Παρασκευή 6 Ιουλίου 2012

"Κούρεμα" δανείου κατά 53% αποφάσισε δικαστήριο

Η σημαντική απόφαση του Ειρηνοδικείου Ν.Μουδανιών ανοίγει το δρόμο για το κούρεμα όλων των δανείων υπερχρεωμένων νοικοκυριών;
Με μία σημαντική απόφασή του το Ειρηνοδικείο Νέων Μουδανιών, διατάσσει το «κούρεμα» κατά 53% του δανείου που είχε ένα ζευγάρι καθηγητών της μέσης εκπαίδευσης. Μία απόφαση που μπορεί να ανοίξει το δρόμο ώστε να υπάρξει «κούρεμα» όλων των στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων που έχουν από τις τράπεζες οι πολίτες.
Η υπόθεση αφορούσε ζευγάρι καθηγητών μέσης εκπαίδευσης με συνολικά χρέη ύψους 326.618,09 Ευρώ. Κατόπιν ρύθμισης του χρέους καλούνται να καταβάλουν το ποσό των 153.079,20 Ευρώ. Συνεπώς επήλθε διαγραφή χρέους 173.538,89 Ευρώ, ή αλλιώς «κούρεμα» 53,13%.
Υπάρχουν στην απόφαση αυτή τρία αξιοσημείωτα σημεία που πρέπει να υπογραμμιστούν ιδιαίτερα. Συγκεκριμένα:
1) Πρόκειται για την 3η μόλις απόφαση πανελλαδικά που εντάσσει στις ρυθμίσεις των υπερχρεωμένων νοικοκυριών το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
2) Δέχεται το δικαστήριο ότι ως δημόσιο υπάλληλοι οι οφειλέτες επήλθαν σε αδυναμία πληρωμής λόγω των μειώσεων των μισθών τους κατά ποσοστό 20% και πως επιβαρύνονται με επιπλέον έξοδα πέραν των συνηθισμένων λόγω προβλημάτων υγείας στο πρώτο τους παιδί.
3) Δέχεται πως εξαιρείται από τη ρευστοποίηση της ακίνητης περιουσίας, όχι μόνο η πρώτη κατοικία, αλλά και ορισμένα αγροτεμάχια που η αξία τους είναι τόσο μικρή που η ρευστοποίησή τους, εξαιτίας του κόστους της διαδικασίας και του μικρού κέρδους που θα είχαν οι τράπεζες, κρίνεται ασύμφορη και άρα απαλλάσσονται.

Όλο το κείμενο της απόφασης
Το κείμενο της απόφασης έχει ως εξής:
 ΑΡΙΘΜΟΣ 2/2012
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ : Εκούσια Δικαιοδοσία (Ν.3869/2010) ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Νέων Μουδανιών Δέσποινα Πολατσίδου, που ορίσθηκε με πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών Χαλκιδικής, παρουσία και της Γραμματέως Βαρβάρας Πασιά.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 21η Ιουνίου 2011, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ : ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: 1) ……………… του …….. και 2) …………………… του ………, συζ. ………………, κατοίκων …………………… Χαλκιδικής, οι οποίοι παραστάθηκαν στο Δικαστήριο με τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Εμμανουήλ Εμμανουηλίδη (ΔΣΕδ), την παράσταση του οποίου νομιμοποίησε ο δικηγόρος του Δ.Σ. Χαλκιδικής Νικήτας Σταμπουλίδης. ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΩΝ, οι οποίοι έχουν καταστεί διάδικοι μετά από τη νόμιμη κλήτευσή τους(άρθρα 5 ν. 3869/2010 και 748 παρ.2 ΚΠολΔ): 1) Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, το οποίο εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από την πληρεξούσια δικηγόρο του Χριστίνα Κουστούδα, 2) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από την πληρεξούσια δικηγόρο της Ελευθερία Ζαρκαδά, 3) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «Τράπεζα E.F.G. Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Eurobank Ergasias» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από την πληρεξούσια δικηγόρο της Γεωργία Γκιούλη, 4) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Γεώργιο Θυμιόπουλο και 5) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία « ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΑΛΑΔΟΣ Α.Ε. » και το διακριτικό τίτλο «ATEbank» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία στο Δικαστήριο δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.
Οι αιτούντες, με την από 10-2-2011 αίτησή τους που απευθύνεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σ' αυτήν. Για τη συζήτηση της παραπάνω αίτησης ορίσθηκε δικάσιμος, με την υπ' αριθμ. 1/2011 πράξη, η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας. ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ TO ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ME TO NOMO Από την με αριθμό 3832Ε΄/9-3-2011 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Ευθύμιου Πρεκετέ, που νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι αιτούντες, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στην περιλαμβανόμενη στην υποβληθείσα από τους αιτούντες κατάσταση πιστωτών τους ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.». Η τελευταία, όμως, δεν εμφανίσθηκαν στη δικάσιμο αυτή, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε στη σειρά της από το πινάκιο. To Δικαστήριο, ωστόσο, πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης σαν να ήταν όλοι παρόντες (άρθρο 754 παρ.2 ΚΠολΔ).
Με την κρινόμενη αίτησή τους οι αιτούντες, οι οποίοι είναι σύζυγοι, επικαλούμενοι έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων και μη χρηματικών οφειλών τους προς τους πιστωτές που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητούν κατ' ορθή εκτίμηση του δικογράφου τη ρύθμιση όλων των χρεών τους προς αυτούς, με εξαίρεση της κύριας κατοικίας, ιδιοκτησίας της δεύτερης αιτούσας, σύμφωνα με το περιεχόμενο στην αίτηση σχέδιο διευθέτησης και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή κατάστασή τους, όπως αυτή εκτίθεται και οι δυνατότητες της αμοιβαίας συνεισφοράς, με σκοπό την εν μέρει απαλλαγή τους απ' αυτά. Με το περιεχόμενο αυτό η κρινόμενη αίτηση, η οποία είναι αρκούντως ορισμένη, αρμόδια και παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί (2°φύλλο της με αριθμό 2/2012 απόφασης του Ειρ/κείου Ν. Μουδανιών) ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 741 επ. ΚΠολΔ, 3 ν. 3869/2010 και 74 ΚΠολΔ), δεδομένου ότι : α) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου από αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (άρθρο 2 ν. 3869/2010), ο οποίος απέτυχε, όπως βεβαιώνεται από το διαμεσολαβητή δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Εδέσσης Εμμανουήλ Εμμανουηλίδη, β) κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του άρθρου 2 παρ.1 ν. 3869/2010 από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού, γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση των αιτούντων για ρύθμιση χρεών τους στο Δικαστήριο τούτο ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτησή τους για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο του Δικαστηρίου κατά το άρθρο 13 παρ.2 του ν. 3869/2010 (βλ. τις σχετικές βεβαιώσεις των Γραμματέων του Δικαστηρίου τούτου και του Ειρηνοδικείου Αθηνών), δ) κλητεύθηκαν νομότυπα και εμπρόθεσμα οι μετέχοντες πιστωτές και επιδόθηκαν σ' αυτούς τα έγγραφα του άρθρου 5 παρ.1 του ν. 3869/2010, ε) κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου τα έγγραφα του άρθρου 4 τταρ.2 και 4 του ν. 3869/2010 (βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνες δηλώσεις για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων κλπ.) και στ) απέτυχε ο δικαστικός συμβιβασμός, δοθέντως ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών από όλους τους μετέχοντες πιστωτές (βλ: τις έγγραφες απαντήσεις τους).
