Δευτέρα 23 Απριλίου 2018

Συνεδριάζει αυτή την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού

Με 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει αυτή την Τεάρτη 25 Απριλίου 2018, και ώρα 18:00΄, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Θερμαϊκού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται στους Νέους Επιβάτες. Τα θέματα της συνεδρίασης έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 26/2018 απόφασης του Δ.Σ. της ΔHKEΘ : «Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, Προϋπολογισμού και Πίνακα 5Γ Στοχοθεσίας της ΔΗΚΕΘ έτους 2018».
Εισηγήτρια : Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Θ. -κ. Κυριακή Καζουλίδη.

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια ενός μηχανήματος έργου και δύο οχημάτων υπηρεσιών καθαριότητας Δήμου Θερμαϊκού» για ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
Του Υπουργείου Εσωτερικών.
Εισηγητές : Αντιδήμαρχοι Καθαριότητας & Ανακύκλωσης - κ.κ. Θωμάς Μπίρος και Θρασύβουλος Παζαρόπουλος.

ΘΕΜΑ 3ο : Διαγραφή οφειλέτη από Χρηματικό Κατάλογο, λόγω διπλοεγγραφής - Παπάζογλου Άννα.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 4ο : Διαγραφή οφειλέτη από Χρηματικό Κατάλογο - Νοταρίδου Ελισάβετ.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2018 Απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
Εισηγητής : Πρόεδρος της Ε. Σ. Ε. Φ. Δ. – κ. Νικόλαος Μπαλάφας.

ΘΕΜΑ 7ο : Γνωμοδότηση ή μη για παραχώρηση θαλάσσιας έκτασης για δοκιμαστική εγκατάσταση θυννείου στην περιοχή Αγγελοχωρίου.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Παιδείας Νεολαίας Αλληλεγγύης Πολιτισμού Αγροτικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 8ο : Προτεινόμενος αριθμός οικόσιτων εντός των ορίων του Δήμου Θερμαϊκού.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Παιδείας Νεολαίας Αλληλεγγύης Πολιτισμού Αγροτικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 9ο : Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου Δικηγόρου κατά παρέκκλιση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (υπ’ αριθ. 127/2018 απόφαση Ο.Ε.)
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και ψήφιση πίστωσης για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 11ο : Διόρθωση της υπ’ αριθμό 444/2017 Α.Ο.Ε και της υπ’ αριθμό 396/2017 Α.Δ.Σ
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση εκμίσθωσης αίθουσας Δημοτικού Θεάτρου Επανομής στο θίασο «ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΚΟΥΚΛΑΣ & ΜΑΡΙΟΝΕΤΑΣ» του κ. Αθανασίου Ανάργυρου.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση εκμίσθωσης αίθουσας Δημοτικού Θεάτρου Επανομής στον κ. Αριστείδη Χ. Φωκά Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης για την πραγματοποίηση ενημέρωσης - Ημερίδας με θέμα: «Βιομηχανική Κάνναβη – Ενημέρωση από φορείς».
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

ΘΕΜΑ 14ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 του Δήμου Θερμαϊκού για την ένταξη εκτέλεσης νέων έργων και ενίσχυση υφιστάμενων.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση χώρου κολυμβητηρίου εγκαταστάσεων ΚΑΠΠΑ Δήμου Θερμαϊκού» για την ένταξή της στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονας Προτεραιότητας 10 «Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων-Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ΑΠΕ σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις».
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο «Κατασκευή Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και Θάλασσας Δήμου Θερμαϊκού, στο κτίριο ‘Δίας’» για την ένταξή της στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», Άξονας Προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), άξονας Προτεραιότητας 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με τίτλο «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής περιουσίας»
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 17ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 569/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά σε Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμήθειών του Δήμου Θερμαϊκού βάσει των διατάξεων του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων», για το έτος 2018.
Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας - κ. Τριαντάφυλλος Τζιούμης.

ΘΕΜΑ 18ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 576/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά σε Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών του Δήμου Θερμαϊκού βάσει των διατάξεων του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων», για το έτος 2018.
Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας - κ. Τριαντάφυλλος Τζιούμης.

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 134/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Κατάρτισης σχεδίου 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2018».
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.