Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2018

Συνεδριάζει την Τρίτη το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού

Με 31 θέματα στην ημερήσια διάταξη, πραγματοποιείται την Τρίτη 9 Οκτωβρίου, ώρα 5 μ.μ., η τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θερμαϊκού, στην αίθουσα συνεδριάσεων, στους Νέους Επιβάτες.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:
ΘΕΜΑ 1ο : Κατάρτιση νέου Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών Δήμου Θερμαϊκού. (άρθρο 63 στ’ Ν. 3852/2010).
Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας - κ. Τριαντάφυλλος Τζιούμης.

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος της μελέτης : «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής στις περιοχές α) του εγκεκριμένου σχεδίου της Άνω Περαίας, β) της επέκτασης της Άνω Περαίας, γ) του εγκεκριμένου σχεδίου Άνω Ν. Επιβατών, δ) της επέκτασης των Άνω Ν. Επιβατών και ε) της   επέκτασης του οικισμού Αγίας Τριάδας»  
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 3ο : Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος/ τηλεχειρισμός) σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού του δικτύου ύδρευσης των Δ.Κ. Περαίας και Νέων Επιβατών της Δ.Ε.Υ.Α. Θερμαϊκού» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» (κωδικός ΟΠΣ 5027359).
  Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση υλοποίησης της υπ’ αριθ. 119/2018 μελέτης με τίτλο «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Νέας Μηχανιώνας του Δήμου Θερμαϊκού», στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης», με ΤΙΤΛΟ : «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση».
  Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Νέας Μηχανιώνας του Δήμου Θερμαϊκού», στο  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης», με ΤΙΤΛΟ: «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση.
  Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 6ο :  Αποδοχή της απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Θερμαϊκού» στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή / και συνοδευτικού εξοπλισμού».
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 7ο : α) Έγκριση παράτασης σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και ειδικότερα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» και β) και εξουσιοδότηση του Δήμαρχου να υπογράψει την τροποποίηση της αρχικής σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού ως προς τον χρόνο ισχύος αυτής.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου
ΘΕΜΑ 8ο :  Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Αναπλάσεις - Πεζοδρομήσεις Δ.Ε. Θερμαϊκού 2017»
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 9ο :  Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή Παραλαβή για το έργο «Αποπεράτωση του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Θερμαϊκού»
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 10ο :  Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή  & Οριστική Παραλαβή του Έργου «Διαμόρφωση πεζόδρομου Κ.Α.Α.Υ Δήμου Θερμαϊκού», (αριθ. μελ. 74/2015).
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 11ο :  Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή Παραλαβή του Έργου «Αγροτική οδοποιία Δήμου Θερμαϊκού 2016» (αριθ. μελ. 84/2016).
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 12ο :  Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή  Παραλαβή του Έργου «Πλακόστρωση και οδοφωτισμός  Τ.Κ. Αγγελοχωρίου»  (αριθ. μελ. 107/2016)
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 13ο : Ανάκληση της υπ' αριθ. 260/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 22991/17-10-2017, Σύμβασης, με τίτλο ΄΄Προμήθεια Υγρών Καυσίμων του Δήμου Θερμαϊκού για ένα έτος΄΄, ως προς τις ποσότητες.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης κ. Θρασύβουλος Παζαρόπουλος 

ΘΕΜΑ 14ο :  Παράταση της υπ’ αριθ. 22991/17-10-2017 Σύμβασης, με τίτλο «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων του Δήμου Θερμαϊκού για ένα έτος»
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης κ. Θρασύβουλος Παζαρόπουλος.

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση  χορήγησης  χρηματικού βοηθήματος και ψήφιση πίστωσης , επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 106/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής  : Αντιδήμαρχος Παιδείας , Νεολαίας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Γραμματάς Χάκης

ΘΕΜΑ 16ο : Παραχώρηση χρήσης δημοτικού γηπέδου για την πραγματοποίηση εκδήλωσης. 
Εισηγητής  : Αντιδήμαρχος Παιδείας , Νεολαίας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Γραμματάς Χάκης.

ΘΕΜΑ 17ο  : Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Θερμαϊκού. 
Εισηγητής  : Αντιδήμαρχος Παιδείας , Νεολαίας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Γραμματάς Χάκης.

ΘΕΜΑ 18ο : Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
Εισηγητής : Δήμαρχος - κ. Γιάννης Μαυρομάτης.ΘΕΜΑ 19ο : Διαγραφή χρεών που αφορούν τέλη ύδρευσης
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή

ΘΕΜΑ 20ο : Διαγραφή οφειλέτη από Χρηματικό Κατάλογο – ΤΕΛΙΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή

ΘΕΜΑ 21ο : Λύση μισθωτικής σχέσης - Επιστροφή χρηματικής εγγύησης.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή

ΘΕΜΑ 22ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 142/2018 απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου περί «Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών του Δήμου Θερμαϊκού βάσει των διατάξεων του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016»Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων» για το έτος 2018. 
Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας – κ. Τριαντάφυλλος Τζιούμης.

ΘΕΜΑ 23ο :  Καθορισμός ΚΑΕ Προϋπολογισμού δεκτικών έκδοσης Ενταλμάτων Προπληρωμής
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 24ο :  Έγκριση της υπ’ αριθ. 431/2018 απόφασης της Ο.Ε που αφορά σε Κατάρτιση σχεδίου 14ης   Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2018.                 
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 25ο :  Εισήγηση για την πρόσληψη προσωπικού κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων   αναγκών (μέχρι 2 μήνες) για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.
Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας - κ. Τριαντάφυλλος Τζιούμης.

ΘΕΜΑ 26ο :  Εκμίσθωση  αίθουσας Δημοτικού Θεάτρου Επανομής.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 27ο :  Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 28ο :  Έγκριση της υπ’ αριθ. 441/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Υποχρεωτικής αναμόρφωσης των ΟΠΔ επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω των ΟΠΔ έτους 2018.»            
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.


ΘΕΜΑ 29ο :  Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
Εισηγητής  : Αντιδήμαρχος Παιδείας , Νεολαίας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Γραμματάς Χάκης.

ΘΕΜΑ 30ο :  Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 31ο :  Έγκριση μετακίνηση αιρετού για συμμετοχή του στο Συνέδριο: «Διοίκηση & Οργάνωση των ΟΤΑ μετά τον ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ», που διοργανώνεται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τον Δήμο Καρπενησίου και την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‘Κλεισθένης’, στο Καρπενήσι, στις 25-27 Οκτωβρίου 2018 και εξειδίκευση της πίστωσης.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.