Η κρινόμενη αίτηση είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6 παρ.3, 8 και 9 του ν. 3869/2010 και θα εξετασθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της. To πρώτο των μετεχόντων πιστωτών Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ», με τις προτάσεις του που κατατέθηκαν νόμιμα και με δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου του που καταχωρίσθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου αρνήθηκε την αίτηση και προέβαλε τον ισχυρισμό της εξαίρεσης από την ρύθμιση του ν. 3869/2010 των απαιτήσεών του έναντι των αιτούντων, διότι δεν εφαρμόζεται ο νόμος αυτός επί των προς αυτό οφειλών, για τις οποίες εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 2214/1994 και του άρθρου 25 του ν. 3867/2010. Ο ισχυρισμός αυτός είναι μη νόμιμος και θα πρέπει να απορριφθεί. Κατά την άποψη του παρόντος Δικαστηρίου, οι διατάξεις του ν. 3869/2010, αν και είναι γενικότερες σε σχέση με αυτές του άρθρου 62 του ν. 2214/1994 και του άρθρου 25 του ν. 3867/2010, κατήργησαν σιωπηρά κάθε άλλη προηγούμενη διάταξη, που ρυθμίζει τον τρόπο αποπληρωμής των δανείων, τα οποία δεν εξυπηρετούνται κανονικά, καθόσον με τις διατάξεις του ν. 3869/2010 σκοπείται η ελάφρυνση των δανειοληπτών από την υπερχρέωση μέσω της λήψης παντός είδους δανείων και η αποκατάσταση της παραγωγικής τους δυνατότητας, η οποία υποσκάπτεται από το βάρος των χρεών τους, έτσι ώστε η αποδυνάμωση των (ενοχικών) δικαιωμάτων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (και όχι η κατάργησή τους καθόσον με τις ρυθμίσεις του ν. 3869/2010 τα εν λόγω πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να ικανοποιηθούν συμμέτρως ή προνομιακώς στην περίπτωση, που έχουν εμπράγματη εξασφάλιση σε σχέση με τους υπόλοιπους πιστωτές του οφειλέτη) να επιβάλλεται από λόγους γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος, ενώ η προνομιακή μεταχείριση των ανωτέρω πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι των υπολοίπων πιστωτών (ανωνύμων τραπεζικών εταιριών) με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις νόμου δεν είναι ανεκτή δικαιοπολιτικά, διότι ο νομοθέτης με το νόμο για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα θέλησε να υπαχθούν στις ρυθμίσεις του οι χρηματικές οφειλές από δάνεια προς όλους τους πιστωτές (ιδιώτες και μη), επιπρόσθετα δε, στην περίπτωση, που ήθελε να εξαιρέσει του νόμου αυτού τις οφειλές προς το ανωτέρω πιστωτικό ίδρυμα που είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, θα το είχε πράξει ρητώς, όπως στην περιπέσω των οφειλών από τέλη προς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (άρθρο 1 παρ. 2 περ. β' ν. 3869/2010), οι οποίες, όπως και οι λοιπές οφειλές της ίδιας ως άνω διάταξης (εξαιρούμενες της ρύθμισης χρεών και απαλλαγής), προέρχονται από την άσκηση δημόσιας εξουσίας ή από σχέσεις δημοσίου δικαίου, περιπτώσεις δηλαδή στις οποίες το φυσικό πρόσωπο έχει την ιδιότητα του διοικουμένου (οφειλές από φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους ΟΤΑ, διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης) και όχι του ιδιώτη- αντισυμβαλλόμενου (πιστούχου) κατά το άρθρο 361 ΑΚ, ενώ η ίδια ως άνω διάταξη νόμου δεν διαλαμβάνει (3°φυλλο της με αριθμό 2/2012 απόφασης του Ειρ/κείου Ν.Μουδανιών) τίποτε για οφειλές από δάνεια, που χορήγησαν ν.π.δ.δ., όπως είναι εν προκειμένω το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η δεύτερη των μετεχόντων πιστωτών τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», με τις προτάσεις της που κατατέθηκαν νόμιμα και με δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της που καταχωρίσθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου, αρνήθηκε την αίτηση και προέβαλε τον ισχυρισμό ότι ως προς αυτήν η κρινόμενη αίτηση, καθόσον αφορά τη δεύτερη των αιτούντων, είναι αόριστη και πρέπει να απορριφθεί, διότι δεν προκύπτει από το δικόγραφο αίτημα της τελευταίας για ρύθμιση της οφειλής της.
