Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2012

Πρόσληψη 45 έκτακτων καθηγητών στην ΑΕΝ Μακεδονίας


Την πλήρωση έως και 45 θέσεων Εκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού προκήρυξε η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Μακεδονίας που εδρεύει στη Νέα Μηχανιώνα. Το εν λόγω προσωπικό θα υπογράψει συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αντιμισθία. Ο τελικός αριθμός των ατόμων που θα προσληφθούν θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των σπουδαστών που θα φοιτήσουν. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 25 Σεπτεμβρίου.

Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
1. Με προσόντα Επιστημονικού συνεργάτη
Για το χειμερινό εξάμηνο (27), Για το εαρινό εξάμηνο (25) εκ των οποίων:
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. [ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (10), ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (10)]

Ειδικότητα Για τη διδασκαλία του μαθήματος ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞ.
Για τη διδασκαλία του μαθήματος ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞ.

Πλοιάρχους Α΄ Τάξης Ε.Ν.
Ν.Τέχνη Α’,Β’ Εξ, Ναυτιλία
Α’Β’Ε Εξ’, ΔΚΑΣ Α’, Ν.
Γεωγραφία Α’ Εξ, Αλληλογραφία
Ε’ Εξ , Ευστάθεια Ε’ Εξ,
Ναυπηγία Β’ Εξ.
Μεταφορά Φορτίων Ε’ Εξ , ΟΕΠ
Ε’ Εξ ,Ν. Γνώσεις Α’ Εξ
Ν.Τέχνη ΣΤ’ Εξ , Ναυτιλία Γ’ Εξ,
Ραντάρ Γ’ Εξ, Ν.Η.Ο Γ’ Εξ,
MARPOL/ISM Δ Εξ’ , Ευστάθεια
ΣΤ Εξ’, Μεταφορά Φορτίων ΣΤ’
Εξ, Ναυτ. Δίκαιο ΣΤ’ Εξ, Δ.
Κανονισμοί ΣΤ’ Εξ, Εξ Τηρ.
Φυλακής/ARPA ΣΤ’ Εξ
Επικοινωνίες Δ΄ Εξ.

Ραδιοτηλεγραφητή Α΄ Τάξης Ε.Ν.
Επικοινωνίες Β΄ Εξ. Επικοινωνίες Δ΄ Εξ.

Μηχανικούς Ε.Ν. Α΄ Τάξης
ΜΕΚ Ε΄ Εξ
Ναυτ. Μηχανές Α΄ Εξ.
Ναυτ. Μηχανές Β΄ Εξ.
Βοηθητ. μηχαν. Πλοίου Β΄ Εξ.
ΜΕΚ Γ΄ Εξ.
Βοηθητ. μηχαν. Πλοίου ΣΤ΄ Εξ.
Ατμοπαραγωγοί ΣΤ΄ Εξ.
Ψυκτ. –Κλιματ. Εγκατ. ΣΤ΄ Εξ.
Ναυτ. Μηχανές Δ΄ Εξ Πλοιάρχων
Ατμοστρόβιλοι Δ΄ Εξ

Μηχανικούς Α΄ Τάξης Ε.Ν. με ειδίκευση - εμπειρία σε εκπαίδευση με προσομοιωτές
Προσ. Μηχανοστασίου Ε΄ Εξ,
Προσ. Μηχανοστασίου Β΄ Εξ
Προσ. Μηχανοστασίου Δ΄ Εξ.
Προσ. Μηχανοστασίου ΣΤ΄ Εξ.

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
[ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (17), ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (15)]

Ειδικότητα Για τη διδασκαλία του μαθήματος ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞ.
Για τη διδασκαλία του μαθήματος ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞ.

Αγγλικής Φιλολογίας Ναυτικά Αγγλικά Α΄, Β΄, Ε΄ Εξ. Ναυτικά Αγγλικά Γ΄, Δ΄, ΣΤ΄ Εξ.
Φυσικός Φυσική Α, Β Εξ,
Μετεωρολογία Β Εξ
Φυσική Γ Εξ.

Χημικό Μηχανικό ή Χημικό
Χημεία Α’ Εξ. Θερμοδυναμική Γ Εξ.

Ναυπηγούς Μηχανολόγους ή Μηχανολόγους Μηχανικούς
Στοιχεία μηχανών Ε Εξ.
Μηχ. Ρευστών Ε Εξ.
Μεταλλογνωσία Ε Εξ.
Αντοχή Υλικών Γ Εξ.
Θερμοδυναμική Γ Εξ.
Μηχ. Ρευστών Δ Εξ.

Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Η/Υ
Ηλεκτρονικά Β Εξ.
ΣΑΕ Ε Εξ.
Ηλεκτρικές μηχ. Β Εξ.

Νομικό και ελλείψει υποψηφίων , πτυχιούχο Κοινωνιολογίας ή Πολιτικών Επιστημών
Συνταγματικό και Ναυτικό Δίκαιο ,
Ναυτικό Δίκαιο - Ασφάλεια. Α Εξ.
Ναυτικό Δίκαιο - Ασφάλεια.

Ανθρώπινες σχέσεις Δ΄Εξ.
Με προσόντα Εργαστηριακού συνεργάτη
[ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (18), ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (18)] εκ των οποίων:
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
[ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (6), ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (6)]

Ειδικότητα Για τη διδασκαλία του μαθήματος ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞ.
Για τη διδασκαλία του μαθήματος ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞ.

Πλοιάρχους Α΄ ή Β΄ Τάξης Ε.Ν.
Ναυτ. Τέχνη Α’,Β’ Εξ, Ναυτιλία
Α’Β’Ε Εξ’, Ευστάθεια Ε’ Εξ,
Μεταφ. Φορτίων Ε’ Εξ
Ναυτιλία Γ’ Εξ,, Radar Γ’ Εξ, ΝΗΟ
Γ’ Εξ, Τήρ. Φυλακής - ARPA ΣΤ’
Εξ, Ευστάθεια ΣΤ’ Εξ, Μεταφ.
Φορτίων ΣΤ’ Εξ

Μηχανικούς Α΄ ή Β΄ Τάξης Ε.Ν.
Τεχνουργεία Α΄ & Β΄Εξ. Τεχνουργεία Δ΄ & ΣΤ΄Εξ.
Προσ. Μηχανοστασίου TRANSAS
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
[ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (12), ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (12)]

Ειδικότητα Για τη διδασκαλία του μαθήματος ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞ.
Για τη διδασκαλία του μαθήματος ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞ.

Ηλεκτρολόγους με ειδίκευση σε Υδραυλικά – Πνευματικά – PLC – Κλασσικές εγκαταστάσεις
Εργ. ΣΑΕ Ε΄Εξ.
Εργ. Ηλεκτρονικών Β΄ Εξ.
Τεχνουργεία Α΄ & Β΄Εξ.
Εργ. Ηλεκτρισμού Δ΄Εξ.
Τεχνουργεία ΣΤ΄Εξ.

Ηλεκτρολόγους με ειδίκευση σε Ηλεκτρικές Μηχανές
Εργ. Ηλεκτρικών Μηχανών Β΄Εξ.
Τεχνουργεία Α΄ & Β΄Εξ.
Εργ. Ηλεκτρικών Μηχανών ΣΤ΄Εξ.
Τεχνουργεία ΣΤ΄Εξ.

Μηχανολόγους με ειδίκευση σε αυτόματο τόρνο CNC
Τεχνουργεία Β΄Εξ.
Μηχανολογικό Σχέδιο Α΄ Εξ.
Τεχνουργεία Δ΄ CNC ΤΟΡΝΟΣ.
Μηχανολογικό Σχέδιο Γ΄ Εξ

Μηχανολόγους με ειδίκευση σε Ηλεκτροσυγκολλήσεις
Μηχανολογικό Σχέδιο Α΄ Εξ.
Τεχνουργεία Α΄ Εξ.
{ Συγκολλήσεις }
Μηχανολογικό Σχέδιο Γ΄ Εξ.
Τεχνουργεία Δ΄ Εξ.
{ Συγκολλήσεις }

Μηχανολόγο Μηχανολογικό Σχέδιο Α΄ Εξ.
Τεχνουργεία Α΄ ΄Εξ.
Εργ. Μηχ. Ρευστών Ε΄εξ.
Μηχανολογικό Σχέδιο Γ΄ Εξ.
Εργ. Μηχ. Ρευστών Δ΄εξ

Φυσικό Εργαστήρια Φυσικής Α΄ Εξ.
Εργαστήρια Φυσικής Β΄ Εξ.
Εργαστήρια Φυσικής Γ΄ Εξ.
Χημικό Μηχανικό ή Χημικό
Εργαστήρια Χημείας Α΄ Εξ. Καυσίμων Λιπαντικών ΣΤ΄Εξ.

Πληροφορικής, ειδικότητας Πληροφορικής, κάτοχο πτυχίου ή διπλώματος
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ελλείψει υποψηφίων, πτυχιούχοι κάτοχοι των
λοιπών πτυχίων που εντάσσονται στους Κλάδους ΠΕ &ΤΕ
Πληροφορικής σύμφωνα με το Π.Δ 50/2001 και ελλείψει αυτών Μαθηματικοί ή Φυσικοί
με ειδίκευση στην Πληροφορική, εκ των οποίων οι δύο (02) μόνο για το εαρινό εξάμηνο
Εργ. Πληροφορικής. Α΄ Εξ. Εργ. Πληροφορικής. Δ΄ Εξ.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί στην πρόσληψη του συνόλου του
προκηρυχθέντος προσωπικού, σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον αυτό αιτιολογείται στο πρακτικό του οικείου Συμβουλίου ΑΕΝ , χωρίς αυτό να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση από τους υποψηφίους.
Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Τα ελάχιστα προσόντα που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι για πρόσληψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 τουΝ. 2638/1998, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του Ν.3450/2006, είναι τα ακόλουθα :
1. Για τους Επιστημονικούς συνεργάτες :
α) Ναυτικών Μαθημάτων :
- Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής .
- Αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό δίπλωμα συναφούς με τη θέση που προκηρύσσεται
αντικειμένου ειδικότητας (σύμφωνα με την παρ. Ε(ε) της παρούσας).
- Κατάλληλο Πιστοποιητικό ή Δίπλωμα Εμπορικού Ναυτικού Α΄ τάξης ΕΝ.
- Πραγματική θαλάσσια υπηρεσία, ενός έτους μετά την απόκτηση του διπλώματος Α΄ τάξης σε καθήκοντα Πλοιάρχου, Μηχανικού ή Ραδιοτηλεγραφητή με δίπλωμα Α΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού.
- Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Συνεκτιμάται η συγγραφική δραστηριότητα και η προϋπηρεσία στη ναυτική εκπαίδευση.
β) Γενικών και Τεχνικών μαθημάτων:
- Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ισότιμο ιδρύματος της αλλοδαπής (σύμφωνα με την παρ. Ε(ε) της παρούσας).
- Αναγνωρισμένος διδακτορικός τίτλος συναφούς με τη θέση του προκηρύσσεται αντικειμένου ειδικότητας (σύμφωνα με την παρ. Ε(ε) της παρούσας).
- Αναλόγως με τη φύση του γνωστικού αντικειμένου για το οποίο προσλαμβάνεται ο
εκπαιδευτικός, τέσσερα έτη επαγγελματικής ή επιστημονικής δραστηριότητας από τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών και σε συναφή ειδικότητα με τη θέση που προκηρύσσεται.
- Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Συνεκτιμάται η συγγραφική δραστηριότητα καθώς και η προϋπηρεσία στη ναυτική
εκπαίδευση.

2. Για τους Εργαστηριακούς συνεργάτες:
α) Ναυτικών μαθημάτων:
- Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής .
- Κατάλληλο Πιστοποιητικό ή Δίπλωμα Εμπορικού Ναυτικού Β΄ τάξης.
- Πραγματική θαλάσσια υπηρεσία, τουλάχιστον ενός έτους, μετά την απόκτηση του
διπλώματος Β’ τάξης.
- Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Συνεκτιμάται συγγραφική δραστηριότητα, καθώς και εκπαιδευτική προϋπηρεσία στη ναυτική εκπαίδευση.
β) Γενικών και τεχνικών μαθημάτων:
- Πτυχίο ή δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο ιδρύματος της αλλοδαπής (σύμφωνα με την παρ Ε(ε) της παρούσας), στην ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται.
- Αναγνωρισμένος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο με τη θέση που προκηρύσσεται (σύμφωνα με την παρ Ε(ε) της παρούσας).
- Τριετής επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Συνεκτιμάται συγγραφική δραστηριότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.