Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023

Πολύ χειρότερο του 2013 το σχέδιο του ΤΑΙΠΕΔ για το κάμπινγκ

Πολύ χειρότερο του σχεδίου του ΤΑΙΠΕΔ του 2013 είναι το σημερινό που απέστειλε το Ταμείο για διαβούλευση, καθώς για πρώτη φορά επιχειρεί να βάλει "χέρι" και στο πάνω από τιο δρόμο τμήμα της έκτασης του κάμπινγκ Αγίας Τριάδας, για την τσιμεντοποίησή του, παρότι ο χώρος αυτός είναι χαρακτηρισμένος ως δασική έκταση. Αυτό επισημαίνει σε ενδιαφέρουσα μελέτη της η πρώην πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών ΘερμαΪκού Κόλου κ. Αθηνά Παναγιώτου.

Λ¨ογω του εξαιρετικού ενδιαφέροντος που αποκτά, παρουσιάζουμε ολόκληρη τη μελέτη της κ. Παναγιώτου η οποία σχολιάζει τη ΣΜΠΕ του ΤΑΙΠΕΔ και σημειώνει ότι αν αυτή υλοποιηθεί, επέρχεται πλήρης αλλοίωση της περιοχής του Δήμου Θερμαϊκού

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΓΠΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Πολεοδομικό Καθεστώς της έκτασης

Συγκεντρωτικά, σχετικά με το πολεοδομικό καθεστώς της έκτασης, όπως έχει ήδη αναφερθεί για την περιοχή υπάρχει σε εξέλιξη πολεοδομική μελέτη κτηματογράφησης, πολεοδόμησης και πράξης εφαρμογής για την περιοχή επέκτασης, όπως καθορίζεται από το Γ.Π.Σ. και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1337/1983.

Συνεπώς, για το Ακίνητο κι εφόσον δεν έχει εγκριθεί η ΠΜ και δεν έχει υλοποιηθεί η Πράξη εφαρμογής ισχύουν οι περιορισμοί δόμησης, όπως περιγράφονται από το ΓΠΣ.

Το βόρειο τμήμα, το οποίο αποτελεί και το άμεσα αξιοποιήσιμο τμήμα του Ακινήτου, είναι εντός ανοιχτού οικοδομικού τετραγώνου σύμφωνα με την πολεοδομική μελέτη του Π.Δ. 5.9.1966 (ΦΕΚ 160Δ/6-10-1966, όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τα ΦΕΚ 165Δ/16.3.1979, ΦΕΚ 416Δ/13-7-1984, και ΦΕΚ 908Δ/9-8-1993) και συνεπώς σύμφωνα με την αντίστοιχη νομολογία του ΣτΕ αποτελεί εκτός σχεδίου περιοχή. Το καθεστώς που ισχύει για την έκταση σήμερα ορίζει πως η έκταση είναι εντός ανοιχτού οικοδομικού τετραγώνου, όπου καθορίζονται οι εξής όροι και περιορισμοί δόμησης:

✓ Απαγόρευση κατοικίας.

✓ Επιτρέπονται «κτίρια κοινής ωφέλειας (εξυπηρετούντα τον Τουρισμό)».

✓ Κάλυψη : 30% έως 40% (εφόσον δεν υπερβαίνεται ο επιτρεπόμενος Σ.Δ.)

………………………………………………………………………………………………

Αντίστοιχα, βάση του υφιστάμενου Γ.Π.Σ. για την περιοχή του ακινήτου, η επιτρεπόμενη δόμηση ανέρχεται σε (123.352,79 τ.μ. x 0,35 =) 43.173,48 τ.μ., ήτοι περίπου το 60% της. Συνεπώς, η επιτρεπόμενη δόμηση σήμερα διαμορφώνεται στα 43.173,48 τ.μ.. Η υλοποιημένη δόμηση δεν αποτελείται από αξιόλογα κελύφη, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν με την εγκατάσταση άλλων χρήσεων, συνεπώς θεωρείται ότι η υπολειπόμενη δόμηση ανέρχεται σε 43.173,48 τ.μ.


ΤΙ ΠΡΟΕΒΛΕΠΕ ΤΟ ΕΧΑΔΑ ΤΟΥ 2013

Όπως φαίνεται στο παραπάνω πίνακα τα συνολικά 24.758,60τ.μ. περιλαμβάνουν 20.000 τ.μ. για ανάπτυξη χρήσεων τουρισμού ή/και κατοικίας, ενώ αφήνουν και ένα υπόλοιπο δόμησης 4.758,60 συνολικά τετραγωνικών που δύνανται να αποδοθούν σε δόμηση για κοινωφελείς εξυπηρετήσεις και εγκαταστάσεις στη ζώνη ΙΑ.

Η θέση, η προσβασιμότητα, η γειτνίαση με το θαλάσσιο μέτωπο, συνιστούν κρίσιμα πλεονεκτήματα τα οποία ανάγονται σε ευκαιρίες ανάπτυξης μέσω των κατάλληλων προτάσεων μίξης χρήσεων γης, της αξιοποίησης του θεσμικού πλαισίου, της ενιαίας θεώρησης του ακινήτου και της εξασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος.

Η προτεινόμενη χωρική ανάπτυξη του Ακινήτου, λαμβάνοντας υπόψη το επιδιωκόμενο ρόλο, τις υφιστάμενες χρήσεις και την πολύπλευρη λειτουργία του, κατανέμεται σε δύο ευρύτερους τομείς χρήσεων:

Ζώνη Ι: Ειδική Ζώνη Κοινόχρηστων χώρων

 Η εν λόγω περιοχή υπολογίζεται σε 20.332 τμ. Αποτελείται από ένα γραμμικό τμήμα της έκτασης του πρώην κάμπινγκ Αγίας Τριάδας παράλληλο στην ακτογραμμή καθώς και δύο άξονες κάθετους στην επαρχιακή οδό που εκτείνονται από το κέντρο της έκτασης έως την παραλία για την εύκολη πρόσβαση του κοινού σε αυτήν, όπως φαίνεται στο αντίστοιχο σχέδιο.

Νοτιότερα της ζώνης αυτής εκτείνεται η ζώνη ΙΑ όπως περιγράφεται παρακάτω.

Η ζώνη κοινοχρήστων θα εξυπηρετεί το σύνολο του υφιστάμενου πληθυσμού του Δήμου αλλά και των νέων κατοίκων που πρόκειται να εγκατασταθούν στην κυρίως ζώνη ανάπτυξης(Ζώνη ΙΙ).

Ζώνη ΙΑ: Ειδική Ζώνη Κοινωφελών Υποδομών

 Περιοχή νότια και σε επαφή με την επαρχιακή οδό: Αποτελεί Ζώνη συνολικού εμβαδού 41.568 τμ η οποία εφάπτεται στην ζώνη Ι από την βόρεια πλευρά της και με την επαρχιακή οδό στην νότια. Σε αυτή την ζώνη επιτρέπεται η χωροθετηση κοινοφελών εξυπηρετήσεων και κοινόχρηστων χώρων όπως ορίζονται στην Ζώνη Ι

Ζώνη ΙΙ: Ζώνη Τουριστικού – Παραθεριστικού χωριού:

 Περιοχή στο βόρειο τμήμα – παράκτιο μέτωπο: Αποτελεί έκταση συνολικού εμβαδού

61.900 τμ που αποτελείται από τρεις ενότητες που περιβάλλονται από κοινόχρηστους χώρους και έχουν άμεση επαφή με το παράκτιο μέτωπο. Στους κοινόχρηστους αυτούς χώρους που παρεμβάλλονται συμπεριλαμβάνονται και οι δυο κάθετοι άξονες πρασίνου της ζώνης Ι που επιτρέπουν την άμεση πρόσβαση στην θάλασσα του κοινού αλλά και της γειτονικής ξενοδοχειακής μονάδας (sunbeach).


ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΕΣΧΑΔΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΘΕΤΕΙ ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ : ΤΗΝ Περιοχή νότια της επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης- Νέας Μηχανιώνας. Σημαντικό τμήμα της περιοχής αυτής είναι χαρακτηρισμένο δασικό. Η συγκεκριμένη περιοχή δεν είχε ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη του προηγούμενο ΕΣΧΑΔΑ (2013). Σήμερα, προκειμένου να μη μείνουν πολεοδομικά αρρύθμιστες περιοχές και για να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός, η περιοχή συμπεριλαμβάνεται στο ΕΣΧΑΔΑ, με εξαίρεση τις αμιγώς δασικές εκτάσεις.!!!!!!

Ζώνη Ι: Παραθεριστικό – Τουριστικό Χωριό

Η εν λόγω περιοχή υπολογίζεται σε 101.924,61 τ.μ. Αποτελεί το τμήμα της έκτασης του πρώην κάμπινγκ Αγίας Τριάδας που βρίσκεται στο βόρειο δυτικό όριο του ακινήτου, καθώς και τμήμα του ακινήτου που βρίσκεται νότια της επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μηχανιώνας. Το βόρειο τμήμα της Ζώνης Ι συνορεύει δυτικά με τμήμα του οικισμού, βόρεια με την παραλία, νότια με τοπικήοδό και ανατολικά με τη Ζώνη ΙΙ. Στο τμήμα αυτό αναμένεται να υλοποιηθεί το σύνολο της προτεινόμενης δόμησης, συμπεριλαμβανομένου και ενός σχολικού συγκροτήματος από τον Δήμο, σε χώρο που θα αποδοθεί για κοινωφελή χρήση από τον σχεδιασμό. Στο τμήμα της ζώνης νότια της επαρχιακής οδού, η οποία περιβάλει τις χαρακτηρισμένες δασικές εκτάσεις αναμένεται να αναπτυχθούν στο σύνολό της οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι του «παραθεριστικού – τουριστικού χωριού», οι οποίοι σε συνδυασμό με τις δασικές εκτάσεις θα μπορούσαν να λειτουργήσουν σαν ένα σημαντικό περιαστικό πάρκο.

Στη Ζώνη Ι (Παραθεριστικό – Τουριστικό Χωριό), περιοχή επιφανείας 101.924,61 τ.μ., καθορίζεται γενική χρήση «Παραθεριστικό – Τουριστικό Χωριό» και προτείνεται να ισχύσουν οι κάτωθι ειδικές χρήσεις εκ των όσων ορίζονται από το Άρθρο 3, παρ. 4α του Ν.4092/2012 (ΦΕΚ 220/Α’/8.11.2012):

α) παραθεριστική κατοικία

γ) περίθαλψη

δ) ξενοδοχεία

στ) αθλητικές εγκαταστάσεις (γήπεδα, γυμναστήρια κ.λπ.)

ζ) κέντρα αναζωογόνησης (spa)

η) εγκαταστάσεις εστίασης και αναψυχής

θ) εμπορικά καταστήματα

Οι χρήσεις υπό στοιχεία η΄ και θ’, επιτρέπονται μόνο για την εξυπηρέτηση της χρήσης παραθεριστικής κατοικίας.»

Επιπλέον εντός της ζώνης καθορίζεται χώρος με χρήση «Εκπαίδευση» για την ανέγερση Σχολικού Συγκροτήματος.

Δεν επιτρέπονται:

β) τουριστικοί λιμένες (μαρίνες, αγκυροβόλια, καταφύγια τουριστικών σκαφών)

ε) εγκαταστάσεις γκολφ

ι) χώροι συνάθροισης κοινού.