Η κρινόμενη αίτηση είναι αρκούντως ορισμένη και κατ' ορθή εκτίμηση του δικογράφου της προκύπτει ότι οι αιτούντες ζητούν τη συνολική ρύθμιση των χρεών τους προς όλους τους ως άνω μετέχοντες πιστωτές. To δάνειο από τη δεύτερη των μετεχόντων πιστωτών το έλαβαν και οι δύο αιτούντες, ευθυνόμενοι εις ολόκληρον για την καταβολή του. Η τρίτη των μετεχόντων πιστωτών τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «Τράπεζα E.F.G. Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία», με τις προτάσεις της και με δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της που καταχωρίσθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου, αρνήθηκε την αίτηση και προέβαλε το ισχυρισμό ότι οι αιτούντες δολίως περιήλθαν σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής, διότι έχουν προβεί σε αλόγιστο δανεισμό από διάφορα πιστωτικά ιδρύματα, ενώ γνώριζαν τις οικονομικές δυνατότητές τους. Η ισχυρισμός αυτός κρίνεται αόριστος και πρέπει να απορριφθεί, διότι δεν νοείται δολιότητα του οφειλέτη (δανειολήπτη) με μόνη την ανάληψη δανειακής υποχρέωσης, της οποίας η εξυπηρέτηση είναι επισφαλής, αλλά απαιτείται και η από τον δανειολήπτη πρόκληση άγνοιας της επισφάλειας στους πιστωτές (βλ. Αθανάσιου Κρητικού Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, έκδοση 2012 σελ.57). Η τέταρτη των μετεχόντων πιστωτών τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», με τις προτάσεις της που κατατέθηκαν νόμιμα και με δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου της αρνήθηκε την αίτηση. Από την ένορκη κατάθεση των μαρτύρων των διαδίκων που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου, τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκομίζουν και επικαλούνται και από τις ομολογίες που συνάγονται από τους ισχυρισμούς των διαδίκων (άρθρο 261 ΚΠολΔ), αποδείχθηκαν τα παρακάτω : Ο πρώτος και η δεύτερη των αιτούντων, γεννημένοι αντίστοιχα το έτος …… και ……., είναι σύζυγοι και γονείς δύο ανήλικων παιδιών, συγκεκριμένα ενός αγοριού ηλικίας 17 ετών και ενός κοριτσιού 8 ετών και κατοικούν σε μία μονοκατοικία (μεζονέτα), συνολικού εμβαδού 156,27 τ.μ. με κλειστό ισόγειο χώρο στάθμευσης εμβαδού 34,50 τ.μ., η οποία βρίσκεται στα ………………….. Χαλκιδικής, εντός του με αριθμό ….. κληροτεμαχίου εμβαδού 2.013 τ.μ., εκτός σχεδίου πόλεως - εντός ζώνης, αποπερατώθηκε το έτος 2007, ανήκει στην κυριότητα της δεύτερης των αιτούντων και αποτελεί την κύρια κατοικία τους. Οι αιτούντες εργάζονται ως καθηγητές στο …………….., ο πρώτος ως καθηγητής ………….. και η δεύτερη ως καθηγήτρια …………... Κατά το μήνα Ιανουάριο του έτους 2011, οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές του πρώτου των αιτούντων ανέρχονταν στο ποσό των 1.461,08 ευρώ και οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές της δεύτερης των αιτούντων ανέρχονταν στο ποσό των 1.319,42 ευρώ, πλέον του ποσού των 295,50 ευρώ που αφορούσε το επίδομα θέσης (προσωρινή Διευθύντρια του ……………….) που της δόθηκε μέχρι την 31-8-2011. Εξαιτίας των μειώσεων που έχουν υποστεί οι μηνιαίες αποδοχές του συνόλου σχεδόν των εργαζομένων στην ελληνική επικράτεια, οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές των αιτούντων μειώθηκαν αντίστοιχα κατά ποσοστό 25% και 18,50 % περίπου και ανέρχονται σήμερα του πρώτου στο ποσό των 1.085 ευρώ και της δεύτερης στο ποσό των 1.075 ευρώ, δηλαδή συνολικά στο ποσό των 2.160 ευρώ.
Οι οικογενειακές δαπάνες των αιτούντων για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών αυτών και των δύο ως άνω ανήλικων τέκνων τους, εκ των οποίων το μεγαλύτερο ηλικίας 17 ετών πάσχει από εστιακή επιληψία, βρίσκεται σε ελαφριά νοητική υστέρηση και χρήζει παρακολούθησης σε τακτά χρονικά διαστήματα από εξειδικευμένο γιατρό, εξετάσεων και ειδικής φαρμακευτικής αγωγής, ανέρχονται στο ποσό των 1.450 ευρώ. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της (4 φύλλο της με αριθμό 2/2012 απόφασης του Ειρ/κείου Ν. Μουδανιών) ένδικης αίτησης, οι αιτούντες είχαν αναλάβει τα παρακάτω χρέη : Α) Ο πρώτος των αιτούντων έλαβε : 1) Από το «ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ» : α) με την από 31-7-2006 δανειακή σύμβαση, αριθμός λογαριασμού 1/105096/00/01, στεγαστικό δάνειο ποσού 71.666 ευρώ, το οποίο συμφωνήθηκε να εξοφληθεί σε 60 εξαμηνιαίες δόσεις ποσού 2.252,30 ευρώ η κάθε μία, με ετήσιο σταθερό επιτόκιο 4,90 %, για το οποίο παρακρατείται κάθε μήνα από το μισθό του πρώτου των αιτούντων το ποσό των 382,05 ευρώ, την 31-12-2010 το ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφάλαιο ήταν 66.987,51 ευρώ, την 31-12-2011 το κεφάλαιο+τόκοι ανερχόταν στο ποσό των 70.269,90 ευρώ (66.987.51Χ 4,90%=3.282,39+66.987,51=70.269,90) ,παρακρατήθηκαν για το έτος 2011 από το μισθό του πρώτου των αιτούντων 4.584,60 ευρώ (382,05X12=4.584,60) και έμεινε ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφάλαιο την 31-12-2011 το ποσό των 65.685,30 ευρώ (70.269,90 -4.584,60 = 65.685,30) και την 30-4-2012, μετά από την παρακράτηση από το μισθό του πρώτου των αιτούντων για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο του 2012 δόσεων ποσού 1.528,20 ευρώ (382,05X4=1.528,20), το ποσό των 65.230,58 ευρώ (65.685,30X4,90% = 3.218,60:12 = 268,22X4 = 1.072,88+65.685,90 = 66.758,78 - 1.528,20 = 65.230,58) (με την παραπάνω από 31-7-2006 κοινή δανειακή σύμβαση που καταρτίσθηκε και με τους δύο αιτούντες ως οφειλέτες, εκτός από το ως άνω στεγαστικό δάνειο ποσού 71.666 ευρώ που έλαβε ο πρώτος των αιτούντων, έλαβε και η δεύτερη των αιτούντων το παρακάτω αναφερόμενο στεγαστικό δάνειο ποσού 143.334 ευρώ, για τα οποία δύο ποσά οι αιτούντες συμφώνησαν ότι εγγυώνται την εξ ολοκλήρου εξόφλησή τους και ότι ενέχονται γι΄αυτά εις ολόκληρον ο καθένας και εγγράφηκε την 31-7-2006 Α' υποθήκη, στον τόμο 187 και με α/α 69, των βιβλίων Υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Ν. Μουδανιών, για το συνολικό ποσό των 215.000 ευρώ, σε βάρος του παραπάνω αναφερόμενου ακινήτου κυριότητας της δεύτερης των αιτούντων που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία) και β) δάνειο μικροεπισκευών ποσού 20.000 ευρώ με αριθμό λογαριασμού 21/076284/00, εξάμηνη τοκοχρεωλυτική δόση 1.360,92 ευρώ και ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφάλαιο την 31-12-2010 ποσού 15.372,59 ευρώ, το οποίο ανεξόφλητο κεφάλαιο στο τέλος του μήνα Μαρτίου του 2011 που επιδόθηκε η κρινόμενη αίτηση (άρθρο 6 παρ.3 του ν. 3869/2010),μετά από την πρόσθεση του ποσού των τόκων του πρώτου τριμήνου