Κυριακή 22 Ιουλίου 2018

Συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού

Με 33 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει αυτή την Τετάρτη, ώρα 7:00 μ.μ., το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού, σε μία συνεδρίαση που είναι ίσως η τελευταία αυτού του καλοκαιριού. Τα τακτικά θέματα της συνεδρίασης έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 3/2018 απόφασης του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη Γεωργίου & Αικατερίνης Καβούνη» που αφορά την «Έγκριση Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΄΄Δημοτική Βιβλιοθήκη Γεωργίου & Αικατερίνης Καβούνη΄΄, Δήμου Θερμαϊκού, οικ. έτους 2017».
Εισηγητής : Πρόεδρος Γεώργιος Μαντζανάρης.

ΘΕΜΑ 2ο : Ανάκληση της υπ’ αριθ. 1/1973, απόφασης του Κοινοτικού Συμβουλίου της πρώην Κοινότητας Περαίας.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας Γεώργιος Φεστερίδης.

ΘΕΜΑ 3ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 22991/17-10-2017, Σύμβασης, με τίτλο ΄΄Προμήθεια Υγρών Καυσίμων του Δήμου Θερμαϊκού για ένα έτος΄΄, ως προς τις ποσότητες.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Θρασύβουλος Παζαρόπουλος.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση υλοποίησης της υπ’ αριθ. 97/ 2018 μελέτης προϋπολογισμού δαπάνης 2.700.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για το έργο : «Κρασπεδώσεις – Πλακοστρώσεις – Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Θερμαϊκού».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση υλοποίησης της υπ' αριθ. 11/2013 επικαιροποιημένης μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» προκειμένου να υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησης του Δήμου Θερμαϊκού στο Τοπικό Πρόγραμμα «CLLD/LEADΕR» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2, «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση υλοποίησης της υπ’ αριθ. 98/2018 μελέτης προϋπολογισμού δαπάνης 1.350.590,74 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για το έργο: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡAΙAΣ»
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 7ο: α) Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ», (β) Έγκριση υλοποίησης της με αριθμό 2/2018 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, προϋπολογισμού 179.840,92 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% και (γ) έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της.
Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Θ. Μπίρος & Θ. Παζαρόπουλος.

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 9ο: Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμού οδών της Οσίας Παρασκευής και οδών οικισμού Άνω Ν. Επιβατών της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Επιβατών»
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας υλοποίησης του έργου «Αποπεράτωση 9ου Νηπιαγωγείου Περαίας Δήμου Θερμαϊκού» αριθ. μελέτης 10/2014.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Εκμίσθωσης υπ’ αριθ. 1064α αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Μεσημερίου, της Δ.Ε. Επανομής, Δήμου Θερμαϊκού.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 12ο: Αποδοχή ή μη της παράτασης της υφιστάμενης μίσθωσης της εταιρείας «Εστιατόρια Περαίας Goody’ς».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση διοικητικής αποβολής από τμήμα του αγροτεμαχίου 6400 Επανομής, ιδιοκτησίας του Δήμου Θερμαϊκού
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή..

ΘΕΜΑ 14ο: Αποζημίωση μελών δημοτικών συμβουλίων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων.
Εισηγητής : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Σπύρος Αδαμίδης

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Θερμαϊκού 2016
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Αποπεράτωση του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Θερμαϊκού»
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 17ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 263/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβή του Έργου : «Συντήρηση κτιρίου Δημοτικής Αγοράς Επανομής» (αριθ. μελ. 34/2016) ως προς το ένα τακτικό μέλος.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 18ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 του Δήμου Θερμαϊκού για την ένταξη εκτέλεσης νέων έργων και ενίσχυση υφιστάμενων.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 11/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Απαγόρευση κυκλοφορίας στο Νέο Πάρκο Αργυρίων της Δ.Κ. Επανομής».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 12/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά σε «Κλείσιμο της οδού 28ης Οκτωβρίου για την Ιερά Πανήγυρι της Παναγίας Φανερωμένης».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 21ο: Χορήγηση αδειών συμμετοχής στη θρησκευτική εμποροπανήγυρη στη Νέα Μηχανιώνα.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 22ο: Χορήγηση αδειών συμμετοχής για την εμποροπανήγυρη της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Επανομή.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 314/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Κατάρτισης σχεδίου 11ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2018».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 24ο: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου Δικηγόρου κατά παρέκκλιση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (υπ’ αριθ. 330/2018 απόφαση Ο.Ε.)
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.
ΘΕΜΑ 25ο: Αντικατάσταση μελών της Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης των τροφίμων και της Βασικής Υλικής Συνδρομής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το ΤΕΒΑ
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας Νεολαίας Αλληλεγγύης Πολιτισμού Αγροτικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης, Γραμματάς Χάκης.

ΘΕΜΑ 26ο : Έγκριση διοικητικής αποβολής από κοινόχρηστη έκταση.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 27ο: Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Θερμαϊκού.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας Νεολαίας Αλληλεγγύης Πολιτισμού Αγροτικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης – κ. Γραμματάς Χάκης.

ΘΕΜΑ 28ο : Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής και Οικονομικών Ενισχύσεων Δήμου Θερμαϊκού
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας Νεολαίας Αλληλεγγύης Πολιτισμού Αγροτικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης Γραμματάς Χάκης.

ΘΕΜΑ 29ο: Αντικατάσταση εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»..
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας Νεολαίας Αλληλεγγύης Πολιτισμού Αγροτικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης Γραμματάς Χάκης.

ΘΕΜΑ 30ο: Αντικατάσταση Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Θερμαϊκού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας Νεολαίας Αλληλεγγύης Πολιτισμού Αγροτικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης Γραμματάς Χάκης.

ΘΕΜΑ 31ο: Ανάκληση της υπ’ αριθ. 254/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θερμαϊκού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας Νεολαίας Αλληλεγγύης Πολιτισμού Αγροτικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης Γραμματάς Χάκης.

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση χορήγησης χρηματικού βοηθήματος και ψήφιση πίστωσης
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας Νεολαίας Αλληλεγγύης Πολιτισμού Αγροτικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης Γραμματάς Χάκης.

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμού οδών της Οσίας Παρασκευής και οδών οικισμού Άνω Ν. Επιβατών της δημοτικής Κοινότητας Ν. Επιβατών»

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Παρθένα Πασχαλίδου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.