Ζώνη ΙΙ: Τουρισμός – Αναψυχή

Αποτελεί έκταση συνολικού εμβαδού 37.053,74 τ.μ. και συνορεύει δυτικά με την πρώτη ζώνη, βόρεια με τη παραλία, νότια με τη Επ. οδό Θεσσαλονίκης-Μηχανιώνας και ανατολικά με τοπική οδό.

Στη Ζώνη ΙΙ (Τουρισμός – Αναψυχή), περιοχή επιφανείας 37.053,74 τ.μ., καθορίζεται γενική χρήση «Τουρισμός – Αναψυχή» και προτείνεται να ισχύσουν οι κάτωθι ειδικές χρήσεις εκ των όσων ορίζονται από το Άρθρο 11, παρ. Β1 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α 152/1.07.2011):

α) Τουριστικά καταλύματα (κύρια και μη κύρια, σύνθετα τουριστικά καταλύματα κλπ.)

β) Ειδικές τουριστικές υποδομές και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, υδροθεραπευτήρια κλπ.)

«γ) τουριστικοί λιμένες, όπως μαρίνες, αγκυροβόλια, καταφύγια τουριστικών σκαφών».

***Η υποπερίπτωση γ΄ της περίπτωσης 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.4α, άρθρ. 3, Ν.4092/2012,ΦΕΚ Α 220/8.11.2012.

δ) Κατοικία

ε) Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής υπηρεσιών

ζ) Κοινωνική πρόνοια

η) Αθλητικές εγκαταστάσεις

θ) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις

ι) Θρησκευτικοί χώροι

ια) Περίθαλψη

ιβ) Χώροι συνάθροισης κοινού

ιγ) Εστίαση

ιδ) Αναψυκτήρια

ιε) Κέντρα διασκέδασης, αναψυχής

ιστ) Στάθμευση (κτίρια - γήπεδα)

ιζ) Εγκαταστάσεις εκθεσιακών χώρων

ιη) Ελικοδρόμιο

ιθ) Κάθε άλλη συναφής χρήση, η οποία δεν μεταβάλλει το γενικό προορισμό του ακινήτου.

Δεν επιτρέπονται:

στ) Καζίνο

Όριο Προστασίας ακτών

Στο πλαίσιο του ΕΣΧΑΔΑ καθορίζεται όριο προστασίας των ακτών με πλάτος τριάντα (30,00μ.) μέτρα από τη γραμμή αιγιαλού. Εντός της ζώνης και σε επαφή με τη γραμμή παραλίας, προβλέπεται η δημιουργία οδού ήπιας κυκλοφορίας τουλάχιστον 5μ. για την ελεύθερη κυκλοφορία κατά μήκος της ακτής. Η οδός αυτή αναμένεται να ενοποιήσει το παραλιακό μέτωπο του οικισμού.

Εντός της ζώνης προστασίας επιτρέπονται επίσης διαμορφώσεις, κατασκευές και κολυμβητικές δεξαμενές για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής.

Σημειώνεται ότι η εφαρμογή της εν λόγω ζώνης εξασφαλίζει και την σύμπλευση της πρότασης ΕΣΧΑΔΑ με τη μελέτη του ΕΠΣ του Παραλιακού Μετώπου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Το τμήμα του ακινήτου που εμπίπτει στο ΕΠΣ βρίσκεται εντός της ζώνης προστασίας ακτών, ενώ οι προτεινόμενοι όροι και περιορισμοί δόμησης βρίσκονται σε συμφωνία με τους αντίστοιχους που προκύπτουν από την ΠΕΠ 6 του ΕΠΣ.

Ζώνη Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος

Αποτελεί έκταση συνολικού εμβαδού 18.049,81 τ.μ. και περιλαμβάνεται εντός του νότιου τμήματος της περιοχής επέμβασης. Συνορεύει δε με τμήματα της Ζώνης Ι που περιλαμβάνονται εντός του τμήματος αυτού.