του έτους 2011 ποσού 218,88 ευρώ (437,76 : 6=72,96Χ3 =218,88) και την αφαίρεση των τριών δόσεων των μηνών Ιανουαρίου ,Φεβρουαρίου και Μαρτίου του 2011,ποσού 226,82 ευρώ η κάθε μία ( κεφαλαίου+ τόκου) και συνολικού ποσού 680,46 ευρώ που παρακρατήθηκαν από το μισθό του πρώτου των αιτούντων, ανερχόταν στο ποσό των 14.911,01 ευρώ (15.372,59+218,88=15.591,47 -680,46= 14.911,01)’για το οποίο παρακρατήθηκε από το μισθό του πρώτου των αιτούντων για κάθε μήνα από Απρίλιο του 2011 και μέχρι Απρίλιο του 2012 το συνολικό ποσό των 2.948,66 ευρώ (226,82Χ13 =2.948,66) και έμεινε υπόλοιπο ανεξόφλητο κεφάλαιο το ποσό των 11.962,35 ευρώ, 2)από την <<ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε>> με την από 8-10-2007 και με αριθμό 2619688820 σύμβαση CASH AU που καταρτίσθηκε και με τους δύο αιτούντες ως συνοφειλέτες και εις ολόκληρον ευθυνόμενους, δάνειο ποσού 66.500 ευρώ, διάρκειας 240 μηνών , το οποίο κατά το μήνα Μάρτιο του 2011 που επιδόθηκε η κρινόμενη αίτηση ανερχόταν στο ποσό των 63.693,27 ευρώ ( κεφάλαιο ) και μετά από την πρόσθεση των εκ ευρώ 431,65 τόκων, στο ποσό των 64.124,92 ευρώ ,για το οποίο δάνειο και για το ποσό των 79.800 ευρώ έχει εγγραφεί την 12-10-2007, δυνάμει της με αριθμό 1985/2007 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής, προσημείωση υποθήκης, στο τόμο 198 και με α/α 41 των βιβλίων Υποθηκών και Προσημειώσεων του Υποθηκοφυλακείου Ν.Μουδανιών , σε βάρος του παραπάνω αναφερόμενου ακινήτου κυριότητας της δεύτερης των αιτούντων που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία ), 3) Από την << τράπεζα E.F.G Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία >> : α) με την με αριθμό 312/1719026/01 σύμβαση, καταναλωτικό δάνειο ανοιχτής γραμμής, το οποίο κατά το μήνα Μάρτιο του 2011 που επιδόθηκε η κρινόμενη αίτηση ανερχόταν στο ποσό των 8.287,67 ευρώ (καιφάλαιο) και μετά από την πρόσθεση των εκ ευρώ 102,76 τόκων, στο ποσό των 8.390,43 ευρώ, β) με την με αριθμό 00260312410200205763 σύμβαση καταθέσεων, δικαίωμα υπερανάληψης, του οποίου κατά το μήνα Μάρτιο του 2011 που επιδόθηκε η κρινόμενη αίτηση το ανεξόφλητο ποσό ανερχόταν στο ποσό των 3.142,09 ευρώ (κεφάλαιο) και μετά από την πρόσθεση των εκ ευρώ 19,86 τόκων, στο 5°φύλλο της με αριθμό 2/2012 απόφασης του Ειρ/κείου Ν. Μουδανιών) ποσό των 3.161,95 ευρώ, γ) με την με αριθμό 5458650812321022 σύμβαση πιστωτικής κάρτας mastercard, χρηματικά ποσά, τα οποία κατά το μήνα Μάρτιο του 2011 που επιδόθηκε η κρινόμενη αίτηση ανέρχονταν στο ποσό των 1.567,07 ευρώ (κεφάλαιο) και μετά από την πρόσθεση των εκ ευρώ 86,54 τόκων και των εκ ευρώ 6,72 εξόδων, στο ποσό των 1.660,33 ευρώ, 4) Από την τράπεζα «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» : α) με την με αριθμό 200804075238000 σύμβαση πιστωτικής κάρτας alpha bonus visa (αριθμός λογαριασμού 4509034652890028), χρηματικά ποσά, τα οποία κατά το μήνα Μάρτιο του 2011 που επιδόθηκε η κρινόμενη αίτηση ανέρχονταν στο ποσό των 5.199,60 ευρώ (κεφάλαιο) και μετά από την πρόσθεση των εκ ευρώ 469,43 τόκων και των εκ ευρώ 4,18 εξόδων, στο ποσό των 