Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017

Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού

Με 45 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει σήμερα Τρίτη 20 Ιουνίου, ώρα 6 μ.μ. το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν, τα σημαντικότερα είναι η παράταση για άλλα δύο χρόνια, μέχρι το 2019, της αποκομιδής των σκουπιδιών σε εργολάβους αλλά και η ανάκληση απόφασης του 2011 για την παραλαβή μελέτης σχετικά με την ίδρυση νέων κοιμητηρίων στη Ν.Μηχανιώνα.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο : α) Έγκριση ανάθεσης λόγω αδυναμίας εκτέλεσης μέρους της υπηρεσίας με τίτλο «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΜΑ ΠΥΛΑΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 24 ΜΗΝΩΝ» σε ιδιώτη, (β) Έγκριση Υλοποίησης της υπ’ αριθ. 14/2017 Μελέτης προϋπολογισμού 1.480.239,53€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% και (γ) έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας με τίτλο «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΜΑ ΠΥΛΑΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 24 ΜΗΝΩΝ» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της.
            Εισηγητές  : Αντιδήμαρχοι Καθαριότητας και Ανακύκλωσης - κ.κ. Φ. Τζάκης και Θ. Μπίρος.

ΘΕΜΑ 2ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 98/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης σύναψής συμπληρωματικής σύμβασης «Διαχείριση απορριμμάτων Δήμου Θερμαϊκού για εικοσιτέσσερις (24) μήνες» με την ανάδοχο εταιρεία υπό την επωνυμία EDIL ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ.
            Εισηγητές  : Αντιδήμαρχοι Καθαριότητας και Ανακύκλωσης - κ.κ. Φ. Τζάκης και Θ. Μπίρος.

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση εκμίσθωσης του Κ.Φ. 108Τ οικοπέδου της Δημοτικής Κοινότητας  Περαίας του Δήμου Θερμαϊκού.
            Εισηγητής :  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 4ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 του Δήμου Θερμαϊκού για την ένταξη εκτέλεσης νέων έργων και ενίσχυση υφιστάμενων.
            Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 5ο : Αποδοχή απόφασης Τροποποίησης της Πράξης με τίτλο «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μεσημερίου Δήμου Θερμαϊκού» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» στον Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ06 “Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων” (κωδικός ΟΠΣ 5002756).
             Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 6ο  : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 249/2017 Α.Δ.Σ. ως προς τον τίτλο της χρηματοδοτούμενης Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5002756 από «Αντικατάσταση αγωγών εξωτερικού δικτύου ύδρευσης και αντικατάσταση αγωγών εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μεσημερίου Δήμου Θερμαϊκού (Α΄ Φάση)» σε «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μεσημερίου Δήμου Θερμαϊκού».
             Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 7ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 250/2017 Α.Δ.Σ. ως προς τον τίτλο της χρηματοδοτούμενης Πράξης από «Αντικατάσταση αγωγών εξωτερικού δικτύου ύδρευσης και αντικατάσταση αγωγών εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μεσημερίου Δήμου Θερμαϊκού (Α΄ Φάση)» σε «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μεσημερίου Δήμου Θερμαϊκού».
             Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 8ο : 11η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2017.
            Εισηγητής :  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση εκμίσθωσης τμημάτων αιγιαλού - παραλίας του Δήμου Θερμαϊκού με δημοπρασία, σύμφωνα με τη διαδικασία Κ.Υ.Α. Αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας για το τρέχον έτος.
            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 76/2017 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. περί «Συγκρότησης ειδικής Επιτροπής Επιλογής εγγραφών για τη χρονιά 2017-2018 και καθορισμός κριτηρίων επιλογής παιδιών για τους Παιδικούς Σταθμούς».
Εισηγητής : Πρόεδρος του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. - κ. Γραμματάς Χάκης.

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 77/2017 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. περί «Καταβολής μηνιαίων εξόδων παράστασης του Προέδρου του Δ.Σ. του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.»

ΘΕΜΑ 12ο : Ανάκληση της υπ’ αριθ. 53/2011 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Θερμαϊκού με θέμα : Έγκριση παραλαβής της Αρχιτεκτονικής, Ειδικής Αρχιτεκτονικής, Στατικής, Ηλεκτρομηχανολογικής, Φιλοτεχνικής Προμελέτης της μελέτης με τίτλο «Ίδρυση Νέων Κοιμητηρίων Δήμου Μηχανιώνας».   
Εισηγητής  : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου - κ. Σπύρος Αδαμίδης.

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση Εκμίσθωσης Πολυχώρου αναψυκτηρίου επί του αγροτεμαχίου 1158α, της Δ.Κ. Περαίας του Δήμου Θερμαϊκού.
            Εισηγητής :  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 14ο : Επιστροφή ποσού σε οφειλέτη λόγω  εξόφλησης οφειλών. 
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 15ο : Επιστροφή ποσού σε οφειλέτη λόγω  εξόφλησης οφειλών.   
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

            Εισηγητής  : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 17ο :   Επιστροφή ποσού σε οφειλέτη λόγω  εξόφλησης οφειλών. 
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 18ο : Επιστροφή ποσού σε οφειλέτη λόγω  εξόφλησης οφειλών.         
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 19ο :   Διαγραφή ποσού από το χρηματικό κατάλογο 0131/2015.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 20ο : Διαγραφή ποσού από τον Χ.Κ. 0137/2014 λόγω άσκησης προσφυγής
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 21ο : Διαγραφή ποσού από τον Χ.Κ. 0188/2014 λόγω άσκησης προσφυγής.
              Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 22ο : Διαγραφή οφειλέτη στο Χρηματικό Κατάλογο 134-2/2010/2017.
              Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

              Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

              Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 25ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 168/2017 απόφασης του Δ.Σ.
              Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 26ο : Διαγραφή ποσού από οφειλέτη.
              Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 27ο : Επιστροφή χρημάτων στον Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο  του Τριαντάφυλλου.
              Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 28ο : Διαγραφή ποσού από τον Χ.Κ. 0065/2017.
              Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 29ο : Αλλαγή οφειλέτη στους Χρηματικούς Καταλόγους 34, 35, 37, 43/2010/2017.
            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 30ο : Χορήγηση αδειών συμμετοχής για την εμποροπανήγυρη των Αγίων Πέτρου & Παύλου στην Περαία.
              Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 31ο  : Χορήγηση αδειών συμμετοχής για την εμποροπανήγυρη της Αγίας Μαρίνας στην Επανομή.
              Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 32ο  : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων του Δήμου Θερμαϊκού.
              Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

εταιρείας «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Βρέττα Νικόλαο.
              Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

            Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας, Αλληλεγγύης - Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

              Εισηγητής : Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου - κ. Σπύρος Αδαμίδης.

ΘΕΜΑ 36ο  :  Αντικατάσταση του αναπληρωτή εκπροσώπου του Δήμου,  στη Γενική Συνέλευση της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Α.Ε., λόγω παραίτησης του κ. Ν. Τσουρούς – Μπουγιούκα από το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου.
            Εισηγητής : Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου - κ. Σπύρος Αδαμίδης.

ΘΕΜΑ 37ο  :  Απόρριψη ή μη της υπ’ αριθ. Πρωτ. 9272/8-5-2017 αίτησης του κ. Μπιλανδέρη Αντώνιου σχετική με κατασκευή μνημείου (εκκλησάκι) εντός του χώρου των Δημοτικών Κοιμητηρίων της Δ.Κ. Περαίας.
              Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας - κ. Γεώργιος Φεστερίδης.

ΘΕΜΑ 38ο : Δημιουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στον Δήμο Θερμαϊκού. 
              Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας, Αλληλεγγύης - Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 39ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 8/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 3 του ρυμοτομικού
σχεδίου Αγίας Τριάδας, στην Δημοτική Κοινότητα Αγίας Τριάδας, με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος Χώρου Πρασίνου.
            Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 40ο : Συγκρότηση Επιτροπής για την Οριστική Παραλαβή του Έργου  «Εκσυγχρονισμός εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού λιμανιού Επανομής»', με ανάδοχο την Κ/Ξ Α. ΑΛΕΞΙΟΥ - Σ. ΤΑΣΙΩΝΗΣ.
            Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 41ο : Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του Έργου «Αναπλάσεις - πεζοδρομήσεις Δ.Ε. Μηχανιώνας».
            Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 42ο : Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου  «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ». 
            Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 43ο : Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου  «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ» 
            Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 44ο : Συμμετοχή του Δήμου Θερμαϊκού στις εκστρατείες «ECOMOBILITY 2017 - 2018» & «FREE MOBILITY» για την οικολογική μετακίνηση και την ελεύθερη προσβασιμότητα στην πόλη μας .
            Εισηγήτρια  : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας, Αλληλεγγύης - Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.
           
ΘΕΜΑ 45ο : Έκδοση Ψηφίσματος για τις «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.»  

Εισηγητής  : Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ψηφισμάτων - κ. Νικόλαος Μπαλάφας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.