Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς

Συνεδριάζει την προσεχή Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015, και ώρα 20:30 το δημοτικό συμβούλιο Καλαμαριάς στο Συνεδριακό Κέντρο του Κτηρίου των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της Πλατείας Σκρα, στην οδό Καραμαούνα αρ.1, με 54 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη, τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑ 1ο Έγκριση της υπ’ αριθμ. 205/2015 απόφασης της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την τροποποίηση του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Καλαμαριάς.

ΘΕΜΑ 2ο: Υποβολή της υπ.αρ. 212/2015  της Ε.Π.Ζ. σχεδίου κανονιστικής απόφασης για την τροποποίηση του υφισταμένου ωραρίου παράτασης χρήσης άδειας μουσικών οργάνων  σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που αναπτύσσονται στον Δήμο Καλαμαριάς

ΘΕΜΑ 3οΥποβολή για έγκριση της 213/2015 απόφασης της Ε.Π.Ζ που αφορά τον κανονισμό λειτουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Καλαμαριάς.
ΘΕΜΑ 4ο:  Υποβολή για έγκριση της 492/2015 Α.Ο.Ε που αφορά τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 372/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καλαμαριάς και καθορισμός αντιτίμου εισφοράς αθλουμένων προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού Δήμου Καλαμαριάς.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της υπ΄ αρίθμ. 467/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έκθεση εσόδων – εξόδων γ΄ τριμήνου ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ 2015.  Αναμόρφωση του Π/Υ οικον. έτους 2015 (22η)
ΘΕΜΑ 6ο:   Αναμόρφωση προϋπολογισμού  (23η)
ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση πρότασης της Δνσης Πρασίνου υποβολής φακέλων περί έκδοσης κοπής τεσσάρων δένδρων σε σημεία του Δήμου
ΘΕΜΑ 8ο:   Έγκριση ή μη, εκ νέου παραχώρησης του Δημοτικού οικοπέδου μεταξύ των οδών Χαλδαιοπούλου,  Λιανίδη  (Ο.Τ. 2383) δωρεάν, κατά χρήση και πλήρες δικαίωμα ανέγερσης του σχολικού διδακτηρίου για τη στέγαση  του  «1ου  Ειδικού Δημοτικού Σχολείου  και Νηπιαγωγείου και Ειδικού για παιδιά με αυτισμό στο Δήμο Καλαμαριάς» για 50 χρόνια. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Καλαμαριάς  για τις περαιτέρω ενέργειες.
ΘΕΜΑ 9ο:   Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση δημοτικών εκτάσεων από το Δήμο Καλαμαριάς προς την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ για την κατασκευή της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή των πρωτοκόλλων παράδοσης των χώρων.
 ΘΕΜΑ 10ο: Ανανέωση της υπ’αρ. 467/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την παραχώρηση χρήσης δημοτικών  καταστημάτων  στο σωματείο με το διακριτικό τίτλο «ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑ»
ΘΕΜΑ 11ο: Πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών
ΘΕΜΑ 12ο: Αντικατάσταση των δύο παραιτηθέντων μελών κ.κ. Κουλούση Αλεξάνδρας και Κατερινόπουλου Αθανασίου στο Δ.Σ. της  Κ.Ε.Δ.ΚΑ
 ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.195/2015 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.ΚΑ με την οποία ορίστηκαν ελεγκτές-ορκωτοί λογιστές για τη διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της K.Ε.Δ.ΚΑ. για τη χρήση 01/01/15-31/12/15 και καθορίστηκε η αμοιβή τους
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.205/2015 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.ΚΑ με την οποία εγκρίθηκε η 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.ΚΑ. οικονομικού έτους 2015.
ΘΕΜΑ 15ο: Ανάκληση της υπ’αρ. 407/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς που αφορά συνένωση των  καταστημάτων Κ59-Κ60 και Κ61-Κ67 στην αγορά του Φοίνικα
ΘΕΜΑ 16ο: Παράταση μισθωτικής σχέσης στα Κ61-Κ67 καταστήματα και έγκριση συνένωσης των Κ61-Κ67 και Κ59 –Κ60 καταστημάτων
ΘΕΜΑ 17ο: Εξέταση της υπ’αρ. 18662/5-6-2015 αίτησης της κ. Στέτσικα Αικατερίνης που αφορά επιστροφή συνολικού ποσού 76,16 ευρώ, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, από χρέωση  Ε.Ε.Τ.Α.
ΘΕΜΑ 18ο: Εξέταση της υπ’αρ. 39701/09-11-2015 αίτησης της κ. Α. Παυλίδου που αφορά επιστροφή ΤΑΠ ποσού 193,86 ευρώ, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.
ΘΕΜΑ 19ο: Εξέταση της υπ’αρ. 38197/29-10-2015 αίτησης του κ. Γ. Παραστατίδη που αφορά επιστροφή ΤΑΠ ποσού 15,22 ευρώ, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.

ΘΕΜΑ 20ο: Εξέταση της υπ’αρ. 38368/30-10-2015 αίτησης του κ. Ι. Αλεξιάδη που αφορά επιστροφή ΤΑΠ ποσού 67,10 ευρώ, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.
ΘΕΜΑ 21ο: Εξέταση της υπ’αρ. 38196/29-10-2015 αίτησης της  κ. Σ. Ταφίδου που αφορά επιστροφή ΤΑΠ ποσού 15,22 ευρώ, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.
ΘΕΜΑ 22ο: Διαγραφή οφειλής από τον χρηματικό κατάλογο 734/2007/2015, που αφορά κλήση ΚΟΚ έτους 2006
ΘΕΜΑ 23ο: Διαγραφή οφειλών από καταλόγους ΤΑΠ και καταγγελιών σύμβασης της ΔΕΗ.
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 54θ/2015 απόφασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών   διαφορών με συμβιβασμό της εταιρίας  Γ. Κ. ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 56θ/2015 απόφασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών   διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση της εταιρίας ΒΡΑΤΣΙΚΙΔΗΣ ΚΩΝ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 57θ/2015 απόφασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών   διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση της εταιρίας Β. ΧΑΖΑΡΙΔΟΥ – Π. ΧΑΖΑΡΙΔΗΣ Ο.Ε.
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 58θ/2015 απόφασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών   διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση της εταιρίας Π. ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 59θ/2015 απόφασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών   διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση της εταιρίας SWEETLAND Α.Ε.

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 60θ/2015 απόφασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών   διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση της εταιρίας ΡΑΛΛΑΚΗΣ Σ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 61θ/2015 απόφασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών   διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση του  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΥ.
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 62θ/2015 απόφασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών   διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ.
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 63θ/2015 απόφασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών   διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΣΕΛΟΥΔΗ.
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 64θ/2015 απόφασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών   διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση της εταιρίας Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ – Π. ΚΑΖΑΣΙΔΗΣ ΓΕΝ. ΕΜΠ. Ε.Π.Ε.
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 65θ/2015 απόφασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών   διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση της εταιρίας Θ. ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 66θ/2015 απόφασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών   διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση της  Αικατερίνης Βουγιούκα.
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 67θ/2015 απόφασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών   διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση της  Γεωργίας Βουγιούκα.
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 68θ/2015 απόφασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών   διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση της εταιρίας ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝ. ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 69θ/2015 απόφασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών   διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση του ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ.
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 70θ/2015 απόφασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών   διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ.
ΘΕΜΑ 40ο: Εξέταση της υπ’αρ. 38562/02-11-2015 αίτησης της κ. Γιακισικλή Αρχοντούλας για παράταση ταφής του Γιακισικλή Δημητρίου.
ΘΕΜΑ 41ο: Συγκρότηση επιτροπής  παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (Αριθ. μελέτης 79/2014)»
ΘΕΜΑ 42ο: Συγκρότηση επιτροπής  παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο:«Διαμόρφωση πάρκου μεταξύ των οδών Α. Παπανδρέου – Βρυούλων και Ζορμπά» (Αριθ. μελέτης 62/2014)
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση της υπ’αρ. 217/2015 απόφασης της Ε.Π.Ζ που αφορά ρύθμιση των θέσεων των κενωθέντων περιπτέρων στις οδούς α) Κυδωνιών & Αργοναυτών  και β) Εθν.Αντιστάσεως 54
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση της υπ’αρ. 216/2015 απόφασης της Ε.Π.Ζ που αφορά παραχώρηση χώρου επί του οδοστρώματος για τη στάση-στάθμευση του υπ΄αριθμ. ΝΑΝ 8220 Ε.Ι.Χ. αναπηρικού οχήματος επί της οδού Σωκράτους αρ.7Α με Ιπποκράτους
ΘΕΜΑ 45ο: Ανάκληση των υπ’ αριθμ. 299/2015, 365/2015, 364/2015, 362/2015 και 300/2015 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορούν παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου
ΘΕΜΑ 46ο: Επικαιροποίηση της 06/2009 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς που αφορά στην «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή Μίκρας του Δήμου Καλαμαριάς (Ν. Θεσσαλονίκης) και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης»

ΘΕΜΑ 47ο: Επαναψήφιση ποσού 51.567,02 ( συμπ. ΦΠΑ) από τις υπ’αρ. 17, 40, 41, 51,72, 73, 74, 75,161,169, 170,171,172, 426 και 427 /2014 αποφάσεις  του Δημοτικού Συμβουλίου  Καλαμαριάς
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση του πορίσματος της επιτροπής Ρύθμισης Παλαιών Οικογενειακών Τάφων για την ρύθμιση εκκρεμοτήτων παλαιών οικογενειακών τάφων
ΘΕΜΑ 49ο: Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 180,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για τη φιλοξενία δύο καλλιτεχνών που θα πραγματοποιήσουν συναυλία στο πλαίσιο του “Μικρού Φεστιβάλ”.
ΘΕΜΑ 50ο: Διαγραφή οφειλής από τον χρηματικό κατάλογο 449/20-05-2013, που αφορά κλήση καθαριότητας έτους 2012.
ΘΕΜΑ 51ο: Υποβολή πρότασης σχετικά με τη λειτουργία δομής με την επωνυμία «ΠΥΛΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ»
ΘΕΜΑ 52ο: Εξουσιοδότηση των Προέδρων των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του νομικού συμβούλου του Δήμου Καλαμαριάς,  προκειμένου να παραστούν στην Επιτροπή Διακανονισμού για τις εμπορικές μισθώσεις κυλικείων. Καθορισμός ποσοστού μείωσης και  χρονικής περιόδου μείωσης μισθωμάτων σχολικών κυλικείων
ΘΕΜΑ 53ο: Συζήτηση επί αιτημάτων των Δημοτικών παρατάξεων, φορέων και ομάδας πολιτών, για την ονοματοδοσία αναφορικά με τα πρόσωπα Θρασύβουλος Λαζαρίδης, Χρήστος Παραθυράς, Λεωνίδας Αυγητίδης, Κυριάκος Μυταριώτης
ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 214/2015 απόφασης της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας σε τμήματα οδών του Δήμου Καλαμαριάς στο πλαίσιο του έργου: «Διαμόρφωση κόμβου στη συμβολή των οδών Ανατολικής Θράκης - Ιωνίας - Μ. Αλεξάνδρου». Έγκριση μελετών.

            

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.