Δευτέρα 23 Μαΐου 2016

Πρόσληψη 23 ατόμων στο δήμο Καλαμαριάς

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών ατόμων (23) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, προχωράει η Δημοτική Εμπορική Τουριστική Επιχείρηση Καλαμαριάς Α.Ε. που ανήκει στο δήμο Καλαμαριάς.

Οι προσλήψεις ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, έχουν ως εξής:
-Τρεις (3) ΔΕ μπάρμαν πλήρους απασχόλησης (40 ώρες εβδομαδιαίως)
-Ένας (1) ΔΕ μπάρμαν μερικής απασχόλησης (25 ώρες εβδομαδιαία)
-Έξι (6) ΔΕ μπουφετζήδες πλήρους απασχόλησης (40 ώρες εβδομαδιαία)
-Τρεις (3) χειριστές ταμειολογιστικών φορολογικών μηχανών ΔΕ  (40 ώρες εβδομαδιαία)
-Τρεις (3) ψητάδες μερικής απασχόλησης (25 ώρες εβδομαδιαία)
-Επτά (7) ΥΕ καθαριστές-καθαρίστριες πλήρους απασχόλησης (40 ώρες εβδομαδιαία).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πλαζ Αρετσούς, Τ.Θ. 20109, Τ.Κ. 55110 – Καλαμαριά απευθύνοντάς την υπόψιν κας Βασιλείας Τσακατσώνη (τηλ. επικοινωνίας: 2310454453). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Ημερομηνίες αιτήσεων από 20/05/2016 έως 29/05/2016


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.