Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017

Νέες προσλήψεις εργαζομένων στην περιοχή Θεσσαλονίκης

Νέες θέσεις εργασίας, που αφορούν την περιοχή της Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσαν φορείς και οργανισμοί του δημοσίου, δημοσιεύοντας παράλληλα και τις σχετικές προκηρύξεις. Αναλυτικά:

ΦΟΔΣΑ
Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίνει την εισήγηση της Υπηρεσίας για την προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ (άρθρο 21 Ν. 2190/1994) πρόσληψης 155 ατόμων με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας 8 μηνών (Άρθρο 205 Ν. 3584/2007), για τις ανάγκες της Υπηρεσίας ανταποδοτικού χαρακτήρα (αρ. 12 παρ14 Ν. 4071/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Οι ειδικότητες:
·  ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
·  ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
·  ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
·  ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
·  ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
·  ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
·  ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
·  ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
·  ΤΕ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
·  ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
·  ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
·  ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
·  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
·  ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
·  ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
·  ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
·  ΔΕ ΖΥΓΙΣΤΩΝ
·  ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
·  ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
·  ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ
·  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
Συγκεκριμένα θα υποβάλλει για έλεγχο στο ΑΣΕΠ ανακοίνωση για την πλήρωση εκατόν πενήντα πέντε (155) θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (οκτώ μηνών), όπως αυτές προβλέπονται στον Οργανισμό της Εσωτερικής Υπηρεσίας του Περιφερειακού Συνδέσμου.
ΟΑΕΔ: 1.639 θέσεις σε δήμους και υπηρεσίες ασύλου
Στη δημιουργία 1.639  θέσεων πλήρους απασχόλησης µέσω της πρόσληψης προσωπικού σε ∆ήµους και Υπηρεσίες Α’ υποδοχής, ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών – Β΄ ΚΥΚΛΟΣ για χρονικό διάστηµα οκτώ µηνών, αφορά η  ∆ηµόσια Πρόσκληση  Ν. 9 /2017 προγραµµάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα.
Τo  Πρόγραμμα «Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους και σε Υπηρεσίες Α΄ Υποδοχής, Ασύλου και Διαχείρισης προσφυγικών ροών » συγχρηματοδοτείται  από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους στο µητρώο του ΟΑΕ∆ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκίνησε την Παρασκευή 28/7/2017 και ώρα 10η πρωινή και λήγει την Tρίτη 8/8/2017 και ώρα 12η μεσημβρινή.  Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται µε απλό τρόπο – αποκλειστικά µέσω του διαδικτύου- στην ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆ (www.oaed.gr), χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης.
Σύµφωνα µε το περιεχόµενο της µε αριθµό 9/2017 ∆ηµόσιας Πρόσκλησης, δικαίωµα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, διαδικτυακά, στα προγράµµατα Κοινωφελούς Χαρακτήρα έχουν µόνο οι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ που ανήκουν σε –τουλάχιστον- µία από τις παρακάτω κατηγορίες:
• Εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ άνεργοι, µέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆.
• Εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ άνεργοι, µέλη µονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
• Εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ ως µακροχρόνια άνεργοι.
• Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού τοµέα, εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕ∆, για την κάλυψη θέσεων µε βάση τα τυπικά προσόντα τους όπως αυτά αναλύονται στο Παράρτηµα II της ∆ηµόσιας Πρόσκλησης.
• Εγγεγραµµένοι στα µητρώα του ΟΑΕ∆, άνεργοι άνω των 29 ετών.
• Εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων ΑµεΑ του ΟΑΕ∆.
• Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), πρώην «Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος»
Επισηµαίνεται ότι οι ενδιαφερόµενοι άνεργοι έχουν δικαίωµα να υποβάλουν µία ηλεκτρονική αίτηση συµµετοχής, ως πιστοποιηµένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της ∆ιαδικτυακής πύλης του ΟΑΕ∆ εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης σε αυτή (Ονοµασία Χρήστη και Συνθηµατικό).
Για την διευκόλυνση τους, οι ενδιαφερόµενοι ενηµερώνονται από την ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆ (www.oaed.gr), και συγκεκριµένα από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες- Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕ∆- Οδηγίες για την απόκτηση Κωδικών Πρόσβασης.
Υποχρέωση προσκόµισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2του ΟΑΕ∆ µέχρι την λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων (8/8/2017), έχουν µόνο οι δυνητικά ωφελούµενοι:
1.    άνεργοι µονογονεϊκών οικογενειών,
2.    άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑµεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί ως κανονικοί άνεργοι στο γενικό µητρώο του Οργανισµού και επιθυµούν να µεταφερθούν στο ειδικό µητρώο ΑµεΑ του ΟΑΕ∆ και
3.    οι εγγεγραµµένοι άνεργοι γονείς εξαρτώµενων τέκνων ΑµεΑ.
Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουµένων αντλούνται αυτεπάγγελτα από το ΟΠΣ του ΟΑΕ∆, την ΓΓΠΣ και την Η∆ΙΚΑ ΑΕ.
Αντικειµενικά κριτήρια κατάταξης των ανέργων
Οι ωφελούµενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων µε βάση τα επτά αντικειµενικά κριτήρια κατάταξης:
1) Το χρονικό διάστηµα συνεχόµενης εγγεγραµµένης ανεργίας του ωφελουµένου µε ανώτατο όριο τους 60 µήνες.
2) Το χρονικό διάστηµα συνεχόµενης εγγεγραµµένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, µε ανώτατο όριο τους 60 µήνες.
3) Την αναπηρία (του υποψήφιου ωφελούµενου) σε ποσοστό 50% και άνω.
4) Το ετήσιο εισόδηµα, ατοµικό ή οικογενειακό.
5) Την ηλικία.
6) Τον αριθµό των ανήλικων τέκνων.
7) Τον αριθµό των εξαρτώµενων τέκνων ΑµΕΑ (ανηλίκων ή /και ενηλίκων) µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
8)  Εντοπιότητα  βάση της έδρας της μόνιμης κατοικίας του ωφελούμενου.
9)  Δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), πρώην «Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος».
Το σύστηµα επιλογής βασίζεται στη µοριοδότηση των συγκεκριµένων κριτηρίων µε αντικειµενικό και διαφανή τρόπο, µε τη χρήση µηχανογραφικού λογισµικού του ΟΑΕ∆.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραµµα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (www.oaed.gr) όπου έχει αναρτηθεί η µε αριθµό 9/2017 Δηµόσια Πρόσκληση.

Δύο νέες προκηρύξεις για μόνιμες προσλήψεις σε ΑΔΜΗΕ και ΤτΕ
Δυο νέες προκηρύξεις για μόνιμες προσλήψεις στην Τράπεζα της Ελλάδος και στον ΑΔΜΗΕ ενέκρινε το ΑΣΕΠ, το οποίο σήμερα τις απέστειλε για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο. Πρόκειται για τις προκηρύξεις 10Κ/2017 και 11Κ/2017.
30 θέσεις στην Τράπεζα Ελλάδος
Όπως γνωστοποιήθηκε από το ΑΣΕΠ, απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 11Κ/2017 Προκήρυξη, που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Τράπεζα της Ελλάδος.
76 θέσεις στην ΑΔΜΗΕ
Επίσης, απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 10Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα έξι  θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΑΔΜΗΕ Α.Ε» (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας).

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
Ξεκίνησε στις 24 Ιουλίου 2017, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για την Προκήρυξη 9Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 24/6-7-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ και συμπληρωματικό ΦΕΚ 25/17-7-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα έξι θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Υπουργείο Οικονομικών).
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής (Πολίτες→Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει την Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017, στις 2 μ.μ.
Η συμμετοχή ολοκληρώνεται με την αποστολή της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων, με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, στο ΑΣΕΠ, μέχρι και την Παρασκευή 11η Αυγούστου 2017 ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 9Κ/2017
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510
Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή (δικαιολογητικά, τίτλοι σπουδών κ.λπ.) οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100, εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00) ή  μέσω email στο enimerosi@asep.gr
Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100), τις εργάσιμες ημέρες, 08:00 μέχρι 16:00, και τις αργίες, 10:00 μέχρι 16:00, ή  μέσω email στο helpdesk@asep.gr
Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται απαραίτητο οι υποψήφιοι να συμβουλεύονται τις Συχνές Ερωτήσεις, τα Εγχειρίδια Χρήσης και τον Ηλεκτρονικό Οδηγό της Προκήρυξης (Βοήθεια→Συχνές Ερωτήσεις ή e-Οδηγός 9Κ/2017 ή Εγχειρίδια Χρήσης) πριν την επικοινωνία τους με το ΑΣΕΠ.

Εκδόθηκε η προκήρυξη για τις 186 θέσεις ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ στο υπουργείο Δικαιοσύνης
Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 8Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 23/03-07-2017 τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής,  Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας).
Το ΦΕΚ της προκήρυξης διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 20 Ιουλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 04 Αυγούστου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 8Κ/2017
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510
αναγράφοντας στο φάκελο την κατηγορία Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε. της οποίας θέσεις διεκδικούν.
Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά ΔΕΗ: 45 προσλήψεις στη Διεύθυνση Πωλήσεων Μακεδονίας – Θράκης, οι 26 στη Θεσσαλονίκη
Συνολικά 45 άτομα, τα 26 στη Θεσσαλονίκη, θα προσλάβει η Διεύθυνση Πωλήσεων της ΔΕΗ στην Περιφέρεια Μακεδονίας – Θράκης. Οσον αφορά τις θέσεις στη Θεσσαλονίκη, πρόκειται για 14 θέσεις ΠΕ υπαλλήλων γραφείου και 12 θέσεις ΔΕ υπαλλήλων γραφείου. Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει από αύριο και λήγει στις 13 Ιουλίου. Αναλυτικές πληροφορίες στην Ανακοίνωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.