Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2016

Επιστροφή φόρου με τις νέες αντικειμενικές αξίες

Επιστροφές φόρων ή συμψηφισμό τους, με βεβαιωμένες οφειλές για τους φορολογούμενους οι οποίοι απέκτησαν ακίνητα με αγορά, γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά μετά τις 21 Μαΐου 2015, λόγω της αναδρομικής μείωσης των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων στις περιοχές εντός σχεδίου ή οικισμού, προβλέπει εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Εσόδων.

Ειδικότερα ο νέος γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Γ. Πιτσιλής, καθορίζει τη διαδικασία για τον συμψηφισμό των επιστροφών φόρου, τις οποίες δικαιούνται να εισπράξουν οι φορολογούμενοι, λόγω της αναδρομικής μείωσης των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, με τρέχουσες βεβαιωμένες φορολογικές οφειλές τους, ληξιπρόθεσμες ή μη, καθώς επίσης και της επιστροφής τυχόν διαφοράς που θα προκύψει μετά τον συμψηφισμό εντός 90 ημερών.
Για τον συμψηφισμό ή την τυχόν επιστροφή του φόρου οι φορολογούμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στην Εφορία τους τροποποιητικές δηλώσεις χωρίς την επιβολή προστίμων. Οι ΔΟΥ θα δέχονται τροποποιητικές δηλώσεις οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση εντολής ελέγχου από τη φορολογική διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της φορολογικής διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης, με όλες τις συνέπειες περί εκπρόθεσμης δήλωσης.

Ο συμψηφισμός
Αφού επαναπροσδιοριστεί ο μειωμένος φόρος με βάση τις νέες αντικειμενικές αξίες, η φορολογική διοίκηση θα συμψηφίζει πρώτα τους οφειλόμενους φόρους με το ποσό προς επιστροφή και στη συνέχεια η διαφορά θα επιστρέφεται μέσα σε 90 ημέρες από την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων:
• Η αναδρομική αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών καταλαμβάνει:
α) Υποθέσεις φόρου κληρονομιών που αφορούν θανάτους που έχουν συμβεί από 21 Μαΐου και εφεξής.
β) Συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων από οποιαδήποτε αιτία, που έχουν συνταχθεί από 21 Μαΐου 2015 και εφεξής.
γ) Υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών με χρόνο θανάτου ή σύνταξης του συμβολαίου πριν από την 21 Μαΐου 2015, αλλά στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε από 21 Μαΐου 2015 και μετά, ανεξαρτήτως του αν έχουν υποβληθεί οι οικείες δηλώσεις ή αν έχει εκδοθεί πράξη προσδιορισμού του φόρου ή αν εκκρεμεί η έκδοση πράξης ή αν έχει ήδη καταβληθεί ο φόρος κ.λπ.
• Για δηλώσεις που υποβάλλονται μετά τη 18η Ιανουαρίου 2016 (ημερομηνία έκδοσης της απόφασης αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων), αλλά αναφέρονται ή αφορούν χρόνο φορολογίας πριν από την ισχύ της απόφασης αυτής, δηλαδή πριν από την 21η Μαΐου 2015, ο υπολογισμός της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων πραγματοποιείται με βάση τις ισχύουσες κατά τον χρόνο φορολογίας και όχι κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης αξίες, δηλαδή με βάση τις προϊσχύσασες αξίες.
• Οι φορολογούμενοι οι οποίοι κατέβαλαν φόρους κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών ή μεταβιβάσεων ακινήτων με βάση τις προϊσχύσασες αντικειμενικές αξίες και οι φορολογικές υποθέσεις τους εμπίπτουν στην αναδρομική μείωση των αντικειμενικών αξιών μπορούν να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις για τον επανυπολογισμό των φόρων με τις νέες αντικειμενικές αξίες. Με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης από τον κάθε υπόχρεο σε φόρο θα πρέπει να συνυποβάλλονται και τα έντυπα υπολογισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων.
• Μετά την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης η Εφορία θα προβεί σε έκδοση πράξης διορθωτικού ή διοικητικού προσδιορισμού του φόρου ανάλογα.
• Μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης και εφόσον ο φορολογούμενος δικαιούται επιστροφής φόρου, η φορολογική διοίκηση, αφού συμψηφίσει τους οφειλόμενους από τον φορολογούμενο φόρους με το προς επιστροφή ποσό, προβαίνει στην επιστροφή της τυχόν προκύπτουσας διαφοράς μέσα σε προθεσμία ενενήντα (90) ημερών.
• Για τις τροποποιητικές δηλώσεις που θα υποβληθούν προκειμένου να επανυπολογιστούν οι φορολογητέες αξίες των ακινήτων με βάση τις νέες μειωμένες αντικειμενικές τιμές, δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα, δεδομένου ότι σε κάθε τέτοια περίπτωση ο φορολογούμενος δεν έχει διαπράξει παράβαση κατά την υποβολή της αρχικής δήλωσης, αφού υπέβαλε αυτή με βάση τα ισχύοντα κατά τον χρόνο φορολογίας και θα έχει προβεί σε υποβολή τροποποιητικής δήλωσης όχι από υπαιτιότητά του (λανθασμένη εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων ή παράλειψη κ.λπ.), αλλά κατ' εφαρμογή της νομοθεσίας, δηλαδή λόγω της αναδρομικής αναπροσαρμογής των τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων σε εκτέλεση της απόφασης του ΣτΕ. Σε κάθε περίπτωση, όμως, εφόσον με τις υποβαλλόμενες δηλώσεις, εκτός από τη διόρθωση των τιμών τροποποιούνται και λοιπά στοιχεία της δήλωσης, θα εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας και του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (π.χ. επιβολή τόκων και προστίμων κ.λπ.).

Ποια αφορά
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια και περί φόρου μεταβίβασης ακινήτων στις μεταβιβάσεις ακινήτων αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής παροχής ή με επαχθή αιτία, χρόνος φορολογίας είναι κατά κανόνα ο χρόνος θανάτου ή της σύνταξης του συμβολαίου αντίστοιχα και κατά συνέπεια για τον προσδιορισμό του οικείου φόρου λαμβάνονται υπόψη οι αξίες και οι κλίμακες - φορολογικοί συντελεστές του χρόνου αυτού. Κατ' εξαίρεση, η φορολογική υποχρέωση γεννιέται σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο στις περιπτώσεις που τούτο ορίζεται ρητά στον νόμο π.χ. σε αναβλητική αίρεση, επιδικία κ.λπ.


Πηγή: εφημερίδα «Έθνος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.