Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θερμαϊκού την Τρίτη

Διπλή, θα είναι η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θερμαϊκού, που θα γίνει την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, προπαραμονή Χριστουγέννων. Πρόκειται για την τελευταία συνεδρίαση του έτους, δεδομένου ότι η επόμενη ορίστηκε να γίνει στις 14 Ιανουαρίου 2015.

Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 4 μ.μ., με ένα και μοναδικό θέμα, την έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του οικονομικού έτους 2013, του Δήμου Θερμαϊκού, με εισηγητή τον αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Παναγιώτη Μήλιο.   
Στη συνέχεια, στις 5:30 μ.μ., το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού θα ασχοληθεί με τα τακτικά θέματα, που σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη είναι:
  ΘΕΜΑ 1ο: Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης με ειδικά καθήκοντα ενασχόλησης με τα ζητήματα της διάβρωσης των ακτών του Δήμου μας.
                   Εισηγητής : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου - κ. Σ. Αδαμίδης.   
ΘΕΜΑ 2ο: Συγκρότηση άτυπης ειδικής Επιτροπής για την επεξεργασία &                     προετοιμασία των υπό έκδοση ψηφισμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου.
                   Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου - κ. Σ. Αδαμίδης.
ΘΕΜΑ 3ο: Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Αγροτικών θεμάτων, Αλιείας και                     κτηνοτροφίας.
                   Εισηγητής : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου - κ. Σ. Αδαμίδης.   
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος με αντικείμενο «αμιγής επιχείρηση προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου» .
                  Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος.
ΘΕΜΑ 5ο: Απ’ ευθείας ανάθεση της εργασίας «Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής                   Ο.Τ.Κ.Ζ. (Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής).
                 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος. 
ΘΕΜΑ 6ο: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2014 με ένταξη νέας ένδειξης «Επικαιροποίηση μελέτης και τευχών δημοπράτησης για το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Μεσημερίου Δήμου Θερμαϊκού,  ύψους 6.150 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%”
                Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Π. Πασχαλίδου.   
 ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση  και ενοποίηση κοινοχρήστων χώρων και κοινωφελών εγκαταστάσεων στα Κ. Χ. 101έως 109 και 42 Τ.Δ. Περαίας - Σύνδεση με το θαλάσσιο μέτωπο»
                Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Π. Πασχαλίδου.
 ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του        
                   έργου «Ασφαλτοστρώσεις Οδών Δήμου Θερμαϊκού 2014» (αρ. μελ.    
                  12/2014)
                Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Π. Πασχαλίδου.
 ΘΕΜΑ 9ο : Συμμετοχή του Δήμου στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία  “ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ”.
                Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας – Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας           
                Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Θεόδωρος Τζέκος.
ΘΕΜΑ 10ο : Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Θερμαϊκού και του Ο.Α.Ε.Δ. για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή στη Δημοτική Ενότητα Επανομής.
                Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας – Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας
                Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Θεόδωρος Τζέκος.
ΘΕΜΑ 11ο: Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως Προέδρου της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης - απομάκρυνσης των ναυαγίων  εντός λιμένων διαχείρισης του Δήμου Θερμαϊκού.
                 Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας - κ. Θ. Χατζηιωαννίδης.
 ΘΕΜΑ 12ο: Κατάργηση της υπ’ αριθ. 333/2014 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά  την έγκριση της υπ’ αριθ. 161/2014 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.»
                   Εισηγητής : Πρόεδρος της ΔΕΥΑΘ - κ. Άγγελος Σαμακοβλής 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση της υπ΄ αριθ. 122/2014 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΘ που αφορά «Κατάρτιση & ψήφιση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2015 της ΔΗΚΕΘ»
                   Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΗΚΕΘ - κ. Κ. Καζουλίδη.
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση της υπ΄ αριθ. 123/2014 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΘ που αφορά «Κατάρτιση & ψήφιση Προϋπολογισμού έτους 2015 της ΔΗΚΕΘ».
                   Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΗΚΕΘ - κ. Κ. Καζουλίδη.
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση της υπ΄ αριθ. 124/2014 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΘ που αφορά «Έγκριση πίνακα 5Γ. Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων ΝΠΙΔ ΟΤΑ της ΔΗΚΕΘ για το έτος 2015, στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Θερμαϊκού»».
                   Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΗΚΕΘ - κ. Κ. Καζουλίδη.
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δαπάνης εορταστικών εκδηλώσεων και διάθεση πίστωσης.
                   Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος
ΘΕΜΑ 17ο: 17η Αναμόρφωση προϋπολογισμού , έτους 2014.
                   Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος

ΘΕΜΑ 18ο: Διόρθωση χρεώσεων του οφειλέτη Τερζίδη Χρήστου.

                   Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος

ΘΕΜΑ 19ο: Μνημόνιο συνεργασίας Ο.Α.Σ.Θ. - Δήμου Θερμαϊκού.

                   Εισηγητής : Δήμαρχος - κ. Γιάννης Μαυρομάτης
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα, έγκριση εξόδων   
                    κίνησης και διάθεση της σχετικής πίστωσης.  
                  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Π.Μήλιος
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση της υπ΄ αριθ. 128/2014 απόφαση του Δ.Σ.  του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Δημοτικές Πολιτιστικές, Περιβαλλοντικές, Αθλητικές, Κοινωνικές, Υπηρεσίες Δήμου Θερμαϊκού (ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ).που αφορά την « Έγκριση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και του ΟΠΔ έτους 2015».

                  Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.-κ. Α. Χατζηχριστοφή. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.