Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019

Συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού

Mε 28 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει αυτή την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου ώρα 6 μ.μ. το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού. Τα θέματα που θα συζητηθούν, με βάση την πρόσκληση που απεύθυνε στους δημοτικούς συμβούλους η πρόεδρος του Δ.Σ. κυρία Έφη Ζαριφέ Παλιούρα έχουν ως εξής: 
                                                       
Ανακοινώσεις του δημάρχου Γιώργου Τσαμασλή και των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων.
ΘΕΜΑ 1ο : Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την υπ’ αριθ. 13022/19-4-2018 ΚΥΑ Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ1377Β’/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ3656Β’/27-8-2018) και ισχύει.  Εισηγητής  : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας. 
ΘΕΜΑ 2ο : Συγκρότηση Επιτροπής για την Οριστικής Παραλαβή του Έργου «Πλακόστρωση και οδοφωτισμός Τ.Κ. Αγγελοχωρίου» (αριθ. μελ. 107/2016).  Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Χρήστος Βογιατζής. 
ΘΕΜΑ 3ο : Συγκρότηση Επιτροπής για την Οριστικής Παραλαβή του Έργου « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.10  Δ.Κ. ΠΕΡΑΙΑΣ  » (αριθ. μελ. 38/ 2016).  Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Χρήστος Βογιατζής.   
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση υψομετρικών μελετών.  Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Χρήστος Βογιατζής. 
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΕΙΣ & ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ»   Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Χρήστος Βογιατζής. 
ΘΕΜΑ 6ο : Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις στη Δ. Ε. Θερμαϊκού» (αρ. μελ. 109/2017).  Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Χρήστος Βογιατζής. 
ΘΕΜΑ 7ο : ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝ. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΚΑΕΚ190940801083 ΜΕ ΟΜΟΡΑ ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΑ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΑ ΜΕ ΚΑΕΚ 19094ΕΚ00116 ΚΑΙ 19094ΕΚ00190 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΠΕΡΑΙΑΣ.  Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Χρήστος Βογιατζής. 
ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 78/2019 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. περί «Κατακύρωση της δημοπρασίας για την αγορά ενός αγροτεμαχίου με γεώτρηση για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών της Δημοτικής Ενότητας Μηχανιώνας»  Εισηγήτρια : Πρόεδρος του Δ.Σ. - κ. Ευτυχία Ζαριφέ Παλιούρα. 
 ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση τροποποίησης της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) του Υποέργου (1/1) « Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θερμαϊκού » της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θερμαϊκού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002572.  Εισηγήτρια : Πρόεδρος του Δ.Σ. - κ. Ευτυχία Ζαριφέ Παλιούρα. 
ΘΕΜΑ 10ο : Παράταση Παραχώρησης κατά χρήση των τριών (3) επιβατηγών αυτοκινήτων του προγράμματος “Βοήθεια στο σπίτι” από το Δήμο Θερμαϊκού στη ΔΗΚΕΘ  Εισηγήτρια : Πρόεδρος του Δ.Σ. - κ. Ευτυχία Ζαριφέ Παλιούρα. 
ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θερμαϊκού έτους 2018. Εισηγητής  : Πρόεδρος της Δ.Ε.Π. - κ. Γραμματάς Χάκης  
ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θερμαϊκού έτους 2018. Εισηγητής : Πρόεδρος της Δ.Ε.Π. - κ. Γραμματάς Χάκης  
 ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών. Εισηγητής  : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.   
ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση αμοιβής Δικηγόρου κατά παρέκκλιση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006.   Εισηγητής  : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας. 
ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση αμοιβής Δικηγόρου κατά παρέκκλιση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας. 
 ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 56/2019 απόφασης του Δ.Σ. της ΔHKEΘ που αφορά «Κριτήρια επιλογής παιδιών εκτός ΕΣΠΑ στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών της ΔΗΚΕΘ - Οικονομική εισφορά για τη σχολική χρονιά 2019-2020».   Εισηγήτρια : Πρόεδρος του Δ.Σ. - κ. Ευτυχία Ζαριφέ Παλιούρα. 
 ΘΕΜΑ 17ο : Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Θερμαϊκού στις συναλλαγές με τα πιστωτικά ιδρύματα.  Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας. 
 ΘΕΜΑ 18ο : 2η Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου  «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΕ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ»    Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Χρήστος Βογιατζής. 
 ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Αποπεράτωση 9ου νηπιαγωγείου Περαίας Δήμου Θερμαϊκού».   Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Χρήστος Βογιατζής. 
 ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 47/2019 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. που άφορα «Κριτήρια επιλογής παιδιών εκτός ΕΣΠΑ στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.-Οικονομική εισφορά (τροφεία) για τη σχολική χρονιά 2019-2020». Εισηγητής : Πρόεδρος του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. κ. Αθανάσιος Δασκαλάκης  
 ΘΕΜΑ 21ο : Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου «Ανέγερση 5ου Δημοτικού Σχολείου Περαίας Δήμου Θερμαϊκού».  Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Χρήστος Βογιατζής. 
 ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Παρεχόμενων Υπηρεσιών για την «Επισκευή και Συντήρηση Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου», του Δήμου Θερμαϊκού, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.  Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας. 
ΘΕΜΑ 23ο : Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου σε Επιτροπές του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.  Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας. 
ΘΕΜΑ 24ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Θερμαϊκού, καθώς και του νόμιμου αναπληρωτή του, στην Τακτική Γενική Συνέλευση της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.»   Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας. 
 ΘΕΜΑ 25ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Θερμαϊκού, καθώς και του νόμιμου αναπληρωτή του, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Προστασίας και Περιβάλλοντος Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης (ΣΥ.Π.&Π.Α.Ζ.Α.Θ.). Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας. 
ΘΕΜΑ 26ο : Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Θερμαϊκού, καθώς και του νόμιμου αναπληρωτή του, στο Κέντρο Πρόληψης ΕΛΠΙΔΑ. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας. 
ΘΕΜΑ 27ο : Έκδοση ψηφίσματος  Εισηγήτρια : Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ευτυχία Ζαριφέ 
 ΘΕΜΑ 28ο : Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.