Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2015

Κηρύσσεται έκπτωτη η εταιρία για το Πολιτιστικό Κέντρο Θερμαϊκού

Κατάντησε σύγχρονο "γεφύρι της Άρτας" καθώς κατασκευάζεται 11 χρόνια!
Με απόφαση, που πρόκειται να λάβει το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού, στην προσεχή του συνεδρίαση, θα κηρύξει οριστικά έκπτωτη την ανάδοχο εταιρεία Αφοί Μπακάλη Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο “ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΝ” από το έργο ανέγερσης του Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Θερμαϊκού, στην Περαία. Ενός έργου που κατάντησε χειρότερο από το γεφύρι της Άρτας, καθώς οι διαδικασίες κατασκευής του διαρκούν εδώ και 11 ολόκληρα χρόνια!

Η εξοργιστική αυτή καθυστέρηση, έχει ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει ακόμη, εν έτη 2015, μία πολιτιστική εστία και μάλιστα στην «καρδιά», στην πρωτεύουσα του δήμου Θερμαϊκού και οι πολιτιστικοί σύλλογοι, οι φορείς της περιοχής αλλά και ο ίδιος ο δήμος να μην διαθέτουν χώρους για τις εκδηλώσεις τους και να καταφεύγουν άλλοτε στις μικρές και ακατάλληλες σχολικές αίθουσες που διατίθενται και άλλοτε στο απομακρυσμένο «ΚΑΠΠΑ-2000».
Παραθέτουμε στη συνέχεια το ιστορικό της κτίσης της Βαβυλώνας (συγνώμη, του Πολιτιστικού Κέντρου Περαίας, θέλαμε να πούμε), όπως το περιγράφει η αρμόδια αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Θερμαϊκού κ.Πάττη Πασχαλίδου:

Σύμφωνα με την υπ.αρ 1340/98 Οικοδομική Άδεια προβλεπόταν να κατασκευαστεί το Πολιτιστικό κέντρο Περαίας Δήμου Θερμαϊκού. Το εμβαδόν του οικοπέδου είναι 2401,65 τ.μ. και βρίσκεται στο Ο.Τ.64β Κάτω Περαίας, στην συμβολή των οδών Αμπελοκήπων και Ιωνίας. Το κτίριο, σύμφωνα με την προαναφερόμενη οικοδομική άδεια, αποτελείται από τρία διακριτά τμήματα. Το κεντρικό κτίριο, με το διακριτικό ΤΜΗΜΑ I, αποτελείται από υπόγειο εμβαδού 489,60 τ.μ. από ισόγειο 489,60 τ.μ. και όροφο 463,60 τ.μ. Το δεξιά αυτού τμήμα με το διακριτικό ΤΜΗΜΑ IΙ, αποτελείται από υπόγειο 319,76 τ.μ. και ισόγειο 319,76 τ.μ. Και το αριστερά αυτού τμήμα, με το διακριτικό  ΤΜΗΜΑ III, το οποίο αποτελείται από υπόγειο 129,90 τ.μ. και ισόγειο 129,90 τ.μ.
Για το συγκεκριμένο κτίριο, έχουν επίσης εκδοθεί η  υπ. αρ.1918/2001 Οικοδομική άδεια που αφορά την αλλαγή χρήσης του τμήματος με διακριτικό ΤΜΗΜΑ III που είχε ήδη κατασκευαστεί και λειτουργούσε ως το 2013 η τράπεζα ALPHA BANK, καθώς επίσης και η  υπ' αριθμ. 246/2010 οικοδομική άδεια εξαιτίας της λήξης της ισχύος της αρχικός εκδοθείσας.
Προκειμένου λοιπόν ο Δήμος Θερμαϊκού να μπορέσει να ολοκληρώσει την κατασκευή των τμημάτων με διακριτικό ΤΜΗΜΑ I και ΤΜΗΜΑ II καθώς και του περιβάλλοντα χώρου αυτών , προχώρησε στην  εκπόνηση της αντίστοιχης μελέτης και δημοπράτησε το έργο με το σύστημα της αντιπαροχής.

Παρακάτω παρατίθενται  έγγραφα που δείχνουν χρονολογικά την πορεία του έργου έως σήμερα. Και συγκεκριμένα:
1.                   Με την υπ. αριθμ. 262/2003 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε η ολοκλήρωση κατασκευής του Πολιτιστικού Κέντρου με το σύστημα της αντιπαροχής, και στον κατασκευαστή θα προσφερθεί ως αντάλλαγμα άλλο οικόπεδο, εμβαδού 1986,00 τ.μ.  ιδιοκτησίας του Δήμου.
2.                   Η Διακήρυξη του διαγωνισμού με τίτλο:”Αξιοποίηση του οικοπέδου Ο.Τ.71 του Δ.Δ. Περαίας με το σύστημα της αντιπαροχής”
3.                   Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου  έγινε στις 18-11-2004.  
4.                   Με την υπ.αρ.321/2004 Α.Δ.Ε.,  εγκρίθηκε το πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού με αρ. Πρωτ.16017/22-11-2004 και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στο όνομα της εταιρίας “ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.”.
5.                   Με την υπ.αριθμ. 44/2006 Α.Δ.Ε. έγινε αποδοχή της παραίτησης αναδόχου “ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.” εξαιτίας της παρέλευσης πλέον του ενός έτους από τη διενέργεια του διαγωνισμού και την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας και δεν κατέστη δυνατή η υπογραφή της σύμβασης.
6.                   Με το υπ.αριθμ. Πρωτ.1933/10-02-2006 έγγραφο του Δημάρχου, έγινε η πρόσκληση ενδιαφέροντος της επόμενης εταιρίας που συμμετείχε στον διαγωνισμό, ήτοι η εταιρία  Αφοι Μπακάλη Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο “ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΝ”
7.                   Με το υπ.αριθμ.πρωτ.19976/23-11-2006 έγγραφο της αναδόχου εταιρίας Αφοι Μπακάλη Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο “ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΝ” αποδοχής ορισμού της ως αναδόχου του έργου:”Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Θερμαϊκού” με δήλωση ότι ισχύει η προσφορά της που κατατέθηκε κατά την διεξαγωγή του διαγωνισμού.
8.                   Με την υπ.αριθμ.520/2006 Α.Δ.Ε. ορίστηκε νέος ανάδοχος του εν λόγω έργου η εταιρεία Αφοι Μπακάλη Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο “ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΝ”
9.                   Με το υπ.αριθμ.7918/15-12-2006 προσύμφωνο, στο οποίο αναφέρονται και τα εξής:
·         Η συνολική προθεσμία για την υλοποίηση του έργου είναι 18 μήνες (άρθρο 8).
·         Η έναρξη των εργασιών θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των χωρικών μεταβολών του οικοπέδου , όπου θα ανεγερθεί το Πολιτιστικό Κέντρο. (Αυτές περαιώθηκαν τον Απρίλιο του 2010 στο Κτηματολογικό γραφείο Καλαμαριάς)
·         Οι εργασίες θα ξεκινήσουν μετά την έκδοση νέας Οικοδομικής αδείας, αφού η ισχύς της προγενέστερης είχε λήξει.
         10.    Στις 14/7/2014 εκδόθηκε η υπ.αριθμ.246/14-07-2010 οικοδομική                  άδεια.       
11. Με το υπ.αριθμ.πρωτ. Τ.Υ.1477/03-08-2010 έγγραφο, ορίστηκαν  επιβλέποντες του έργου οι υπάλληλοι της Τ.Υ.: 1).κ.Ευσταθιάδη Ντίνα Μαρία (Αρχιτέκτων Μηχανικός), 2).κ.Μαυρικάκης Σπυρίδων (Πολιτικός Μηχανικός), 3).κ.Πετρίδης Πέτρος (Μηχανολόγος Μηχανικός)
12.  Με την υπ. αρίθμ. 318/2010 Α.Δ.Σ. με θέμα: “Τροποποίηση έναρξης συμβατικής προθεσμίας του έργου “Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Θερμαϊκού” , ορίστηκε η έναρξη των εργασιών κατασκευής στις 15-07-2010 με αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου στις 15-01-2012.
13.  Ο ανάδοχος με την υπ.αριθμ.7004092254/04-05-2012 Εγγυητική Επιστολή ποσού 35.000,00€ και ισχύος ως τις 30-09-2013 της τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. αντικατέστησε την υπ.αριθμ.208475 και από 14-06-2008 _άκυρη και ανίσχυρη Εγγυητική επιστολή ποσού 35.000,00€ της ιδίας Τράπεζας που είχε κατατεθεί στις 14-06-2006 για την υπογραφή του εργολαβικού προσυμφώνου.
14.  Με την υπ.αρ.Πρωτ.1000/12-01-2012 και αρ.πρωτ. Τ.Υ.75/20-01-2012 κατατέθηκε εμπρόθεσμη  αίτηση της αναδόχου εταιρίας για  παράταση εργασιών διάρκειας 1 έτους, δηλ. περαίωση του στις 15-01-2013.
15.  Με την υπ.αριθμ.255/2012 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε η 1η παράταση της αρχικής συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά 9 μήνες με νέα ημερομηνία περαίωσης την 15-10-2012.
16.  Με το υπ.αριθμ. Πρωτ.14578/28-05-2012 υποβλήθηκε από τον ανάδοχο το νέο χρονοδιάγραμμα έργου από 30-05-2012  ως 15-10-2012.
17.  Με την υπ.αρ. Πρωτ.30253/02-10-2012 έγγραφη εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου εταιρίας, ζητήθηκε παράταση εργασιών διάρκειας 6 μηνών με επισυναπτόμενο το νέο χρονοδιάγραμμα του έργου.
18.  Στης  22/10/2012 συντάχθηκε εισήγηση και αιτιολογική έκθεση των επιβλεπόντων του έργου η οποία ουδέποτε προωθήθηκε στο Δ.Σ.
19.  Με το με αρ.πρωτ.28101/05-09-2013 συντάχθηκε έγγραφο των επιβλεπόντων του έργου κ. Ευσταθιάδη Ντίνα Μαρία και Πέτρου Πετρίδη με θέμα “Ενημέρωση για το έργο : Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Θερμαϊκού”.
20. Με το με αρ.πρωτ. Τ.Υ.2028/11-09-2013 συντάχθηκε έγγραφο με θέμα “Εκθεση εκτελεσθεισών και υπολειπόμενων εργασιών”
21.  Με το με αρ.πρωτ.2088/17-09-2013 συντάχθηκε έγγραφο με θέμα: ΄”Έκθεση εκτελεσθεισών και υπολειπόμενων εργασιών”.
22.  Με το με αρ. Πρωτ.Τ.Υ. 2098/19-09-2013 συντάχθηκε έγγραφο με θέμα “Έκθεση εκτελεσθεισών και υπολειπόμενων εργασιών του έργου : Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Θερμαϊκού”.
23.  Με το με αρ.πρωτ.30181/19-09-2013 συντάχθηκε έγγραφο με θέμα “Έκθεση εκτελεσθεισών και υπολειπόμενων εργασιών τιου έργου: “Πολιτιστικό κέντρο Δήμου Θερμαϊκού”.
24.  Με το με αρ. Πρωτ.33691/17-10-2013 συντάχθηκε έγγραφο με θέμα ”Παράταση χρόνου για την ολοκλήρωση των εργασιών στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Θερμαϊκού” μετά από αιτιολογημένη αίτηση της αναδόχου εταιρίας για παράταση των εργασιών.
25.  Σε αυτό το χρονικό διάστημα υπήρξε συνάντηση στο γραφείο Δημάρχου με τον ανάδοχο όπου ο ανάδοχος δήλωσε την επιθυμία του να ολοκληρώσει το έργο.
