Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2013

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Θερμαϊκού

Με 20 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει σήμερα Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Θερμαϊκού, στο Δημοτικό κατάστημα, που βρίσκεται επί της οδού Λογοθέτη 1 στους Ν. Επιβάτες. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως τα καθόρισε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Κωστής Κούτουκας, έχουν ως εξής:

1. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
 Εισηγητής:ΠρόεδροςΔΣκ.Κ.Κούτουκας.
 2. Ορισμός μέλους για τη συγκρότηση Επιτροπής σχετικά με την οργανωμένη εγκατάσταση πλανοδίων. Εισηγητής: Γεν.Γραμματέας κ.Ε.Κεραμιδάκης.
3. Πρόταση του ΔΣ, σχετικά με την οργανωμένη εγκατάσταση του καταυλισμού πλανοδίων. Εισηγητής: Εισηγητής: Γεν.Γραμματέας κ.Ε.Κεραμιδάκης.
4.  Έγκριση ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ της ΔΕΥΑΘ Δήμου Θερμαϊκού και της ΕΥΑΘ Α.Ε., σχετικά με αναγνώριση οφειλής –διακανονισμό και ρύθμιση πληρωμής των οφειλών της ΔΕΥΑΘ, από τέλη χρήσης υπονόμων και αποχετευτικού δικτύου της ΕΥΑΘ Α.Ε., για το χρονικό διάστημα από 1-1-2003 έως 30-5-2013, και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή του συμφωνητικού. Εισηγητής: Γεν.Γραμματέας κ.Ε.Κεραμιδάκης.
5.  Έγκριση της υπ΄αρ.251/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην έγκριση τιμής μονάδας για προσκύρωση Δημοτικής έκτασης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής
6. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Θερμαϊκού  και της 
Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης με την επωνυμία
 «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ» και διακριτικό τίτλο «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ». Εισηγητής:Αντιδήμαρχοςκ.Ι.Τσακμάκας.                                                                                                              
7. Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης με τον ΟΑΕΔ για τη λειτουργία 
Γραφείου Ανταποκριτή στο Δήμο μας στη Δ.Ε.Θερμαϊκού Δ.Κ.Ν.Επιβατών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής. 
 8. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας: «Προμήθεια φυτών, λιπασμάτων, 
σπόρων χλοοτάπητα και γεωργικών φαρμάκων.
Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος κ. Β.Αθανασιάδης.
9.  Τροποποίηση της υπ΄αρ.209/2013 απόφασης ΔΣ, που αφορά 
επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής.
10. Επιστροφή χρηματικού ποσού, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής.
11.  Επιστροφή χρηματικού ποσού, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής.
12.  Καταβολή εξόδων μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα και διάθεση της σχετικής πίστωσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.       
13.    Έγκριση  μετακίνησης Δημάρχου για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής.
14.  Υποβολή και υλοποίηση της Πράξης  με τίτλο «Δράσεις του Δήμου Θερμαϊκού για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση: Η Πόλη μας, μια πόλη στη Λογοτεχνία», στο πλαίσιο του ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013.  Εισηγητής: Γεν.Γραμματέας κ.Ε.Κεραμιδάκης.
15.    Τροποποίηση ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος και έγκριση υλοποίησης  της υπ΄αρ.33/2013 μελέτης, προϋπολογισμού δαπάνης 390.767,03 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), για το έργο 
«Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Θερμαϊκού (ΣΑΤΑ)».
 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
16.  Παραχώρηση χώρου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Σχολείο Ν.Κερασιάς.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κ.Βογιατζής.
17.  Καταβολή εξόδων μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα και διάθεση της σχετικής πίστωσης . Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής.
18.   Έγκριση της υπ΄αρ.257/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, 
που αφορά στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού.
 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής.
19.   Ανάκληση της υπ΄αρ. 222/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, 
που αφορά στην εισηγητική έκθεση Β΄ Τριμήνου έτους 2013 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής.

20.   Έγκριση της υπ΄αρ.258/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, 
που αφορά στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού.
 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου