Τρίτη, 25 Απριλίου 2017

Προσλήψεις τεσσάρων ατόμων στο δήμο Δέλτα

Ο δήμος Δέλτα ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός έτους, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση των Υποέργων «Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Δέλτα» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Δέλτα».

Οι προσλήψεις θα γίνουν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014 - 2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ  ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ - ΕΚΤ» - ΤΙΤΛΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ», στο Δήμο Δέλτα, που εδρεύει στη Σίνδο Νομού Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:
-Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Φαρμακοποιών
-Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου
-Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ  Κοινωνικών Λειτουργών και
-Ενός (1) ατόμου ΔΕ Διοικητικό Προσωπικό
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Δέλτα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο Δήμο Δέλτα β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου