Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017

Ειδική συνεδρίαση για τον Ισολογισμού του δήμου Θερμαϊκού

Σε ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θερμαϊκού, που θα πραγματοποιηθεί αυτή την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου, ώρα 5 μ.μ., θα συζητηθούν  η έγκριση του Απολογισμού, του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης του οικονομικού έτους 2016. Χονδρικά, τα έσοδα ανήλθαν στα 24.477.816, 54 ευρώ και τα έξοδα στα 15.091,5003, 09 ευρώ, ενώ προέκυψε και ένα χρηματικό υπόλοιπο της τάξης των 9.386.313 ευρώ.

Ένα σημαντικό στοιχείο που επισημαίνει ο Ορκωτός Ελεγκτής Γεώργιος Νίκου, που διενήργησε τον έλεγχο, είναι ότι μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της έκθεσης ελέγχου, δεν είχαν τεθεί υπόψη των ελεγκτών οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε στις 31/12/2016, της Π.Ο.Α.Υ. ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α.Ε, της Δ.Α.Ν.Ε.Θ. Α.Ε. και της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α.Ε. «Ως εκ τούτου αδυνατούμε να επιβεβαιώσουμε την ορθή αποτίμηση τους καθώς και την επίπτωση αυτού του γεγονότος στις οικονομικές καταστάσεις του Δήμου».

Οι οφειλέτες του Δήμου
Ένα άλλο σημείο που υπογραμμίζεται στην έκθεση, είναι σχετικά με το συνολικό υπόλοιπο των απαιτήσεων του Δήμου, ύψους € 6.146.494,83 κατά την 31/12/2016, από διάφορους οφειλέτες του, με συνέπεια να σχηματισθεί  από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου συνολική πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων ποσού ύψους € 3.776.842,63 για την κάλυψη ζημίας από τη μη ρευστοποίηση των απαιτήσεων αυτών.
Εκτίμηση των ορκωτών ελεγκτών είναι ότι «σε κάθε περίπτωση όμως ο Δήμος θα πρέπει να βρει τρόπους έτσι ώστε να διεκδικήσει με κάθε μέσο τις βεβαιωμένες απαιτήσεις του πριν την παρέλευση πενταετίας έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος παραγραφής τους».
Είναι εξοργιστικό πάντως το γεγονός ότι  από τα 76 άτομα, στα οποία στάλθηκαν επιστολές από τον Ορκωτό Ελεγκτή για να βεβαιώσουν τα χρέη τους προς το Δήμο, ύψους 2.267.865,04  ευρώ, απάντησε μόνος ένας που οφείλει το ποσό των 3.193,69 ευρώ !
Οι μεγαλύτεροι οφειλέτες προς το Δήμο για ποσά μεγαλύτερα των 70.000 ευρώ  είναι οι εταιρίες και τα φυσικά πρόσωπα POLY CAFE A.E. (418.218,03 ευρώ),  ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ Ε.Π.Ε. (289.214,04 ευρώ) ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (234.686,49 ευρώ),  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (158.490,72 ευρώ) Σ.ΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (119.789,69 ευρώ) ΑΦΟΙ Β. ΠΡΟΒΑΤΑΡΗ ΟΕ (99.952,58 ευρώ), ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (76.101,75 ευρώ) κ.α.

Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
-Έσοδα από αναγκαστική προσκύρωση λόγω ρυμοτομίας οικοπέδων και λοιπών ακινήτων  192,10 ευρώ
-Από υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (κοινά έσοδα) 5.332.840,93  ευρώ
- Υπηρεσία ύδρευσης 16.675,43 73.20 ευρώ
-Λοιπά τέλη και δικαιώματα 978.559,21 ευρώ
-Έσοδα νεκροταφείων 104.952,94  ευρώ
- Έσοδα από Δημοτική Αγορά 44.404,88
- Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους, ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 498.896,79 ευρώ
- Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 2.000,00 ευρώ
Σύνολο εσόδων 6.978.522,28 ευρώ

Έσοδα από φόρους – εισφορές – πρόστιμα – προσαυξήσεις
-Φόροι αυτοτελείς 1.194.839,16  ευρώ
-Εισφορές 6.426,29 ευρώ
-Προσαυξήσεις 100.284,87 ευρώ
-Πρόστιμα 130.610,55 ευρώ
-Παράβολα 20.421,00 ευρώ
Σύνολο 1.452.581,87 ευρώ

Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό
Σύνολο 6.144.308,58
Άλλα έσοδα 52.124,24
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 168.855,67

Οργανικά έξοδα 
Παρατηρήσεις

Στις παρατηρήσεις του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, αναφέρεται ότι δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη όλων των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου και συγκεκριμένα των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιεχομένου τους, καθώς και ότι ο Δήμος Θερμαϊκού δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα ολοκληρωθεί ο φορολογικός έλεγχος. «Για το λόγο αυτό έχουμε εκφράσει σχετική γνώμη με επιφύλαξη στην Έκθεση Ελέγχου μας». 

1 σχόλιο:

  1. Γιατί δεν κάνετε έρευνα για να βρείτε πώς προέκυψε το συγκεκριμένο ποσό. Μήπως φοβάστε ότι τα πρόσωπα που ευθύνονται για την καταστροφή μιας εταιρείας που επένδυσε στην περιοχή αυτή είναι του κύκλου σας; Αναφέρομαι συγκεκριμένα στους Αντώνη Ματζάρη και Παναγιώτης Ερμείδης. Σας ζήτησα και άλλοτε να διενεργήσετε σχετική έρευνα. Αλλά μάλλον δεν επιθυμείτε την αποκάλυψη της αλήθειας για το δήθεν χρέος της ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΕΠΕ.
    Βασίλης Τζιάνης και Σωτήρης Ιακωβίδης

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.