Εντός της Ζώνης Προστασίας περιλαμβάνονται οι εκτάσεις δασικού χαρακτήρα που εντάσσονται στην περιοχή επέμβασης και ορίζονται ως προστατευόμενες. Για τον λόγο αυτό, εντός της Ζώνης αυτής απαγορεύεται κάθε είδους δόμηση.

Δίκτυο ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων

Οργανώνεται δίκτυο ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και πεζοδρόμων που βασίζεται στην απρόσκοπτη πρόσβαση των κατοίκων του οικισμού στην παραλία.

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται όπως προαναφέρθηκε η δημιουργία οδού ήπιας κυκλοφορίας κατά μήκος της ακτής, ενώ εξασφαλίζονται και σχεδιάζονται κάθετες συνδέσεις του οικισμού με την παραλία. Επιπλέον στην έκταση του Τουριστικού – παραθεριστικού χωριού αποδίδονται κοινόχρηστοι και υπαίθριοι κοινωφελείς χώροι περίπου 50 στρεμμάτων, ίσοι με το 50% της έκτασης της ζώνης, και οργανώνονται με σκοπό να είναι προσβάσιμοι σε όλους τους κατοίκους του οικισμού. Μεταξύ των χώρων αυτών, δεσμεύεται και αποδίδεται στον Δήμο Θερμαϊκού χώρος 4 περίπου στρεμμάτων για την κατασκευή Δημοτικού Σχολείου 300 μαθητών.

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται όπως προαναφέρθηκε η δημιουργία οδού ήπιας κυκλοφορίας κατά μήκος της ακτής, ενώ εξασφαλίζονται και σχεδιάζονται κάθετες συνδέσεις του οικισμού με την παραλία. (ΟΧΙ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ)

ΥΨΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 18 μ αντι για 12μ στο παλιο ΕΣΧΑΔΑ


ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΜΕΛΈΤΗ ΕΙΔΙΚΟΎ ΧΩΡΙΚΟΎ ΣΧΕΔΊΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΌ ΜΈΤΩΠΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΎ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ (Μη θεσμοθετημένος προγραμματισμός )

Ως περιοχή ΠΕ.Π 6 ορίζεται η μεταβαλλόμενου πλάτους περιοχή σε συνέχεια ΟΙΚ.ΠΕ.5 δηλαδή μεταξύ εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και της χερσαίας ζώνης που θα προκύψει μετά από ακτομηχανικές παρεμβάσεις για τον καθορισμό της νέας ακτογραμμής στο μέτωπο των οικισμών Περαίας , Νέων Επιβατών και Αγ. Τριάδας της Δ.Ε. Θερμαϊκού η οποία ορίζεται ως Περιοχή Προστασίας Παράκτιας Ζώνης.

Στη ζώνη αυτή επιτρέπονται δραστηριότητες και λειτουργίες ήπιας αναψυχής που εξυπηρετούν την πρόσβαση και παραμονή στη θάλασσα και την αναψυχή του κοινού και οι οποίες δεν αλλοιώνουν τη φυσική μορφολογία της περιοχής.

Εντός της παραπάνω περιοχής επιτρέπονται οι δραστηριότητες και λειτουργίες ήπιας αναψυχής που εξυπηρετούν την πρόσβαση και παραμονή στη θάλασσα και την αναψυχή του κοινού και οι οποίες δεν αλλοιώνουν τη φυσική μορφολογία της περιοχής. Επιπλέον, ως επιτρεπόμενη χρήση εντός της ορίζονται οι Ελεύθεροι Χώροι - Αστικό Πράσινο, όπως θεσμοθετείται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 59/2018 (ΦΕΚ Α 114/29.06.2018) με την προσθήκη ειδικής χρήσης κατ΄εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 44 του ν.4759/2020 (ΦΕΚ 245Α). Πιο συγκεκριμένα οι επιτρεπόμενες χρήσεις είναι οι ακόλουθες:

✓ δραστηριότητες ήπιας αναψυχής όπως παιδικές χαρές

✓ (5) Μικρές υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις.

