Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017

Ποινικές ρήτρες για την ανάπλαση παραλίας Επανομής

Σύγχρονο «Γεφύρι της Άρτας», κατάντησε η πολυδιαφημισμένη «ανάπλαση της παραλίας Επανομής», η οποία εδώ και δύο σχεδόν χρόνια όλο φτιάχνονταν και όλο αναβάλλονταν με διάφορες προφάσεις η ολοκλήρωση της κατασκευής της. Και κατόπιν αυτού, ο Δήμος Θερμαϊκού αποφάσισε να κινηθεί εναντίον του εργολάβου του έργου, επιβάλοντάς του ποινικές ρήτρες.

Για το έργο, προϋπολογισμού 48.770,55 Ευρώ, είχε υπογραφεί εργολαβική σύµβαση στις 28-01-2016 µε ανάδοχο τον εργολήπτη Παναγιώτη Πολύζο, µε συµβατική προθεσµία περαίωσης 4 µήνες, δηλαδή ηµεροµηνία περαίωσης ήταν στις 28-05-2016.
Στη συνέχεια, ο εργολάβος ζήτησε και πήρε με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Θερμαϊκού παράτασης της προθεσµίας ολοκλήρωσης των  εργασιών του έργου κατά 40 ηµέρες, και συγκεκριμένα έως τις 07-07-2016,
Ακολούθησε στις 09-08-2016 ∆ιαταγή αποκατάστασης ελλείψεων και ελαττωµάτων του έργου εντός 30 ηµερολογιακών ηµερών, μέχρι τις 08-09-2016.
Αμέσως μετά, υπήρξε στις 13-09-2016, Ειδική ∆ιαταγή αποκατάστασης ελλείψεων και ελαττωµάτων για µη ουσιώδη ελαττώµατα, με προθεσμία εντός 25 ηµερολογιακών ηµερών και συγκεκριμένα έως τις 07-10-2016.
Στις 16-11-2016, στέλνεται στον εργολάβο Ειδική Πρόσκληση Αποκατάστασης Ελλείψεων και Ελαττωµάτων στο Έργο και του ζητείται να γίνουν αυτές εντός 30 ηµερολογιακών ηµερών ήτοι έως τις 16-12-2016.
Τέλος, μετά από αίτημα του εργολάβου, το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού, με την υπ' αρ. 40/2017 απόφασή του, εγκρίνει νέα παράτασης προθεσµίας εργασιών του έργου, χωρίς αναθεώρηση, κατά 30 ηµέρες, ήτοι έως τις 14-03-2017.

Με βάση όλη αυτή την διελκυστίνδα, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, Σπυρίδων Μαυρικάκης, με απόφαση που δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ»,  επέβαλε  ΠΕ/Α΄Πολιτικών Μηχανικών ποινική ρήτρα στον ανάδοχο για κάθε ηµέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας του έργου µε υπαιτιότητα του. Η οποία ποινική ρήτρα, με βάση το νόμο με τον οποίο ορίζεται σε 15% της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθµό ηµερών ίσο µε το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόµενης από τη σύµβαση αρχικής συνολικής προθεσµίας, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 2.194,70 Ευρώ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου