Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016

Μία ακόμη υπηρεσία Δήμου Θερμαϊκού εκχωρείται σε εργολάβους

Μία ακόμη δημοτική υπηρεσία του δήμου Θερμαϊκού, αυτή της αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων και κλαδιών δέντρων, αποφάσισε να εκχωρήσει στους εργολάβους η διοίκηση Μαυρομάτη, φέρνοντας σχετική πρόταση στην συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θερμαϊκού, που θα γίνει την προσεχή Τετάρτη 2 Μαρτίου, ώρα 15:30.

Το θέμα είναι 20ο στη σειρά στον πίνακα της ημερήσιας διάταξης, που περιλαμβάνει συνολικά 23 θέματα, τα ακόλουθα:

-ΘΕΜΑ 1ο : Έκδοση ψηφίσματος, που αφορά στην καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας.
Εισηγητής : Δήμαρχος - κ. Γιάννης Μαυρομάτης.
-ΘΕΜΑ 2ο : Διαγραφή οφειλής από βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο και δημιουργία νέου.
 Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 3ο : Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
 Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 4ο : Διαγραφή του χρηματικού καταλόγου 0105/2014, λόγω μη ένταξης των αγροτεμαχίων στην πολεοδομική μελέτη του Γ.Π.Σ.
 Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 5ο : Διαγραφή των χρηματικών καταλόγων 0256/2010 & 0257/2010 και χρέωση σε νέο υπόχρεο, λόγω μεταβίβασης του ακινήτου.
 Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 6ο : Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέν ποσού, λόγω λανθασμένων τ.μ. και τιμολογίου χρέωσης της ΔΕΗ.
 Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση διάθεσης περιπτέρων, που απεβίωσαν οι δικαιούχοι και διακόπηκαν οι μισθώσεις, διενέργεια κλήρωσης και καθορισμός ετήσιου τέλους, για την παραχώρηση του 30% των θέσεων στις εξής κατηγορίες: α) (Α.με.Α.), β) πολύτεκνους και γ) σε όσους μόνιμους αξιωματικούς και οπλίτες θητείας συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20η Ιουλίου έως την 20η Αυγούστου 1974 στην Κύπρο.
 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 8ο : Παραχώρηση της αίθουσας του Δημοτικού Θεάτρου Επανομής, την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016, στον εκπαιδευτικό οργανισμό «ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΑ».
 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 9ο :  Καθορισμός του ύψους  αμοιβής του Δικηγόρου κ. Ιωάννη Μακρή του Σταύρου για το δικαστικό χειρισμό υποθέσεων του Δήμου. (υπ’ αριθ. 61/2016 απόφασης της Ο.Ε.).
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 10ο : Καθορισμός του ύψους  αμοιβής του Δικηγόρου κ. Ιωάννη Μακρή του Σταύρου για το δικαστικό χειρισμό υποθέσεων του Δήμου (υπ’ αριθ. 68/2016 απόφασης της Ο.Ε.).
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 11ο : Καθορισμός του ύψους  αμοιβής Δικηγόρων για το δικαστικό χειρισμό υποθέσεων του Δήμου (υπ’ αριθ. 78/2016 απόφασης της Ο.Ε.).
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 12ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 527/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για τον αναπροσδιορισμό τελών και δικαιωμάτων για τη χρήση των λιμενικών εγκαταστάσεων του λιμενικού Γραφείου Δήμου Θερμαϊκού.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος
-ΘΕΜΑ 13ο: Εισηγητική Έκθεση Δ΄ Τριμήνου 2015, για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 14ο : Επιχορήγηση Συλλόγου μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.  
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος. 
-ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 129/2014 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικές Πολιτιστικές Περιβαλλοντικές Αθλητικές Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμου Θερμαϊκού» (ΔΗΠΠΑΚΥΘ)που αφορά την έγκριση του Απολογισμού Εσόδων - Εξόδων έτους 2013.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος ΔΗΠΠΑΚΥΘ - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή
-ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 79/2014 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Θερμαϊκού (ΔΗΚΕΘ) που αφορά σε «Κατάρτιση & ψήφιση Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2013 της ΔΗΚΕΘ».
Εισηγήτρια  : Πρόεδρος ΔΗΚΕΘ - κ. Κυριακή Καζουλίδη
-ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 80/2014 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Θερμαϊκού (ΔΗΚΕΘ) που αφορά σε «Κατάρτιση Έκθεσης πεπραγμένων Χρήσης 2013 της ΔΗΚΕΘ».
Εισηγήτρια  : Πρόεδρος ΔΗΚΕΘ - κ. Κυριακή Καζουλίδη
-ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 103/2015 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Θερμαϊκού (ΔΗΚΕΘ) που αφορά σε «Κατάρτιση & ψήφιση Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2014 της ΔΗΚΕΘ».
Εισηγήτρια  : Πρόεδρος ΔΗΚΕΘ - κ. Κυριακή Καζουλίδη
-ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 104/2015 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Θερμαϊκού (ΔΗΚΕΘ) που αφορά σε «Κατάρτιση Έκθεσης πεπραγμένων Χρήσης 2014 της ΔΗΚΕΘ».
Εισηγήτρια  : Πρόεδρος ΔΗΚΕΘ - κ. Κυριακή Καζουλίδη
-ΘΕΜΑ 20ο : Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης ορισμένων υπηρεσιών καθαριότητας με ίδια μέσα του Δήμου και Απόφαση περί Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας για τις υπηρεσίες αυτές σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
 Εισηγητές : Αντιδήμαρχοι Καθαριότητας και Ανακύκλωσης – κ.κ. Νικόλαος Τσουρούς Μπουγιούκας και Νικόλαος Γιάκης.
-ΘΕΜΑ 21ο : Διπλασιασμός δόσεων .
 Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος
-ΘΕΜΑ 22ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.
 Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.
-ΘΕΜΑ 23ο : 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. 

  Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.