Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014

Διπλή, η σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θερμαϊκού

Διπλή, είναι η σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θερμαϊκού, το οποίο, μετά τις έντονες διαμαρτυρίες της αντιπολίτευσης, αλλάζει ώρα έναρξης και θα αρχίσει στις 4 μ.μ. Στην πρώτη συνεδρίαση θα συζητηθεί ο προϋπολογισμός, ενώ στην ημερήσια διάταξη της δεύτερης έχουν περιληφθεί 22 θέματα, μεταξύ των οποίων ο κανονισμός λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου αλλά και η απευθείας ανάθεση για ποσό  59.000 ευρώ, προκειμένου να αγοραστούν σπόροι, λιπάσματα και φυτά.


Τον προϋπολογισμό του δήμου Θερμαϊκού για το οικονομικό έτος 2015, θα εισηγηθεί ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Παναγιώτης Μήλιος.
Στην δεύτερη συνεδρίαση, που θα ακολουθήσει και έχει ορισθεί ότι θα έχει ώρα έναρξης στις 5:30 μ.μ., τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση τροποποίησης Κανονισµού Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 Εισηγητής: Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου –κ.Σ.Αδαµίδης.
ΘΕΜΑ 2ο: Ορισµός εκπροσώπου του ∆ήµου Θερµαϊκού στην «Αναπτυξιακή Σύµπραξη Ανατολικής Θεσσαλονίκης» και στην «Αναπτυξιακή Σύµπραξη Πρωτοβουλία Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης ΠΡΩΤΑ»
 
 Εισηγητής: ∆ήµαρχος –κ. Γιάννης Μαυροµάτης .
ΘΕΜΑ 3ο: Επιστροφή χρηµάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, από λάθος χρέωση.
 
 Εισηγητής: Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος.
 ΘΕΜΑ 4ο: Αίτηση επιστροφής καταβληθέντων χρηµάτων, για ενοικίαση ∆ηµοτικού χώρου.
 Εισηγητής: Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος.
ΘΕΜΑ 5ο: Μεταβίβαση µισθωτικής σχέσης, µετά από αίτηση του µισθωτή.
 
 Εισηγητής: Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος. 
ΘΕΜΑ 6ο:Παράταση µίσθωσης ισόγειου καταστήµατος, για την φύλαξη και αποθήκευση υλικών του ∆ήµου για 3 χρόνια από 1-9-2014  έως 31-8-2017. 

 Εισηγητής: Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος. 
ΘΕΜΑ 7ο:Αύξηση δόσεων του ΓΠΣ. 

 Εισηγητής: Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος.
ΘΕΜΑ 8ο: Αύξηση δόσεων του ΓΠΣ.

 Εισηγητής: Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος.
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης της πράξης, µε τίτλο «Περιβαλλοντική ∆ιακυβέρνηση και Πληροφόρηση σε δράσεις Ανακύκλωσης στις περιοχές του εταιρικού σχήµατος», στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα
LIFE. 
 Εισηγητής: Γ.Γραµµατέας-κ.Θ.Χατζηιωαννίδης.
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση της Επικαιροποιηµένης Μελέτης Περισυλλογής εγκαταλελειµµένων Οχηµάτων εντός των ορίων του ∆ήµου Θερµαϊκού και µεταφορά τους σε εγκεκριµένο σύστηµα συλλογής οχήµατος τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)
 
 Εισηγητής: Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών -κ. Π.Πασχαλίδου. 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου «Εφαρµογή  Τεχνολογικών ΑΠΕ σε δηµοτικούς χώρους του ∆ήµου Θερµαϊκού», στο Πρόγραµµα ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014. 

 Εισηγητής: Γ.Γραµµατέας-κ.Θ.Χατζηιωαννίδης. 
ΘΕΜΑ 12ο:Παράταση προθεσµίας εργασιών του έργου «Κρασπεδώσεις & Πλακοστρώσεις ∆ηµοτικών και Κοινοτικών οδών ∆.Θερµαϊκού». 

 Εισηγητής: Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών -κ. Π.Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση διενέργειας της προµήθειας µε τίτλο «Προµήθεια φυτών, λιπασµάτων, σπόρων χλοοτάπητα, γεωργικών φαρµάκων και ειδών εξοπλισµού άρδευσης».

 Εισηγητής: Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών -κ. Π.Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 14ο:Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος µε ενίσχυση ποσού της µελέτης «Κτηµατογράφηση-πολεοδόµηση και πράξη εφαρµογής στις περιοχές α)Άνω Περαίας, β)επέκταση Ά.Περαίας, γ) Ά.Ν.Επιβατών, δ) επέκταση Ά.Ν.Επιβατών, ε) επέκτασης Αγίας Τριάδας.

 Εισηγητής: Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών -κ. Π.Πασχαλίδου. 
ΘΕΜΑ 15ο: Ορισµός µελών για συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. 

 Εισηγητής: Αντιδήµαρχος Καθηµερινότητας Συντήρησης-Υποδοµών Πολιτικής
Προστασίας και Πρασίνου-κ.Γ.Φεστερίδης. 

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση της υπ΄ αριθ. 43/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά τον καθορισµό των χώρων κατ΄ επάγγελµα για την άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου. 

 Εισηγητής: Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος.
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση της υπ΄ αριθ. 44/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά τον καθορισµό των χώρων υπαίθριας διαφήµισης.

 Εισηγητής: Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος. 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση της υπ΄ αριθ. 45/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής που αφορά Εκδίκαση ενστάσεων : α) µε αρ.Πρωτ.23674/12.8.2014 της κας Αλεξιάδου και β) µε αρ. Πρωτ.25.702/4-9-2014 της κας ∆ιαµαντουλάκη κατά της γνωµοδότησης του Σ.Υ.Π.Ο.Θ.Α. Π.Ε. Θεσσαλονίκης της 17ης συνεδρίασης, πράξης 6ης, της 23-1-2014 µε θέµα: “Ανάκληση της µε αρ.29/56777/ΠΣΚ/1003/ΠΕ/15-01-2009 (ΦΕΚ 37ΑΑΠ/2009)
 Απόφασης Νοµάρχη Θεσσαλονίκης και τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου µε τον αποχαρακτηρισµό τµήµατος Χώρου Πρασίνου και τµηµάτων οδού, σε εκτέλεση των µε αρ.2990/2006 και 2973/2010 αποφάσεων του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, στο ΟΤ3, της ∆.Κ. Αγίας Τριάδος του ∆ήµου Θερµαϊκού, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης.” 
 Εισηγητής: Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών -κ. Π.Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 19ο: Τροποποίηση Ετήσιου Τεχνικού Προγράµµατος µε ενίσχυση της ένδειξης µε τίτλο «Ανακατασκευή τµήµατος της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου στην Τ.Κ. Μεσηµερίου λόγω θεοµηνίας» 

 Εισηγητής: Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών -κ. Π.Πασχαλίδου . 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση της υπ΄ αριθ. 102/2014 απόφασης του ∆.Σ. της ∆ΗΚΕΘ που αφορά «Αποζηµίωση Προέδρου ή Αντιπροέδρου ∆.Σ.» 

 Εισηγητής: ∆ηµοτική Σύµβουλος –κ.Κ.Καζουλίδη. 
ΘΕΜΑ 21ο : 14η Αναµόρφωση προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2014. 

 Εισηγητής: Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος. 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση υλοποίησης της υπ΄ αριθ. 44/2014 µελέτης για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή τµήµατος της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου στην Τ.Κ. Μεσηµερίου λόγω θεοµηνίας». 

 Εισηγητής: Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών -κ. Π.Πασχαλίδου . 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.