26.  Με την υπ' αρίθμ. 469/2013 Α.Δ.Σ. με θέμα: “Αποπεράτωση των εργασιών του Πολιτιστικού Κέντρου από την ανάδοχη εταιρεία “Αφοι Μπακάλη Ο.Ε.” με διακριτικό τίτλο “ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΝ” η οποία λήφθηκε χωρίς να συνοδεύεται από εισήγηση των επιβλεπόντων του έργου, και δίνεται παράταση εργασιών μέχρι και την 30η Απριλίου 2014.
27.  Στην συνέχεια κατατέθηκε από την ανάδοχο εταιρία εγγυητική επιστολή παράτασης της εκδοθείσας με αρ. 7004092254/04-05-2012 εγγυητικής επιστολής της τράπεζας EUROBANK με λήξη την 31η Μαρτίου 2014.
28.  Το με αρ. Πρωτ.2909/03-02-2014 έγγραφο της Τ.Υ. προς την ανάδοχο εταιρία με θέμα:”Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Θερμαϊκού” (το οποίο στάλθηκε με ταχυμεταφορά και υπάρχει αποδεικτικό παραλαβής) όπου γίνονται συστάσεις για την επίσπευση των εργασιών και λήψης μέτρων ασφαλείας στο εργοτάξιο.
29.  Το με αρ. Πρωτ.9835/11-04-2014 έγγραφο της Τ.Υ. προς τον ανάδοχο με θέμα:”Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Θερμαϊκού” υπενθυμίζοντας την επιτακτική ανάγκη για επίσπευση των υπολειπόμενων εργασιών (στάλθηκε με ταχυμεταφορά και υπάρχει αποδεικτικό παραλαβής).
30.  Το με αρ. Πρωτ.11959/02-05-2014 έγγραφο της Τ.Υ. προς τον ανάδοχο με θέμα :”Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Θερμαϊκού”(στάλθηκε με ταχυμεταφορά και υπάρχει αποδεικτικό παραλαβής),στο οποίο αναφέρεται ότι έχει λήξει η ημερομηνία παράτασης. Σε όλες τις επιστολές που αποδεδειγμένα παρέλαβε ο ανάδοχος, δεν υπήρξε καμία επικοινωνία από μέρους του είτε γραπτή είτε προφορική.
31.  Βεβαίωση του Α.Τ. Ν. Επιβατών για μήνυση σε βάρος αγνώστου /ων δράστη/ών για εισβολή στο υπό ανέγερση κτίριο του “Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Θερμαικού”.
32.  Στις 17– 07–2014 συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία εισήγηση προς την Ο.Ε. και Ο.Υ. με θέμα “Ανάθεση γνωμοδότησης σε δικηγόρο ως προς τη διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου του έργου ”Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Θερμαϊκού” .
33.  Στις 07-11-2014 απεστάλη από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος  η με αρ. Πρωτ. 32985/07-11-2014 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Π.Δ. 609/85 για το έργο “Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Θερμαϊκού” η οποία και επιδόθηκε νόμιμα μέσω δικαστικού κλητήρα.
34.  Στις 19-12-2014, εκδόθηκε η υπ' αρ. Πρωτ. 3667/19-12-2014 απόφαση Έκπτωσης της  αναδόχου εταιρείας του έργου “Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Θερμαϊκού” η οποία και επιδόθηκε νόμιμα μέσω δικαστικού κλητήρα, κατά της οποίας δεν ασκήθηκε εμπρόθεσμη ένσταση από την ανάδοχο εταιρεία.

Μετά από όλα αυτά, η Τεχνική Υπηρεσία του δήμου Θερμαϊκού εισηγείται την οριστική έκπτωση της αναδόχου εταιρείας “Αφοί Μπακάλη Ο.Ε.” με διακριτικό τίτλο “ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΝ” από το έργο “Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Θερμαϊκού”, την έγγραφη ενημέρωση προς τη Διεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου  Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και τέλος την κοινοποίηση της απόφασης της οριστικής έκπτωσης, με δικαστικό κλητήρα, στην ανάδοχο εταιρεία.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.