✓ (9) Χώροι συνάθροισης κοινού: μόνο ανοικτά θέατρα μικρής κλίμακας με απαραίτητους υποστηρικτικούς χώρους και θερινοί κινηματογράφοι.

✓ (26.12.2) Οδοί ήπιας κυκλοφορίας

✓ (26.12.3) Πεζόδρομοι

✓ (26.12.4) Ποδηλατόδρομοι

✓ (26.12.5) Πλατείες

✓ (48.1) Κατασκευές για:

α) τη διαμόρφωση του εδάφους, όπως κλίμακες, τοίχοι, διάδρομοι, κεκλιμένα επίπεδα,μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών, καθώς και κατασκευές για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων,

β) τον εξωραϊσμό και την αισθητική τους αναβάθμιση, τον εξοπλισμό και την ασφάλειά τους και γενικά κατασκευές για την εξυπηρέτηση του προορισμού των χώρων αυτών,

δ) για τη λειτουργία και την εξυπηρέτηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (στάση θαλάσσιας συγκοινωνίας).

✓ (48.2) Εγκαταστάσεις:

α) Οι κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, μετά των παραρτημάτων αυτών (υπέργειων και υπόγειων).

β) Η εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και μετεωρολογικών παραμέτρων με τον αναγκαίο εξοπλισμό.

ε) Η εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

✓ (49) Περίπτερα ενημέρωσης/έργα ερμηνείας περιβάλλοντος (πινακίδες, αποχωρητήρια, περίπτερα, στέγαστρα κ.λπ.)

✓ (51) Έργα προστασίας από διάβρωση, κατολισθήσεις και στήριξη εδαφών

✓ (52) Ήπια θαλάσσια αναψυχή (κολύμβηση, ιστιοσανίδα, καταδύσεις, υποβρύχια φωτογράφηση κ.λπ.)

Σε εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 44 του ν.4759/2020 (ΦΕΚ 245/Α/2020) η ειδική χρήση :

✓ (54) Πλωτές υποδομές και εγκαταστάσεις θαλάσσιας αναψυχής

Όσον αφορά την επιτρεπόμενη δόμηση, εντός της ΠΕ.Π6, επιτρέπεται η τοποθέτηση έως 4 προσωρινών κατασκευών που εξυπηρετούν την ήπια αναψυχή του κοινού, όπως λουτρικών εγκαταστάσεων, αποδυτηρίων, συγκροτημάτων υγιεινής, συνολικού εμβαδού 200 τ.μ. Επιπλέον,επιτρέπεται η κατασκευή ισόγειου κτίσματος μεγίστου εμβαδού 150 τ.μ. για την εξυπηρέτηση των επιβατών της θαλάσσιας συγκοινωνίας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΣΜΠΕ

ΠΟΛΥ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΤΟΥ 2013 !!!!!

 ΕΝΤΑΣΣΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΝΌΤΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΉΣ ΟΔΟΎ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ- ΝΈΑΣ ΜΗΧΑΝΙΏΝΑΣ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ ΤΜΉΜΑ ΤΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΉΣ ΑΥΤΉΣ ΕΊΝΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΈΝΟ ΔΑΣΙΚΌ. Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΗ

ΠΕΡΙΟΧΉ ΔΕΝ ΕΊΧΕ ΛΗΦΘΕΊ ΥΠΌΨΗ ΚΑΤΆ ΤΗ ΣΎΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟ ΕΣΧΑΔΑ (2013). ΣΉΜΕΡΑ, ΠΡΟΚΕΙΜΈΝΟΥ ΝΑ ΜΗ ΜΕΊΝΟΥΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΆ ΑΡΡΎΘΜΙΣΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΈΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΊ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ, Η ΠΕΡΙΟΧΉ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΧΑΔΑ, ΜΕ ΕΞΑΊΡΕΣΗ ΤΙΣ ΑΜΙΓΏΣ ΔΑΣΙΚΈΣ ΕΚΤΆΣΕΙΣ.

 ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΦ/ΚΧ ΧΩΡΟΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΘΕΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ.

 ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΌ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΝΕΤΑ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΑΥΤΌ ΙΣΩΣ ΘΕΤΚΟ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ).

 ΣΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ.

 ΔΕΝ ΜΕΛΕΤΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΖΩΝΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ (ΖΑΕ) ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΟΠΩΣ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ , ΑΠΟΒΛΗΤΑ κλπ

 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ. ΑΥΤΑ ΤΑ 2 ΕΡΓΑ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΛΥΘΗΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΑ ?% (4000 + 1500)

 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ -

 ΣΧΕΔΙΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΜΠΕ:

Την Εναλλακτική Λύση 3 – Μεσαίο Σενάριο – Πρόταση ΕΣΧΑΔΑ 2013: Εναλλακτική λύση αξιοποίησης μέτριας έντασης χρήσεων τουριστικού - παραθεριστικού χωριού. Το συγκεκριμένο σενάριο αποτελεί την πρόταση του προηγούμενου ΕΣΧΑΔΑ και στηρίζεται σε ήπια ανάπτυξη του ακινήτου, με χαρακτήρα μικτής χρήσης, διατήρησης τμήματος του Ακινήτου ως αστικό πράσινο και κοινόχρηστο χώρο αλλά και κοινωφελείς εγκαταστάσεις όπως έχουν προβλεφθεί να χωροθετηθούν εκεί από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και αξιοποίησης τμήματος 62 περίπου στρεμμάτων με κύριες χρήσεις κατοικίας, τουρισμού, εμπορίου και αναψυχής. ✓ Σύστημα δόμησης πανταχόθεν ελεύθερο


ΣΧΟΛΙΑ

Το ακίνητο αποτελεί μια ομοιογενή ενότητα. Ο κύριος χαρακτήρας της έκτασης είναι σήμερα χώρος αναψυχής και τουρισμού. Αποτελεί μέρος του παραλιακού μετώπου και πιο συγκεκριμένα το μοναδικό αστικό κενό/αδόμητο χώρο στην παράκτια ζώνη που εκτείνεται από τα όρια του αεροδρομίου έως το τέλος της συνεχούς αμμώδους ακτής, δηλαδή τον οικισμό Αγίας Τριάδας.

Οι λειτουργικές συνδέσεις του ακινήτου με τον αστικό ιστό, το παραλιακό μέτωπο και τα προγραμματιζόμενα έργα. Το ακίνητο, εντάσσεται σε κομβικό σημείο, στο μέσο ενός ευρύτερου άξονα σύνδεσης του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης με την περιοχή της Χαλκιδικής και περισσότερο της Χερσονήσου της Κασσάνδρας. Επί του άξονα τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί να μετατοπίζεται η αστική διάχυση του ΠΣ Θεσσαλονίκης και συνεπώς η ανάπτυξη αυτή συμβάλει στην διάχυση, στην ευρύτερη χωρικά ενότητα, μιας σειράς ευνοϊκών παραμέτρων. Ο Θερμαϊκός κόλπος συνιστά κομβικό στοιχείο του ανοίγματος της Θεσσαλονίκης προς τη θάλασσα και σημαντική αναπτυξιακή προοπτική για την περιοχή.

Ειδικότερα, ως προς το εξωτερικό περιβάλλον του ακινήτου, διακρίνονται τα εξής:

I. Θερμαϊκός κόλπος το ακίνητο εντάσσεται στον ευρύτερο Θερμαϊκό κόλπο, ο οποίος λόγω θέσης, αποτελεί το ευρύτερο θαλάσσιο μέτωπο της συμπρωτεύουσας. Ειδικότερα, διακρίνονται δυο τμήματα.

1. Το βόρειο με την παρουσία του λιμένα Θεσσαλονίκης της αστικής ζώνης δραστηριοτήτων αναψυχής της Θεσσαλονίκης αλλά και των γραμμικών χώρων πρασίνου και αναψυχής/ανάπλαση παραλίας ΠΣ Θεσσαλονίκης.

2. το νότιο τμήμα του κόλπου που έχει προαστιακό και παραθεριστικό χαρακτήρα κι αποτελείται κυρίως από τις παράκτιες περιοχές του Δήμου Θερμαϊκού. Το νότιο τμήμα έχει γνωρίσει τα τελευταία χρόνια φαινόμενα εντονότερης αστικοποίησης καθώς κατά το παρελθόν αποτελούσε προαστιακή περιοχή και παραθεριστική ζώνη κατά το παρελθόν. Ο ρόλος του ως προάστιο διατηρείται έως σήμερα όμως η αστική διάχυση του ΠΣ Θεσσαλονίκης προς αυτήν την κατεύθυνση έχει φέρει την περιοχή πιο κοντά στην πόλη της Θεσσαλονίκης καθώς σχεδόν απαντάται ένα αστικό συνεχές.

II. Η γειτνίαση με την πόλη της Θεσσαλονίκης, που αποτελεί το κέντρο δραστηριοτήτων,υπηρεσιών και εμπορίου της βόρειας Ελλάδας αλλά, που λειτουργεί ταυτόχρονα και ως κέντρο εστίασης και αναψυχής και το λιμάνι υπερεθνικής εμβέλειας καθορίζει σε σημαντικό βαθμό τη φυσιογνωμία και πολυλειτουργικότητα του ακινήτου. 

Παράλληλα η θέση του Νομού, η προσβασιμότητα από ξηράς από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και η εγγύτητα στις χώρες των Βαλκανίων αλλά και την Τουρκία και Ρωσία καθιστά ακόμα πιο ελκυστικό το Ακίνητο.

Ειδικότερα ο χαρακτήρας του ακινήτου επιμερίζεται ως εξής:

 Περιοχή πρώην camping ΕΟΤ Αγίας Τριάδας, όπου εντοπίζεται ενδιαφέρον και

δυνατότητες αξιοποίησης, εφάπτεται με την ακτή η οποία αποτελεί έκταση διαφορετικού ΚΑΕΚ που έχει προκύψει από τον ορισμό του νέου Αιγιαλού και τμήμα της ενσωματώθηκε στο υπό αξιοποίηση ακίνητο.

 Τμήμα παλαιού Αιγιαλού. Η έκταση γης που προκύπτει από την επαναοριοθέτηση του Αιγιαλού και αποτελεί τμήμα του παλαιού αιγιαλού είναι πλέον εκτός δημόσιου κτήματος και αποτελεί μέρος του συγκεκριμένου ακινήτου διατηρώντας το Ακίνητο σε άμεση γειτνίαση με την ακτή.

 Περιοχή νότια της επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης- Νέας Μηχανιώνας. Σημαντικό τμήμα της περιοχής αυτής είναι χαρακτηρισμένο δασικό. Η συγκεκριμένη περιοχή δεν είχε ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη του προηγούμενο ΕΣΧΑΔΑ (2013). Σήμερα, προκειμένου να μη μείνουν πολεοδομικά αρρύθμιστες περιοχές και για να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός, η περιοχή συμπεριλαμβάνεται στο ΕΣΧΑΔΑ, με εξαίρεση τις αμιγώς δασικές εκτάσεις.


ΥΓ:

ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΟΥΝΤΑΙ

Καμία καθαρή απώλεια πράσινων αστικών χώρων έως το 2030, αύξηση κατά 5 % έως το 2050, τουλάχιστον 10 % συγκόμωση σε κάθε ευρωπαϊκή πόλη, κωμόπολη και προάστιο, και καθαρό κέρδος από τον χώρο πρασίνου που ενσωματώνεται σε κτίρια και υποδομές ΚΛΠ…….

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.