Σάββατο 28 Μαΐου 2016

Συνεδριάζει την 1η Ιουνίου το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού

Συνεδριάζει την Τετάρτη 1η Ιουνίου, ώρα 4 μ.μ. στο δημοτικό κατάστημα των Νέων Επιβατών, το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού με 35 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Τα θέματα αυτά έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο : έγκριση της υπ’ αριθ. 17/2016 απόφασης της Δημοτικής επιτροπής Παιδείας που άφορα την Ίδρυση και Λειτουργία Γυμνασίου Μεσημερίου Δήμου Θερμαϊκού»
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης, κ. Θεόδωρος Τζέκος
ΘΕΜΑ 2ο : Επιστροφή ποσού σε οφειλέτη ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
        Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση αιτήματος μισθωτή περί διακοπής της μισθοδοτικής σύμβασης που αφορά τη μίσθωση του υπ’ αριθ. 329 αγροτεμαχίου της Τοπικής Κοινότητας Αγγελοχωρίου και υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού περί λύσης της σύμβασης.
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 4ο : Καθορισμός αριθμού πωλητών στη Λαϊκή αγορά Αγγελοχωρίου
            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 5ο : Χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 6ο : Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Θερμαϊκού για τη συμμετοχή του στη Τριμελή Επιτροπή Διενέργειας Κληρώσεων για την έκδοση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
             Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 12/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την Εξέταση ένστασης κατά της υπ’ αριθ. 102/2016 απόφασης του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθ. 7/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ. που αφορά στην  «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 3 της επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου Νέων Επιβατών - Αγίας Τριάδας, στην Δ.Κ. Αγίας Τριάδας, με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος Χώρου Πρασίνου και τμήματος οδού».
   Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Πάττη Πασχαλίδου .
ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 13/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί διατήρησης ή κατάργησης κενωθέντων περιπτέρων
        Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Πάττη Πασχαλίδου .
ΘΕΜΑ 9ο :  Έγκριση της υπ’ αριθ. 14/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την «Έγκριση κοπής δένδρου στη δημοτική Κοινότητα Επανομής».
     Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Πάττη Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 15/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη «Σύμφωνη γνώμη για την χωροθέτηση λυόμενης προσωρινής                                                                        κατασκευής - σκίασης σε κοινόχρηστο χώρο έμπροσθεν του ξενοδοχείου Golden star».
    Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 16/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά τη «Χορήγηση άδειας εγκατάστασης φρεατίου, τηλεπικοινωνιακής καμπίνας και  εκσκαφής στη Δημοτική Κοινότητα Επανομής, στην εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.»
       Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 174/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την «Εισηγητική έκθεση Α΄ Τριμήνου 2016 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού».
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 13ο : Καθορισμός του ύψους της αμοιβής του Δικηγόρου κ. Φωτίου Ρομπότη  για το δικαστικό χειρισμό υπόθεσης του Δήμου (υπ’ αριθ. 184/2016 απόφασης της Ο.Ε.).  
        Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 14ο :  Καθορισμός του ύψους της αμοιβής Δικηγόρων για το δικαστικό χειρισμό υπόθεσης του Δήμου (υπ’ αριθ. 185/2016 απόφασης της Ο.Ε.).  
        Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 15ο :  Καθορισμός του ύψους της αμοιβής Δικηγόρων για το δικαστικό χειρισμό υπόθεσης του Δήμου (υπ’ αριθ. 186/2016 απόφασης της Ο.Ε.).  
        Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 16ο : Καθορισμός του ύψους της αμοιβής του Δικηγόρου κ. Φωτίου Ρομπότη  για το δικαστικό χειρισμό υπόθεσης του Δήμου (υπ’ αριθ. 187/2016 απόφασης της Ο.Ε.).  
        Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 17ο :  Παραλαβή Υδραυλικής Μελέτης με τίτλο «Μελέτη Ανάπλασης Οδού Δημοκρατίας Οικισμών Περαίας και Νέων Επιβατών.» 
      Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 18ο : Παραλαβή Τοπογραφικής Μελέτης με τίτλο «Τοπογραφικές Αποτυπώσεις στη Δ.Ε. Μηχανιώνας.»
          Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 19ο : Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου «Διαμόρφωση πεζοδρόμου Κ.Α.Α.Υ. Δήμου Θερμαϊκού (αριθ. Μελ.: 74/2015)
     Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση σύναψης σύμβασης διαβαθμικής συνεργασίας του Δήμου Θερμαϊκού με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) -  Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης (Μ.Ε.Θ.) για την εγκατάσταση συντήρηση και χρήση της βοηθητικής διάταξης «SEATRAC» για την πρόσβαση ΑΜΕΑ στην παραλία των Νέων Επιβατών του Δήμου Θερμαϊκού.
       Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 21ο : Διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων του Εθνικού Κτηματολογίου, ιδιοκτησίας με ΚΑΕΚ 190941501003 αγροκτήματος Περαίας με όμορες δημοτικές εκτάσεις με ΚΑΕΚ 190941501068 και ΚΑΕΚ 190941501065 και κοινόχρηστη έκταση με ΚΑΕΚ 19094ΕΚ00213
       Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 22ο : Παραλαβή Τοπογραφικής Μελέτης με τίτλο «Μελέτη Ανάπλασης    Οδού Δημοκρατίας Οικισμών Περαίας και Νέων Επιβατών.» 
      Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.     
ΘΕΜΑ 23ο : Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου Επανομής και έγκριση δαπάνης και διάθεση της σχετικής πίστωσης.
        Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση  χορήγησης  χρηματικού βοηθήματος και ψήφιση πίστωσης
        Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης, κ. Θεόδωρος Τζέκος.
ΘΕΜΑ 25ο : Δωρεάν παραχώρηση της πλατείας του Άνω οικισμού Ν. Επιβατών και του πάρκου της παραλίας Ν. Επιβατών (Ο.Τ. 27) για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.
        Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 26ο : Δωρεάν παραχώρηση του χώρου του γηπέδου beach volley και πάρκου της παραλίας Ν. Επιβατών (Ο.Τ. 27), για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.
        Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 27ο : Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση πάρκου Κ.Χ. 42 Περαίας» ( αριθ. Μελ. 09/2009).
      Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.     
ΘΕΜΑ 28ο : Έγκριση παράτασης αρχικής συμβατικής προθεσμίας της μελέτης «Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας αθλητικών χώρων Δήμου Θερμαϊκού» με ανάδοχο τον κ. Ιορδανίδη Εμμανουήλ.
      Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.     
ΘΕΜΑ 29ο : Παραλαβή Αρχιτεκτονικής Μελέτης με τίτλο «Μελέτη Ανάπλασης Οδού Δημοκρατίας Οικισμών Περαίας και Ν. Επιβατών .
      Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.     
ΘΕΜΑ 30ο : Παραλαβή Ειδικής Αρχιτεκτονικής Μελέτης με τίτλο «Μελέτη Ανάπλασης Οδού Δημοκρατίας Οικισμών Περαίας και Ν. Επιβατών .
      Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.     
ΘΕΜΑ 31ο : Αποδοχή όρων της υπ’ αριθ. Πρωτ. ΕΤΑΔ 1814/23-03-2016 Απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση από την  Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε. του δημόσιου ακινήτου με  ΑΒΚ 3189  στην Δ.Κ. Νέας Μηχανιώνας για την κατασκευή του αντλιοστασίου Α3 του έργου «Αποχέτευση Δήμου Επανομής-2ος Ειδικός Προϋπολογισμός».                           
           Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.     
ΘΕΜΑ 32ο :    Επιστροφή χρηματικού ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος.    
        Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 33ο : 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. 
        Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 34ο : Τροποποίησή της  υπ’ αριθ. 186/2016 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά την  «Έγκριση διενέργειας προμήθειας δύο (2) μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων με σύστημα πρέσας».
        Εισηγητές : Αντιδήμαρχοι Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κ.κ. Νικόλαος Τσουρούς Μπουγιούκας και Νικόλαος Γιάκης.
ΘΕΜΑ 35ο : Παραλαβή Ηλεκτρολογικής  Μελέτης με τίτλο «Μελέτη Ανάπλασης Οδού Δημοκρατίας Οικισμών Περαίας και Ν. Επιβατών .

      Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.