Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017

Πρόταση της ΡΕΚΚ για δημιουργία δημοτικού συμβουλίου νεολαίας

Tη σύσταση του θεσμού του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στα κοινά και γενικότερα στο δημόσιο βίο, ζήτησε η Ριζοσπαστική Ενωτική Κίνηση Καλαμαριάς, με γραπτό αίτημα προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς και κοινοποίηση στον Δήμαρχο και σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στην πρόταση η ΡΕΚΚ τονίζει ότι: «….Τα Δημοτικά Συμβούλια Νεολαίας – τα φυτώρια αυτά των ενεργών και προβληματισμένων νέων – σε συνεργασία με τους ΟΤΑ αυξάνουν το επίπεδο κοινωνικής εμπιστοσύνης. Τροφοδοτούν με τη φρεσκάδα, την καινοτομία και την ενέργεια των νέων την τοπική διακυβέρνηση. Οι κοινωνίες που υποστηρίζουν αυτές τις δομές μόνο κερδισμένες μπορούν να βγουν…»
Το αίτημα των οκτώ δημοτικών συμβούλων της ΡΕΚΚ, έχει ως εξής:
“Κύριε Πρόεδρε, υποβάλλουμε την ακόλουθη «Πρόταση σύστασης δημοτικού συμβουλίου νέων Καλαμαριάς» και ζητούμε σύμφωνα με τον Κανονισμό να εισαχθεί για συζήτηση στο αμέσως επόμενο δημοτικό συμβούλιο προκειμένου να ληφθεί η σχετική απόφαση:
 Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε η ενεργή συμμετοχή των νέων στα κοινά, στην τοπική αυτοδιοίκηση και η χάραξη ωφέλιμων πολιτικών υπέρ των πραγματικών αναγκών της νεολαίας αποτελούν μέγιστη ανάγκη και επιβάλλουν την υποστήριξη τόσο της πολιτείας όσο και της δημοτικής αρχής.
   Τα Δημοτικά Συμβούλια Νεολαίας (ΔΗΣΥΝ) αποτελούν έναν συμμετοχικό δεσμό που εδραιώθηκαν και λειτουργούν στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, της Κύπρου και της Ελλάδας και δίνουν τη δυνατότητα στους νέους να ενεργοποιηθούν στα πλαίσια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
   Ο Δήμος Καλαμαριάς ήταν από τους πρώτους δήμους στη χώρα μας που δημιούργησε και στήριξε αυτό το δεσμό. Ήταν όμως και ο ίδιος δήμος που αργότερα αποδυνάμωσε, συρρίκνωσε και εν κατακλείδι κατάργησε αυτό το θεσμό. Μέσα από αυτή την πορεία κουβαλώντας μνήμες δυνατής συμμετοχικής δράσης των νέων, πολλών και πολυδιάστατων εκδηλώσεων, συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα και ανταλλαγή με αντίστοιχους χώρους νέων της Ευρώπης και κατανοώντας την αναγκαιότητα ύπαρξης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, προτείνουμε την ανασύστασή του στη βάση των παρακάτω:
Τα Δημοτικά Συμβούλια Νεολαίας έχουν ως σκοπό τους την ανάδειξη της σημασίας των δημοκρατικών θεσμών στη σύγχρονη κοινωνία
Την αφύπνιση των νέων σχετικά με το ρόλο του ενεργού πολίτη και της εξοικείωσής τους με τη λειτουργία του οργανισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Την προώθηση του εποικοδομητικού διαλόγου, τη μόνιμη και ουσιαστική σύνδεση της νεολαίας με τη Δημοτική Αρχή και την προαγωγή της συμμετοχικής δράσης των νέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
Την παροχή ευκαιριών σε νέους για ανάληψη ευθύνης στην κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και πρόοδο του τόπου
Την ουσιαστική συνύπαρξη που συντελεί στην αντιμετώπιση του χάσματος γενεών
   Τα Δημοτικά Συμβούλια Νεολαίας ως δομές ενεργητικής συμμετοχής των νέων που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες σε θέματα που τους αφορούν έχουν συγκεκριμένο ρόλο και λειτουργία:
Σχεδιάζουν, καταθέτουν προτάσεις και υλοποιούν δράσεις που αφορούν όλη τη γκάμα ενδιαφερόντων σε θέματα παιδείας, ελεύθερου χρόνου, οικολογίας, επαγγελματικού προσανατολισμού, απασχόλησης, πληροφόρησης, αστικού δημοτικού τοπίου, νέων τεχνολογιών και τεχνών και νέων μορφών οικονομικών δραστηριοτήτων και κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων
Συντονίζουν και οργανώνουν εκδηλώσεις, ημερίδες, σεμινάρια και συνέδρια
Συμμετέχουν στα Δημοτικά Συμβούλια έχοντας εισηγητικό και γνωμοδοτικό ρόλο
Υλοποιούν συναφή προγράμματα και συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα
Ενισχύουν τη συνεργασία των διαφορετικών φορέων και ομάδων νεολαίας στην προσπάθεια ανάπτυξης τοπικής δραστηριότητας.
   Αυτός ο πολύπλευρος ρόλος του ΔΗΣΥΝ είναι συμβουλευτικός προς τη Δημοτική Αρχή, ενισχυτικός και συμπληρωματικός προς όλα τα οργανωμένα σύνολα της Νεολαίας και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να λειτουργεί ανταγωνιστικά προς αυτά. Ως εκ τούτου η σύστασή του δεν δύναται να στηρίζεται στην εκπροσώπηση μιας και μόνης οργανωμένης μορφής νέων , π.χ. μόνο με μαθητικές κοινότητες, και σίγουρα όχι μόνο σε μεμονωμένα άτομα που εγγράφονται μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο στα μητρώα νέων που οργανώνει ο Δήμος.
   Η πιο δημοκρατική και ουσιαστική σύσταση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων έγκειται στην εκπροσώπηση εκλεγμένων από όλους τους τοπικούς φορείς , συλλόγους, μαθητικές κοινότητες, εθελοντικές οργανώσεις, πολιτιστικές, περιβαλλοντικές και αθλητικές, τις άτυπες ομάδες και μεμονωμένα άτομα που λειτουργούν, δραστηριοποιούνται και ζουν εντός των ορίων του Δήμου Καλαμαριάς. Με αυτή τη σύσταση το Δημοτικού Συμβουλίου Νέων θα δρα μαζί με τους νέους και όχι απλά για τους νέους.
   Ο θεσμός των Δημοτικών Συμβουλίων Νεολαίας στηρίζεται από το πρόγραμμα Erasmus. Την ύπαρξη και τη λειτουργία του ορίζει το καταστατικό και ο κανονισμός οργάνωσης. Αναλυτικά θα περιλαμβάνουν:
Την ίδρυση ( χρόνους και φορείς-άτομα που συμμετέχουν σε αυτό)
Τους σκοπούς και τους στόχους
Το συμβουλευτικό και ενισχυτικό ρόλο του
Πρόγραμμα – δράσεις -  φεστιβάλ
Τα όργανα διοίκησης (Συμβούλιο και Γενική Συνέλευση)
Τη σύνθεση του ΔΗΣΥΝ
Τα μέλη του ΔΗΣΥΝ
Σύνδεση με το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Τους οικονομικούς πόρους
Τις κτιριακές εγκαταστάσεις που φιλοξενούν τις δράσεις του
Το έμβλημα ΔΗΣΥΝ.
   Η Δημοτική Αρχή από την πλευρά της στηρίζει το ΔΗΣΥΝ με:
υλικοτεχνική υποδομή
οικονομική ενίσχυση
συνεργασία με όλες τις δομές που υπάρχουν και λειτουργούν σε αυτόν
ομάδα Δημοτικών  Συμβούλων,  που θα παρακολουθεί το ΔΗΣΥΝ ενισχυτικά και υποστηρικτικά και θα αποτελεί τον ενδιάμεσο κρίκο με τη Δημοτική Αρχή
υποστήριξη των δράσεων και εκδηλώσεων του ΔΗΣΥΝ και προβολή αυτών
συμμετοχή του στις υπάρχουσες μεγάλες εκδηλώσεις και Φεστιβάλ δίνοντας έτσι χώρο έκφρασης και δημιουργίας στους νέους.
Αυτός ο πολύπλευρος ρόλος του ΔΗ.ΣΥ.Ν. είναι  συμβουλευτικός και συνεργατικός προς τη διοίκηση , ενισχυτικός και συμπληρωματικός προς όλα τα οργανωμένα συνολα και άτυπες ομάδες νέω και σε καμία περίπτωση δε λειτουργεί ανταγωνιστικά προς αυτά.
Ο πλουραλισμός και η δημοκρατία στη σύσταση του ΔΗΣΥΝ θα ενισχυθεί από τη δυνατότητα συμμετοχής σε αυτό νέων από όλους τους χώρους ζωής και δράσης της νεολαίας του Δήμου Καλαμαριάς.
Η επιτυχία της σύστασης του θεσμού έγκειται στην ολοκληρωμένη και έγκαιρη από πλευράς Δήμου καμπάνια ενημέρωσης με έντυπο υλικό και οργανωμένες συναντήσεις με φορείς και κοινότητες νέων. Εκπρόσωποι από τα δεκαπενταμελή συμβούλια Γυμνασίων και Λυκείων , νέοι από Συλλόγους Αθλητικούς, Πολιτιστικούς, Εθελοντικές και Περιβαλλοντολογικές Οργανώσεις, άτυπες ομάδες και μεμονωμένα άτομα που ενδιαφέρονται για τα κοινά εφόσον εγγραφούν στα μητρώα νέων και κατοικούν στο Δήμο θα αποτελέσουν τη βάση της Γενικής Συνέλευσηςπου θα ορίσει σκοπούς και δράσεις και θα εκλέξει το ΔΗΣΥΝ.
Με μια τέτοια σύνθεση το ΔΗΣΥΝ θα δρά μαζί με τους νέους και όχι απλά για τους νέους.
   Τα Δημοτικά Συμβούλια Νεολαίας – τα φυτώρια αυτά των ενεργών και προβληματισμένων νέων – σε συνεργασία με τους ΟΤΑ αυξάνουν το επίπεδο κοινωνικής εμπιστοσύνης. Τροφοδοτούν με τη φρεσκάδα, την καινοτομία και την ενέργεια των νέων την τοπική διακυβέρνηση. Οι κοινωνίες που υποστηρίζουν αυτές τις δομές μόνο κερδισμένες μπορούν να βγουν.
Με τιμή,
Αγγελοπούλου Δέσποινα
Βουλγαράκης Νεκτάριος
Καιμακτσίδης Ιωάννης
Καζάρα Τριανταφυλλιά
Κοταλακίδου Ελένη
Λαμτζίδης Εμμανουήλ
Μαβίδη Σταύρος
Τεμεκενίδης Αριστοτέλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.