Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2016

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Καλαμαριάς

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 9 μ.μ. το δημοτικό συμβούλιο Καλαμαριάς με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Η συνεδρίαση θα γίνει στο Συνεδριακό Κέντρο του Κτηρίου των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της Πλατείας Σκρα, στην οδό Καραμαούνα αρ.1 με τα ακόλουθα θέματα:


ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 375/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον εξωδικαστικό συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Καλαμαριάς και του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού Αυτοκινητιστών Θεσσαλονίκης «Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΝ.ΠΕ.».
Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής-  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 2οΈγκριση της υπ’ αριθμ. 372/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά καθορισμό ετήσιου τέλους για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης κυλικείου του Δήμου.
Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 3ο:   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 164/2016  απόφασης του Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά τον καθορισμό των θέσεων των στεγάστρων των στάσεων ή  και των θέσεων για τοποθέτηση – εγκατάσταση  διαφημιστικών πλαισίων τύπου “ΡΑΚΕΤΑ” με βάσει το με αρ. Πρωτ. 11962/11-04-2016 έγγραφο της Τεχνικής  Υπηρεσίας που αφορά μελέτη χωροθέτησης και σύνταξης  τεχνικών προδιαγραφών διαφημιστικών πλαισίων του   Δήμου Καλαμαριάς.
Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής- κ .Παν Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 4ο: Συμπλήρωση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλαμαριάς.
Εισηγητής: Πρόεδρος Σ.Ε. Σχολείων Β’θμιας Εκ.- κ. Αγγ. Τσαπακίδου- Τσομπανάκη
ΘΕΜΑ 5οΔιαγραφή  από τους βεβαιωτικούς  καταλόγους 29/14-1-2016 και 211/2-3-2016 των μισθωμάτων του περιπτέρου στην οδό Πόντου & Κολοτούρου (γωνία), που αφορούν στο χρονικό διάστημα από 5/1/2016 έως 31/12/2016, λόγω διακοπής της εκμετάλλευσης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. Πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 6οΈγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 29,12 ευρώ για την επιστροφή του στην εταιρία ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ.Πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Δημιουργία και λειτουργία δομής ‘’Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καλαμαριάς’’» στο Ε.Π «Κεντρική Μακεδονία» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ098 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας –ΕΚΤ» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Εισηγήτριες: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. Πολ. -  κ. Αικ. Τσαπικίδου 
                     Αντιδήμαρχος Κοιν. Πολ. Αλ.και Δημ. Υγείας- κ. Μ. Παυλίδου
ΘΕΜΑ 8ο Διαγραφή ιδιοκτήτη από χρηματικό κατάλογο
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχ. Υπ.- Πολ. Πρ. και Περιβάλ.- κ. Παν. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 9ο Τροποποίηση της 265/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχ. Υπ.- Πολ. Πρ. και Περιβάλ.- κ. Παν. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 10ο:   Πρόταση για απόσυρση δύο απορριμματοφόρων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης &Πρασίνου–κ. Σ. Ζαμπέτογλου
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 45θ/2016 απόφασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση της ΣΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Εισηγητής: Πρόεδρος της  Επιτ. Επιλ. Φορ. Διαφορών-κ. Σ. Ζαμπέτογλου
ΘΕΜΑ 12ο:Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ.Πολιτών -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Αποδοχής Πίστωσης της Α’ Δόσης του Προγράμματος REACT της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοιν. Πολ. Αλ.και Δημ. Υγείας- κ. Μ. Παυλίδου
ΘΕΜΑ 14ο: Τροποποίηση της 484/2015 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Εντεταλμένος Δ.Σ. Πολιτισμού, Τουρισμού & Προβολής- κ   Μ. Αμπατζίδης
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 484/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Εντεταλμένος Δ.Σ. Αθλητισμού - κ  Γ. Μύρτσος
ΘΕΜΑ 16ο: Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 4412/16 “Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”
Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ι.Α.Π.Ε. - κ  Σ. Γεωργιάδης
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δράσεων προβολής του Δήμου Καλαμαριάς. Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 11.036 €.

Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ι.Α.Π.Ε. - κ  Σ. Γεωργιάδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.