Πέμπτη 13 Αυγούστου 2015

Θέρμη:Δωρεάν προγράμματα απόκτησης πιστοποίησης Η/Υ

Δωρεάν προγράμματα απόκτησης πιστοποίησης χρήσης Η/Υ ECDL, καθώς και απόκτησης κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Α1 και Α2 Αγγλικής και Γερμανικής Γλώσσας, για τους μαθητές Ε’ και ΣΤ’ τάξης Δημοτικού, προγραμματίζονται να ξεκινήσουν από τον Σεπτέμβρη 2015 στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του ΝΠΔΔ Θέρμης.

Για την ελάφρυνση των οικογενειών των παιδιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα από πρόσθετα οικονομικά βάρη και ταυτόχρονα θέλοντας να κινητοποιήσει τα ενδιαφέροντα των παιδιών με πολύπλευρες δραστηριότητες και συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς και δημιουργικούς στόχους, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ, ενέκρινε συμπληρωματικό προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προγραμμάτων ΕΣΠΑ, συνολικού αριθμού 3 ατόμων ειδικοτήτων ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Καθηγητή Αγγλικής Γλώσσας και ΠΕ Καθηγητή Γερμανικής Γλώσσας, για τη στελέχωση των ειδικών τμημάτων.
Οι αιτήσεις συμμετοχής ξεκίνησαν στις 5 και ολοκληρώνονται την Τρίτη 18 Αυγούστου και αποστέλλονται απο τους αιτούντες στην ΕΕΤΑΑ, Τσιμισκή 27, 54624, Θεσσαλονίκη, όπως ισχύει για όλα τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν από τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας και Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.
Το προσωπικό του Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας του ΝΠΔΔ Δήμου Θέρμης, θα παρέχει στους γονείς συμβουλευτική υποστήριξη (έλεγχος δικαιολογητικών, παροχή αιτήσεων, συμπλήρωση αιτήσεων κ.λ.π.) από 5/8/2015 έως και 18/8/2015, καθημερινά από 7:30 έως 15:30 στα εξής σημεία του δήμου:
• ΤΡΙΛΟΦΟ – Στα γραφεία του ΝΠΔΔ, Κοινοτικό Κατάστημα Τριλόφου τηλ. επικοινωνίας 2392330219 και 214.
• ΘΕΡΜΗ – Στον ισόγειο χώρο του Δημαρχείου, τηλ. επικοινωνίας 2313300776.
• Ν.ΡΥΣΙΟ – Στο Κοινοτικό Κατάστημα Ν.Ρυσίου, τηλ. επικοινωνίας 2392071212.
• ΒΑΣΙΛΙΚΑ – Στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Βασιλικών
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μητέρες, καθώς και άνδρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και εκείνοι που βρίσκονται σε χηρεία των οποίων το οικογενειακό εισόδημα έχει ως εξής:
για μητέρες 2 παιδιών έως 27.000 €
για μητέρες 3 παιδιών έως 30.000 €
για μητέρες 4 παιδιών έως 33.000 €
Για μητέρες 5 παιδιών και άνω έως 36.000 €
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Μαζί με την «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση», όλες οι ενδιαφερόμενες θα υποβάλουν, πρωτότυπα ή σε επίσημα αντίγραφα, τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (και άδεια διαμονής για αλλοδαπές μητέρες).
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που να έχει εκδοθεί εντός τελευταίου τετραμήνου.
3. Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα) για το Οικονομικό Έτος 2015 (δηλαδή, για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2014 έως 31/12/2014).
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι Μισθωτή, απαιτείται:
• Βεβαίωση Εργοδότη, με ημερομηνία υποχρεωτικά μεταγενέστερη της δημοσίευσης της πρόκλησης δηλ. μετά της 16/7/2015, από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση ως σήμερα, καθώς και το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική, αορίστου ή ορισμένου χρόνου), ΚΑΙ
• Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο πίνακα προσωπικού ή αντίγραφο ισχύουσας σύμβασης.
Εάν η ενδιαφερόμενη εργάζεται με εργόσημο, απαιτείται:
• Βεβαίωση εργοδότη, η οποία θα έχει υποχρεωτικά ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της πρόσκλησης δηλ. μετά τις 16/7/2015, από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα, ΚΑΙ
• Εργόσημο (αντίγραφο εργόσημου και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα τελευταίου έτους προ της υποβολής της αίτησης, που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον πέντε (5) μηνών.
Εάν η ενδιαφερόμενη είναι Αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα, απαιτείται:
• Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ.
• Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα που είναι ασφαλισμένη, ακόμα και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές
• Υ/Δ περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα.
Σε περιπτώσεις εταίρων σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ή ΕΠΕ, απαιτούνται: α) το καταστατικό και τυχόν μεταβολές του, β)πιστοποιητικό περί μη λύσης από το ΓΕΜΗ, γ)Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη και δ) Υ/Δ περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό Φορέα.
Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται:
• Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη κατά το τρέχον έτος
Εάν η ενδιαφερόμενη είναι άνεργη, απαιτούνται:
• Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ, που να έχει εκδοθεί πριν της 16/7/2015,
• Αντίγραφο Βεβαίωσης Εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.
• Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η αιτούσα απολέσει την εργασία της κατά τη διάρκεια της πρόσκλησης ή είχε απολέσει την εργασία της κατά το τελευταίο δίμηνο πριν την ημερομηνία της πρόσκλησης και δεν είχε εκδώσει κάρτα ανεργίας μέχρι τις 16/7/2015, τότε θα προσκομίσει μαζί με το Δελτίο Ανεργίας και τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την διακοπή της εργασίας όπως ενδεικτικά καταγγελία συμβάσεων, σύμβαση ορισμένου χρόνου κ.λ.π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.