Παρασκευή 5 Μαΐου 2023

Νέο βιβλίο του Χρ. Ζαφείρη για τη "Θεσσαλονίκη των Βυζαντινών"

Καρπός πολυετούς εξαντλητικής έρευνας, είναι το βιβλίο του δημοσιογράφου και συγγραφέα  Χρίστου Ζαφείρη "Η Θεσσαλονίκη των Βυζαντινών" που θα παρουσιαστεί αύριο  Σάββατο 6 Μαϊου 2023, στις 7 μμ, στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ, περίπτερο 15, αίθουσα ΕΙΠ). 

Η λα­μπρό­τε­ρη επο­χή της Θεσ­σα­λο­νί­κης είναι η χι­λι­ό­χρο­νη πα­λαι­ο­χρι­στι­α­νι­κή και βυ­ζα­ντι­νή πε­ρί­ο­δος. Στον και­ρό της βυ­ζα­ντι­νής αυτο­κρα­το­ρί­ας ήταν η δεύ­τε­ρη με­γά­λη πό­λη της, η συμβα­σι­λεύ­ου­σα, που άσκη­σε ιδι­αί­τε­ρη πο­λι­τι­στι­κή ακτι­νο­βο­λία στους γύ­ρω λα­ούς. Την ίδια πε­ρί­ο­δο η Θεσ­σα­λο­νί­κη υπήρ­ξε κέ­ντρο κοι­νω­νι­κών και ιδε­ο­λο­γι­κών συ­γκρού­σε­ων και αδι­ά­λει­πτης πνευ­μα­τι­κής και καλ­λι­τε­χνι­κής δη­μι­ουρ­γί­ας, που συν­δύ­α­ζε την ιδε­ο­λο­γία του χρι­στι­α­νι­σμού με τη φι­λο­λο­γι­κή και καλ­λι­τε­χνι­κή αρ­χαι­ο­ελ­λη­νι­κή πα­ρά­δο­ση. Ση­μα­ντι­κή κλη­ρο­νο­μιά της βυ­ζα­ντι­νής Θεσ­σα­λο­νί­κης, στην Ελ­λά­δα και τον κό­σμο, είναι το πλού­σιο καλ­λι­τε­χνι­κό από­θε­μα των μνη­μεί­ων της. Τα δε­κα­ε­φτά μνη­μεία της, χα­ρα­κτη­ρι­σμέ­να ως Μνη­μεία Πα­γκό­σμι­ας Πο­λι­τι­στι­κής Κλη­ρο­νο­μι­άς της UNESCO, προ­βάλ­λουν τη Θεσ­σα­λο­νί­κη ως μο­να­δι­κό «μου­σείο» της βυ­ζα­ντι­νής αρ­χι­τε­κτο­νι­κής και τέ­χνης από τον 5ο έως τον 15ο αιώ­να. Τα μνη­μεία αυτά έχει ως άξο­να ο Ιστο­ρι­κός και Πε­ρι­η­γη­τι­κός Οδη­γός, δί­νο­ντας πα­ράλ­λη­λα το ιστο­ρι­κό, κοι­νω­νι­κό και ιδε­ο­λο­γι­κό πλαί­σιο μέ­σα στο οποίο δη­μι­ουρ­γή­θη­καν. Το βι­βλίο, με πλού­σιο ενη­με­ρω­τι­κό και εικα­στι­κό υλι­κό, ευελ­πι­στεί να κά­νει γνω­στό­τε­ρη και αγα­πη­τή στο πλα­τύ κοι­νό μια σπου­δαία επο­χή και μια ση­μα­ντι­κή ιστο­ρι­κή φά­ση της πο­λυ­ύ­μνη­της πό­λης.

Όπως περιγράφει χαρακτηριστικά ο Χρίστος Ζαφείρης στο εισαγωγικό κεφάλαιο του Οδηγού, «ίσως να μην είναι υπερβολή αυτό που υποστηρίχτηκε από ειδικούς, ότι ακόμα κι αν καταστρέφονταν όλα τα βυζαντινά μνημεία στον κόσμο, αρκούσαν τα σωζόμενα μνημεία της Θεσσαλονίκης για τη γνώση και τη μελέτη της συνολικής βυζαντινής τέχνης!». Πέρα από τα μνημεία και το χρονικό της παλαιοχριστιανικής και βυζαντινής Θεσσαλονίκης, ο Χρίστος Ζαφείρης αφιερώνει το προτελευταίο κεφάλαιο στα στοιχεία της κοινωνικής ζωής της, από το εμπόριο και την οικονομία ως τη μουσική και τη γαστρονομία, ενώ το τελευταίο αφιερώνεται στις συλλογές βυζαντινών μουσείων και ιδρυμάτων της πόλης. 


Λίγα λόγια για τον συγγραφέα 

Ο Χρί­στος Ζα­φεί­ρης είναι δη­μο­σι­ο­γρά­φος και συγ­γρα­φέ­ας δώ­δε­κα βι­βλί­ων ιστο­ρι­κής έρευ­νας για την Θεσ­σα­λο­νί­κη, τον πε­ρι­φε­ρει­α­κό ελ­λη­νι­σμό και ελ­λη­νι­κούς τό­πους. Γεν­νή­θη­κε το 1945 στην Κρα­νιά Ελασ­σό­νας και ζει στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Είναι πτυ­χι­ού­χος του Τμή­μα­τος Ιστο­ρί­ας και Αρ­χαι­ο­λο­γί­ας του ΑΠΘ, μέ­λος της ΕΣΗ­ΕΜ-Θ και της Εται­ρί­ας Λο­γο­τε­χνών Θεσ­σα­λο­νί­κης. Ερ­γά­στη­κε στο Ρα­δι­ό­φω­νο, την Τη­λε­ό­ρα­ση και τον Τύ­πο ως συ­ντά­κτης και δι­ευ­θυ­ντι­κό στέ­λε­χος. Ασχο­λή­θη­κε ιδι­αί­τε­ρα με το ντο­κι­μα­ντέρ, ως ερευ­νη­τής και σε­να­ρι­ο­γρά­φος, σε θέ­μα­τα για τη Θεσ­σα­λο­νί­κη και τον μεί­ζο­να ελ­λη­νι­σμό. Δι­α­τη­ρεί και γρά­φει το ιστο­λό­γιο www.thessmemory.gr. Το 2005 πή­ρε το βρα­βείο του Ιδρύ­μα­τος Μπό­τση, κο­ρυ­φαίο δη­μο­σι­ο­γρα­φι­κό βρα­βείο της χώ­ρας, και δι­α­τέ­λε­σε μέ­λος δι­οι­κη­τι­κών συμ­βου­λί­ων του δη­μο­σι­ο­γρα­φι­κού κλά­δου και κοι­νω­νι­κών φο­ρέ­ων της Θεσ­σα­λο­νί­κης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.