπεζα της Ελλάδος και μεταφορά των πλεοναζόντων χρηματικών διαθεσίμων εντός 30 ημερών από την έκδοση του 104Β΄ ΦΕΚ 24/01/2019 και β) ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού.       
 Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2019 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. που άφορα «Έγκριση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.»
Εισηγήτρια : Πρόεδρος του ΔΗΠΠΑΚΥΘ - κ. Νικολέτα Γαργαροπούλου.

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών και έγκριση διενέργειας των υπηρεσιών με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ  ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» προϋπολογισμού 199.020,00 Ευρώ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/2019 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος».
           Εισηγητής  : Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας - κ. Γεώργιος Φεστερίδης.
 ΘΕΜΑ 5ο : Εισήγηση για την πρόσληψη προσωπικού κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρών αναγκών (μέχρι 2 μήνες) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.
Εισηγητής  : Γενικός Γραμματέας - κ. Τριαντάφυλλος Τζιούμης.

ΘΕΜΑ 6ο : Παροχή κωδικών INTERNET BANKING
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 7ο : Καθορισμός ΚΑΕ Προϋπολογισμού δεκτικών έκδοσης Ενταλμάτων Προπληρωμής
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 8ο : Απόρριψη της υπ’ αριθ. Πρωτ. 20174/16.11.2018 αίτησης του αναδόχου του έργου «Αποπεράτωση 9ου Νηπιαγωγείου Περαίας Δήμου Θερμαϊκού»  (αρ. μελ. 10/2014)  για χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.


ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση της τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου  Πράξης με τίτλο  «Αποπεράτωση 9ου Νηπιαγωγείου Περαίας Δήμου Θερμαϊκού» και κωδικό ΟΠΣ «5000944».
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 10ο : Παράταση εκμίσθωσης της δημοτικής έκτασης με εμβαδόν 1.303,50 τ.μ. τμήμα του υπ΄ αριθμ. 5045 κληροτεμαχίου του αγροκτήματος Επανομής, στη θέση «Παραλία - Όρμος Επανομής»,  με κείμενο σε αυτήν κτίσμα 43,91 τ.μ. με χρήση αναψυκτηρίου και μισθωτή την κα. Φωτεινάτου - Σαρλώ Αικατερίνη.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 11ο : Παράταση ή μη της διάρκειας της μείωσης των μηνιαίων μισθωμάτων για το έτος 2019  του υπ’ αριθμ. 16 καταστήματος (Νέα αρίθμηση) της Δημοτικής Αγοράς Επανομής με μισθωτή τον κ. Νάκο Δημήτριο του Αλεξάνδρου.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 12ο : Παράταση ή μη της διάρκειας της μείωσης των μηνιαίων μισθωμάτων του υπ’ αριθμ. 9 καταστήματος (Νέα αρίθμηση) της Δημοτικής Αγοράς Επανομής με μισθωτή τον κ. Βλάχο Ιωάννη του Σταύρου.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 13ο : Παράταση της διάρκειας της μείωσης των μηνιαίων μισθωμάτων του υπ' αριθμ. 10 καταστήματος (Νέα αρίθμηση) της Δημοτικής Αγοράς Επανομής με μισθωτή τον κ. Χριστοφόρη Αργύριο του Ιωάννη.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και της υπ’ αριθμ. 25/03-01-2017 απόφαση ένταξης, της συγχρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θερμαϊκού» με Κωδικό ΟΠΣ 5002572 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».
 Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας, Νεολαίας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Γραμματάς Χάκης.

ΘΕΜΑ 15ο  : Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και της υπ’ αριθμ. 6886/10-10-2016 απόφαση ένταξης, της συγχρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θερμαϊκού» με Κωδικό ΟΠΣ 5001394 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».
 Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας, Νεολαίας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Γραμματάς Χάκης.


ΘΕΜΑ 16ο  : Αντικατάσταση Μέλους της  Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Θερμαϊκού.
 Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας, Νεολαίας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Γραμματάς Χάκης.

ΘΕΜΑ 17ο  : Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης με τον Ο.Α.Ε.Δ. για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή στο Δήμο μας στη Δημοτική Κοινότητα  Ν.Επιβατών
 Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας, Νεολαίας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Γραμματάς Χάκης.

ΘΕΜΑ 18ο  : Έγκριση για επιπλέον Υπηρεσίες  για τους Δημότες μας από το Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία του Δήμου (ΚΕΠ Υγείας).
 Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας, Νεολαίας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Γραμματάς Χάκης.

ΘΕΜΑ 19ο  : Έγκριση  χορήγησης  χρηματικού βοηθήματος
 Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας, Νεολαίας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Γραμματάς Χάκης.

ΘΕΜΑ 20ο : Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου, για τους ελέγχους που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 53 και 54 του Ν. 1416/84 και του άρθρου 52 του Ν. 2065/92
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 21ο : Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών του Δήμου Θερμαϊκού βάσει των διατάξεων του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων», για το έτος 2019
Εισηγητής  : Γενικός Γραμματέας - κ. Τριαντάφυλλος Τζιούμης.

ΘΕΜΑ 22ο  : Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου σε συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε.
 Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 23ο  : Εισήγηση για την συνδιοργάνωση Project : «Διαφορετικότητα στα Δημοτικά Σχολεία»  του Δήμου Θερμαϊκού.                     
 Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας, Νεολαίας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Γραμματάς Χάκης.

ΘΕΜΑ 24ο  : Παραχώρηση ή μη γραφείου Κλειστού Γυμναστηρίου ΚΑΠΠΑ 2000 για την στέγαση της ομοσπονδίας Ο.ΣΕ.ΚΑ.»
 Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας, Νεολαίας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Γραμματάς Χάκης.

ΘΕΜΑ 25ο  : Έγκριση της υπ’ αριθ. 25/2019 απόφασης της Ο.Ε που αφορά σε Κατάρτιση σχεδίου 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2019.                
 Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 26ο : Έγκριση υλοποίησης της υπ’ αριθ. 05/2019 μελέτης, για το έργο  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» προϋπολογισμού 2.384.320,11€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 27ο : Έγκριση Εκμίσθωσης υπ’ αριθ. 1079 αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Περαίας, του Δήμου Θερμαϊκού,  για πενήντα έτη.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 28ο : Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού ορίου κλήσεων από τους δικαιούχους  που κάνουν χρήση κινητής τηλεφωνίας για το έτος 2019. 
 Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 29ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
 Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 30ο : Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 271/2018 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά σε αποζημίωση μελών δημοτικών συμβουλίων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων.
 Εισηγητής : Πρόεδρος Δ.Σ. - κ. Σπύρος Αδαμίδης.

ΘΕΜΑ 31ο : Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής  του έργου : «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων Δήμου Θερμαϊκού» (Αρ. μελέτης 68/ 2015)
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.


1 σχόλιο:

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.