Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2016

Συνεδριάζει την Παρασκευή το δημοτικό συμβούλιο Θέρμης

Mε 13 θέματα στην ημερήσια διάταξη, θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Θέρμης την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου και ώρα 18.00 µ.µ. στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

1. Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισµού Γ΄ τριµήνου 2016.
2. Υποβολή πρότασης στο Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» για την πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ (ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ- ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ), ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ».
3. Υποβολή πρότασης στο Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» για την πράξη «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ»
4. Έγκριση παραχώρησης τµήµατος δηµοτικού αγροτεµαχίου στον οικισµό Μονοπήγαδου για τοποθέτηση ειδικής κατηγορίας κεραίας χαµηλής περιβαλλοντικής όχλησης.
5. Λήψη απόφασης για την κατασκευή δικτύου οπτικών ινών της εταιρείας µε την επωνυµία “VODAFONΕ – ΠΑΝΑΦΟΝ” Ανώνυµη Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών” εντός δασικής έκτασης Ισενλή.
6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο ¨∆ιαµόρφωση τµήµατος υπαίθριου χώρου 2ου Νηπιαγωγείου Πλαγιαρίου ∆ήµου Θέρµης.
7. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προµήθειας “τριών αιθουσών διδασκαλίας ελαφρά λυόµενης προκατασκευής” (αρ.µελ. 39/2013 ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών).
8. Παράταση συνολικού συµβατικού χρόνου εκπόνησης της µελέτης «Μελέτη Β’ αναδασµού αγροκτήµατος Βασιλικών της ∆.Ε. Βασιλικών του ∆ήµου Θέρµης και Μ.Π.Ε. έργων αναδασµού».
9. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής προµηθειών και εργασιών Ν. 4412/2016.
10. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων ποσών.
11. ∆ιαγραφή βεβαιωµένων οφειλών
12. Αναµόρφωση προϋπολογισµού οικ. Έτους 2016

13. Ενηµέρωση και λήψη απόφασης για τις συνθήκες, τους όρους και την προοπτική λειτουργίας της δοµής προσφύγων στα Βασιλικά του ∆ήµου Θέρµης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου