Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017

Δ.Θερμαϊκού: Δημοπρατείται η τοποθέτηση λαμπτήρων LED

Στη διαγωνιστική διαδικασία βρίσκεται το έργο αντικατάστασης των λαμπτήρων κοινόχρηστου φωτισμού του Δήμου Θερμαϊκού και ήδη ετοιμάστηκε η μελέτη με τίτλο ‘’Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό με την προμήθεια φωτιστικών και λαμπτήρων τύπου Led’’,  με κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, όπως αυτή προσδιορίζεται βάσει του κόστους – αποτελεσματικότητας, με κοστολόγηση του κύκλου ζωής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 3.632.828,00 ευρώ. Φορέας χρηματοδότησης της προμήθειας είναι ο Δήμος Θερμαϊκού με χρήση 10ετούς διάρκειας εγκεκριμένου δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Το ποσό του δανείου προέρχεται κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕτΕΠ), μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων (ΤΠΔ) και το υπόλοιπο 50%  ευθέως από το ΤΠΔ.
Η επένδυση αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση 5.000 περίπου φωτιστικών τύπου led προς αντικατάσταση διαφόρων τύπων και μεγεθών ισχύος υφιστάμενων φωτιστικών και την προμήθεια 10.000 λαμπτήρων τύπου led προς αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων. Η διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας ανέρχεται σε οκτώ μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο-προμηθευτή, ο οποίος θα αναδειχθεί από τη διεξαγωγή διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το σκοπό αυτό.  
Με το έργο αυτό θα εξοικονομηθεί ηλεκτρική ενέργεια εκσυγχρονίζοντας συγχρόνως και εξωραΐζοντας το δημοτικό φωτισμό.
Συγκεκριμένα, βάσει των στοιχείων της οικονομοτεχνικής μελέτης που έχει συνταχθεί, αναμένεται να εξοικονομούνται σε ετήσια βάση:
α) 2.760.150 κιλοβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχούν σε κόστος 414.022 Ευρώ.
β) 2.730 τόνοι διοξειδίου του άνθρακα.
γ) Επιπλέον 203.399 Ευρώ λόγω μη ανάγκης συντήρησης των νέων φωτιστικών
Συνεπώς αναμένεται στη διάρκεια αποπληρωμής του δεκαετούς δανείου να εξοικονομηθούν συνολικά 6.174.210 Ευρώ.
Η ενδεικτική ετήσια τοκοχρεωλυτική δόση του δανείου είναι 414.022 Ευρώ, άρα κατά τη διάρκεια της περιόδου αποπληρωμής του δανείου θα καταβληθούν συνολικά 4.291.040 ευρώ, πράγμα που σημαίνει ότι η επένδυση είναι 100% αυτοχρηματοδοτούμενη με επιπλέον συνολικό οικονομικό όφελος για το Δήμο Θερμαϊκού 1.883.170 Ευρώ.

Να σημειωθεί ότι η διάρκεια ζωής των νέων φωτιστικών προδιαγράφεται στις 50.000 ώρες λειτουργίας, ενώ η υποχρέωση του αναδόχου – προμηθευτή είναι η 10ετής κάλυψη του κόστους της συντήρησης αυτών, με ολική αντικατάσταση για τα 5 πρώτα έτη και επισκευή για την υπόλοιπη περίοδο κάλυψης της συντήρησης, με χρόνο ανταπόκρισης στην αποκατάσταση βλαβών κατά μέγιστο 48ώρες. Επίσης η υποχρέωση του προμηθευτή σε παροχή ανταλλακτικών ανέρχεται στα 15 έτη, όση είναι και η συμβατική διάρκεια ζωής  των φωτιστικών.

1 σχόλιο:

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.