Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2013

Διεθνής διαγωνισμός για τα σκουπίδια του δήμου Θερμαϊκού

Σε ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό για την αποκομιδή των απορριμμάτων και τον καθαρισμό των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων του δήμου Θερμαϊκού, προχώρησε η διοίκηση του δήμου. Το έργο είναι για ένα χρόνο, με συνολική προϋπολογισθείσα αξία τα 1.077.883 ευρώ, ενώ ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τρίτη 13 Αυγούστου.

Η σχετική πρόσκληση για τον διεθνή διαγωνισμό, δημοσιεύθηκε, όπως απαιτεί ο νόμος, στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό δημοσίευσης 218145/3-7-2013.
Το κείμενο της διακήρυξης για τον διεθνή διαγωνισμό έχει ως εξής:
Περίληψη διακήρυξης Ανοικτού ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµού για την εργασία «Αποκοµιδή απορριµµάτων και καθαρισµός κοινοχρήστων χώρων των ∆ηµοτικών - Τοπικών κοινοτήτων του ∆ήµου Θερµαϊκού»
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
Προκηρύσσει ανοικτό διεθνή δηµόσιο διαγωνισµό , µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την Τεχνικο – Οικονοµικά συµφερότερη προσφορά για την εργασία « Αποκοµιδή απορριµµάτων και καθαρισµός κοινοχρήστων χώρων των ∆ηµοτικών - Τοπικών κοινοτήτων του ∆ήµου Θερµαϊκού » συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 1.077.883,17 ευρώ, (εκτός ΦΠΑ).
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, Λογοθέτου 1, ΤΚ. 57019 Νέοι Επιβάτες, ενώπιον της Επιτροπής, στις 13 Αυγούστου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την 11:00 π.µ. και ώρα λήξης την 12:00 π.µ.
Στο διαγωνισµό δικαιούνται να λάβουν µέρος όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, συνεταιρισµοί και ενώσεις, κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελµα (∆ιαχείριση Απορριµµάτων) και διαθέτουν τον απαιτούµενο εξοπλισµό, την τεχνογνωσία και τη σχετική εµπειρία για την εκτέλεση του έργου.
 Μαζί µε την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συµµετοχής που ανέρχεται στο πόσο 21.558,00 € δηλ. 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός του ΦΠΑ.
Η υπ’ αριθµ. 257/20.046/28-6-2013 διακήρυξη θα παραδίδεται ή θα αποστέλλεται στους ενδιαφεροµένους, εφ' όσον ζητηθεί έγκαιρα, µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης, από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της περίληψής της και µέχρι τέσσερις (4) ηµέρες προ της ηµεροµηνίας της διεξαγωγής του διαγωνισµού, επί αντιτίµου δέκα (10) ευρώ.
Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών είναι 12 (δώδεκα) µήνες από την έναρξη των εργασιών.
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισµού παρέχονται από το γραφείο της ∆Ε Μηχανιώνας του ∆ήµου Θερµαϊκού, Αρµόδιος υπάλληλος
κ.Τσουρούς Τριαντάφυλλος, ∆ιεύθυνση Κ.Βάρναλη 2 – Μηχανιώνα, Τηλέφωνο 23923 30351 – FAX 23923 30337.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου