Σάββατο, 5 Μαΐου 2018

Συνεδριάζει την Τρίτη 8 Μαίου το Δ.Σ. Θερμαϊκού

Πρώτο και σοβαρότερο θέμα η μεταρρύθμιση στους ΟΤΑ
Με 25 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει την προσεχή Τρίτη 8 Μαίου, στις 5 το απόγευμα, το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού. Πρώτο και σοβαρότερο θέμα που θα συζητηθεί, είναι το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για το πρόγραμμα “Κλεισθένης 1”, που προβλέπει την πολυπόθητη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο : Τοποθέτηση επί της «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]
Εισηγητής : Πρόεδρος του Δ.Σ. – κ. Σπύρος Αδαμίδης
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Άξονα Προτεραιότητας: «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» και αποδοχής της χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Θερμαϊκού»
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση ή μη διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Θερμαϊκού», υπ’ αριθ. 03/2017 τροποποιημένη μελέτη σε δύο διακριτά τμήματα, με εφαρμογή της κατά παρέκκλιση διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης του άρθρου 6, παρ.10, του Ν. 4412/2016.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας – κ. Γεώργιος Φεστερίδης.
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) στο πλαίσιο υλοποίησης της υπ’ αριθ. 107/2016 μελέτης με θέμα «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Τ.Κ. ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ».
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση της υπ’ αρίθμ. 56/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. με τίτλο «Μη εφαρμογή της υπ’ αρίθμ. 113/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και επιβολή προσαυξήσεων σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΕΔΕ (άρθρα 53 και 57 του ΚΦΔ).
Εισηγητής : Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. - κ. Αγγελάκης Σαμακοβλής.
ΘΕΜΑ 6ο : Θέμα: Έγκριση της υπ’ αριθ. 36/2018 απόφασης του Δ.Σ. της ΔHKEΘ : «3η Τροποποίηση Κανονισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών της ΔΗΚΕΘ, λόγω σύστασης τριών (3) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ΙΔΑΧ, κατ’ εφαρμογή δικαστικής απόφασης».
Εισηγήτρια : Πρόεδρος της ΔΗΚΕΘ - κ. Κυριακή Καζουλίδη.
ΘΕΜΑ 7ο : Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων στον ΛΑΓΟΥΡΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 8ο : Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων στην ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ»
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 9ο : Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου Δικηγόρου κατά παρέκκλιση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (υπ’ αριθ. 156/2018 απόφαση Ο.Ε.)
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 10ο : Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου Δικηγόρου κατά παρέκκλιση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (υπ’ αριθ. 168/2018 απόφαση Ο.Ε.)
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 11ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 53/2018 Α.Δ.Σ. με τίτλο «Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης χώρου στον 1ο όροφο του πρώην Κοινοτικού καταστήματος Ν. Κερασιάς, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Γεωργίου & Αικατερίνης Καβούνη» έπειτα από παρατήρηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης κατά τον έλεγχο νομιμότητας της παραπάνω απόφασης.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση χορήγησης χρηματικού βοηθήματος και ψήφιση πίστωσης
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Παιδείας Νεολαίας Αλληλεγγύης Πολιτισμού Αγροτικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.
ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 6/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Εξέταση ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο ανάρτησης της μελέτης «Αναθεώρηση Χρήσεων Γης στον οικισμό Νέας Μηχανιώνας - εντός του ισχύοντος σχεδίου πόλης».
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 14ο : Χορήγηση Αδειών Συμμετοχής για την εμποροπανήγυρη των ΑΡΓΥΡΙΩΝ στην Επανομή
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 15ο : Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο «Αγροτική οδοποιία γηπέδου Επανομής έως είσοδο σχολείου φύσης Τριλόφου» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 4 / Υποέργο 3 και Δράση 4 "Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις",
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 16ο : «Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 17ο : Ανακλήσεις δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2018.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και ψήφιση πίστωσης για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων και ψήφιση πίστωσης για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 20ο : Εκμίσθωση αναψυκτηρίου που βρίσκεται σε τμήμα του Β.Κ.2628, δίπλα στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής Ν. Μηχανιώνας, του Δήμου Θερμαϊκού.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 21ο : Γνωμοδότηση η μη για παραχώρηση θαλάσσιας έκτασης για δοκιμαστική εγκατάσταση θυννείου στην περιοχή Αγγελοχωρίου.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Παιδείας Νεολαίας Αλληλεγγύης Πολιτισμού Αγροτικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.
ΘΕΜΑ 22ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 του Δήμου Θερμαϊκού για την ένταξη εκτέλεσης νέων έργων και ενίσχυση υφιστάμενων.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 195/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Κατάρτισης σχεδίου 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2018».
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 24ο : Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών καθαριότητας ακτών με ίδια μέσα του Δήμου και Απόφαση περί Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
Εισηγητές : Αντιδήμαρχοι Καθαριότητας και ανακύκλωσης κ.κ. Θ. Μπίρος και Θ. Παζαρόπουλος.
ΘΕΜΑ 25ο : Έγκριση διενέργειας του ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Θερμαϊκού και Νομικών του Προσώπων για δύο (2) έτη», ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.829.012,40 €
Εισηγητές : Αντιδήμαρχοι Καθαριότητας και ανακύκλωσης κ.κ. Θ. Μπίρος και Θ. Παζαρόπουλος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου