Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017

Δ.Θερμαϊκού: Πρόσληψη γιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας

Την πρόσληψη στο δήμο Θερμαϊκού ενός γιατρού εργασίας κι ενός τεχνικού ασφαλείας, που αποτελούσε πάγιο αίτημα των εργαζομένων του δήμου Θερμαϊκού, αποφάσισε ομόφωνα κατά τη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3850/2010,  στις επιχειρήσεις που απασχολούν πενήντα (50) και άνω εργαζομένους, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού και ιατρού ασφαλείας.
Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποίησε την περασμένη Τετάρτη στο δήμο Θερμαϊκού από την  Επιθεώρηση Εργασίας, σημειώθηκε η έλλειψη τόσο του γιατρού εργασίας, όσο και του τεχνικού ασφαλείας.

Ο γιατρός εργασίας
Η σύμβαση με τον γιατρό εργασίας, θα γίνει για δύο χρόνια και ο προϋπολογισμός της δαπάνης που θα απαιτηθεί, ανέρχεται στο ποσό των  11.360,38 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α..
Η πρόσληψη του γιατρού εργασίας θα εκτελεστεί με συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.
Ο γιατρός Εργασίας θα υπάγεται απευθείας στη διοίκηση του Δήμου, πρέπει δε να κατέχει και να ασκεί την ειδικότητα της ιατρικής εργασίας, όπως πιστοποιείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο. Ενώ σύμφωνα με τον κανονισμό που συνέταξε η Διεύθυνση Προσωπικού, ο γιατρός εργασίας πρέπει να ενημερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζομένους για οποιοδήποτε παράγοντα στο χώρο εργασίας έχει επίπτωση στην υγεία.

Ο τεχνικός ασφαλείας
Η σύμβαση με τον Τεχνικό Ασφαλείας θα είναι για δύο χρόνια και η συνολική αμοιβή του θα ανέλθει στο ποσό των 23.107,65 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη (δηλαδή το δήμο Θερμαϊκού), υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδοθετείται και θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο. Αν ο εργοδότης διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ασφάλειας, οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Ε.Υ.Α.Ε. ή στον εκπρόσωπο. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο.
Ο χρόνος απασχόλησης του Τεχνικού Ασφαλείας, θα είναι ο ελάχιστος προβλεπόμενος που θα προκύπτει από τον αριθμό των εργαζομένων στο Δήμο και την ισχύουσα νομοθεσία.
Ο Τεχνικός Ασφαλείας, έχει κατά την άσκηση του έργου του ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζομένους. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του. Σε κάθε περίπτωση, η απόλυση του Τεχνικού Ασφαλείας, ο οποίος  έχει υποχρέωση να τηρεί το απόρρητο, πρέπει να είναι αιτιολογημένη.
Οι χώροι εργασίας τους οποίους θα πρέπει να επισκέπτεται ο τεχνικός ασφαλείας, για να διαπιστώνει τα τυχόν προβλήματα επικινδυνότητας, είναι οι ακόλουθοι: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ, Κ.Ε.Π. ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ, ΚΤΙΡΙΟ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ, ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΑΙΑΣ (ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ 23), ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ, Κ.Ε.Π. ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ, ΚΑΨΑΛΑΚΕΙΟΣ, ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΠΑΝΟΜΗΣ, Κ.Ε.Π. ΕΠΑΝΟΜΗΣ, ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΑΝΟΜΗΣ, ΟΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ και Σ.Μ.Α.

Οι εργαζόμενοι στο δήμο Θερμαϊκού
Από τα στοιχεία που χορηγήθηκαν από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών προκύπτει ότι ο αριθμός των εργαζομένων στο δήμο Θερμαϊκού, ανέρχεται σε 323, εκ των οποίων:
-Οι 172 ανήκουν στο εργατοτεχνικό προσωπικό, εργάτες, επιστάτες, επόπτες καθαριότητας, τεχνίτες, οδηγοί, εργάτες πρασίνου (Β' Κατηγορία). Ειδικότερα οι 69 είναι μόνιμοι και αορίστου χρόνου και 22 των οποίων οι συμβάσεις παρατάθηκαν για όλο το έτος 2017 και 81 εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του Ο.Α.Ε.Δ. και

-Οι 151 είναι υπάλληλοι γραφείου (Γ' Κατηγορία).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.