5.673,21 ευρώ και β) με την με αριθμό 200804075485000 σύμβαση πιστωτικής κάρτας alpha american express (αριθμός λογαριασμού 375537755336029), χρηματικά ποσά, τα οποία κατά το μήνα Μάρτιο του 2011 που επιδόθηκε η κρινόμενη αίτηση ανέρχονταν στο ποσό των 3.014,89 ευρώ (κεφάλαιο) και μετά από την πρόσθεση των εκ ευρώ 350,33 τόκων και των εκ ευρώ 2,28 εξόδων, στο ποσό των 3.367,61 ευρώ, 5) Από την τράπεζα «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» : α) με την με αριθμό 4940410679791000 πιστωτική κάρτα Αγροτική visa, χρηματικά ποσά, τα οποία κατά το μήνα Μάρτιο του 2011 που επιδόθηκε η κρινόμενη αίτηση ανέρχονταν στο ποσό των 2.016,19 ευρώ (κεφάλαιο) και μετά από την πρόσθεση των εκ ευρώ 343,69 τόκων και των εκ ευρώ 4,63 εξόδων, στο ποσό των 2.364,51 ευρώ και β) με την με αριθμό 5100150679792003 πιστωτική κάρτα mastercard, χρηματικά ποσά, τα οποία κατά το μήνα Μάρτιο του 2011 που επιδόθηκε η κρινόμενη αίτηση ανέρχονταν στο ποσό των 2.027,07 ευρώ (κεφάλαιο) και μετά από την πρόσθεση των εκ ευρώ 359,59 τόκων και των εκ ευρώ 5,15 εξόδων, στο ποσό των 2.391,81 ευρώ και Β) η δεύτερη των αιτούντων έλαβε : 1) Από το «ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕίΩΝ», με την από 31-7-2006 δανειακή σύμβαση, αριθμός λογαριασμού 1/105095/00/01, στεγαστικό δάνειο ποσού 143.334 ευρώ, το οποίο συμφωνήθηκε να εξοφληθεί σε 60 εξαμηνιαίες δόσεις ποσού 4.584,66 ευρώ η κάθε μία, με ετήσιο σταθερό επιτόκιο 4,90 %, για το οποίο παρακρατείται κάθε μήνα από το μισθό της δεύτερης των αιτούντων το ποσό των 764,11 ευρώ, την 31-12-2010 το ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφάλαιο ήταν 133.976,91 ευρώ, την 31-12-2011 το ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφάλαιο ήταν 131.340,55 ευρώ, την 30-4- 2012 κεφάλαιο+τόκοι ανέρχονται στο ποσό των 133.485,75 ευρώ (131.340,55X4,90% = 6.435,68:12 = 536,30X4 = 2.145,20+131.340,55 =133.485,75) και το ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφάλαιο, μετά από την αφαίρεση των τεσσάρων δόσεων των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου του 2012 συνολικού ποσού 3.056,44 ευρώ (764,11X4=3.056,44) που παρακρατήθηκαν από το μισθό της δεύτερης των αιτούντων, ανέρχεται στο ποσό των 130.429,31 ευρώ (133.485,75 - 3.056,44= 130.429,31) (με την παραπάνω από 31-7-2006 κοινή δανειακή σύμβαση που καταρτίσθηκε και με τους δύο αιτούντες ως οφειλέτες, εκτός από το ως άνω στεγαστικό δάνειο ποσού 143.334 ευρώ που έλαβε η δεύτερη των αιτούντων, έλαβε και ο πρώτος των αιτούντων το παραπάνω αναφερόμενο στεγαστικό δάνειο ποσού 71.666 ευρώ, για τα οποία δύο ποσά οι αιτούντες συμφώνησαν ότι εγγυώνται την εξ ολοκλήρου εξόφλησή τους και ότι ενέχονται γι' αυτά εις ολόκληρον ο καθένας και εγγράφηκε την 31-7-2006 Α' υποθήκη, στον τόμο 187 και με α/α 69, των βιβλίων Υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Ν. Μουδανιών, για το συνολικό ποσό των 215.000 ευρώ, σε βάρος του παραπάνω αναφερόμενου ακινήτου κυριότητας της δεύτερης των αιτούντων που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία), 2) Από την «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», με την από 8-10-2007 και με αριθμό 2619688820 σύμβαση CASH AU που καταρτίσθηκε και με τους δύο αιτούντες ως συνοφειλέτες και εις ολόκληρον ευθυνόμενους, δάνειο ποσού 66.500 ευρώ, διάρκειας 240 μηνών, το οποίο κατά το μήνα Μάρτιο του 2011 που επιδόθηκε η κρινόμενη αίτηση ανερχόταν στο ποσό των 63.693,27 ευρώ (κεφάλαιο) και μετά από την πρόσθεση των εκ ευρώ 431,65 τόκων, στο ποσό των 64.124,92 ευρώ, για το οποίο δάνειο και για το ποσό των 79.800 ευρώ έχει εγγραφεί την 12-10-2007, δυνάμει της με αριθμό 1985/2007 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής, προσημείωση υποθήκης, στον τόμο 198 και με α/α 41 των βιβλίων Υποθηκών και Προσημειώσεων του Υποθηκοφυλακείου Ν. Μουδανιών, σε βάρος του παραπάνω αναφερόμενου ακινήτου κυριότητας της δεύτερης των αιτούντων που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία), 3) Από την «Τράπεζα E.F.G. Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία», με την με αριθμό (6°φύλλο της με αριθμό 2/2012 απόφασης του Ειρ/κείου Ν. Μουδανιών) 00260312450200205836 σύμβαση καταθέσεων, δικαίωμα υπερανάληψης, του οποίου κατά το μήνα Μάρτιο του 2011 που επιδόθηκε η κρινόμενη αίτηση το ανεξόφλητο ποσό ανερχόταν στο ποσό των 3.412,75 ευρώ (κεφάλαιο) και μετά από την πρόσθεση των εκ ευρώ 32,23 τόκων, στο ποσό των 3.444,98 ευρώ, 4) Από την τράπεζα «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» : α) με την με αριθμό 162/2008 σύμβαση (αριθμός λογαριασμού 2326500590835), δάνειο ποσού 12.000 ευρώ, του οποίου το ανεξόφλητο ποσό, κατά το μήνα Μάρτιο του 2011 που επιδόθηκε η κρινόμενη αίτηση, ανέρχονταν στο ποσό των 9.923,78 ευρώ (κεφάλαιο) και μετά από την πρόσθεση των εκ ευρώ 342,84 τόκων, στο ποσό των 10.266,62 ευρώ, β) με την με αριθμό 86/2009 σύμβαση (αριθμός λογαριασμού 2326400063867), δάνειο, του οποίου το ανεξόφλητο ποσό, κατά το μήνα Μάρτιο του 2011 που επιδόθηκε η κρινόμενη αίτηση, ανερχόταν στο ποσό των 4.156,47 ευρώ (κεφάλαιο) και μετά από την πρόσθεση των εκ ευρώ 208,32 τόκων, στο ποσό των 4.364,79 ευρώ και γ) με την με αριθμό 4940410390935019 πιστωτική κάρτα Αγροτική visa, χρηματικά ποσά, τα οποία κατά το μήνα Μάρτιο του 2011 που επιδόθηκε η κρινόμενη αίτηση ανέρχονταν στο ποσό των 5.793,01 ευρώ (κεφάλαιο) και μετά από την πρόσθεση των εκ ευρώ 974,24 τόκων και των εκ ευρώ 68,78 εξόδων, στο ποσό των 6.836,03 ευρώ. Οι αιτούντες, από τις μηνιαίες αποδοχές των οποίων παρακρατούνται, αφενός μεν υπέρ του ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ τα παραπάνω αναφερόμενα ποσά των 608,87 και 764,11 ευρώ αντίστοιχα και αφετέρου υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) τα ποσά των 146,84 και 146,84 ευρώ αντίστοιχα για δάνεια ποσού 5.000 και 5.000 ευρώ αντίστοιχα με χρόνο ολοσχερούς εξόφλησης την 31-12-2013 και 30-11-2013 αντίστοιχα (το Τ.Ε.Α.Δ.Υ. δεν έχει συμπεριληφθεί στην κατάσταση των πιστωτών των αιτούντων και ως εκ τούτου κατ' άρθρο 4 παρ.6 του ν. 3869/2010 οι απαιτήσεις του δεν επηρεάζονται από την πορεία της διαδικασίας που άρχισε με την υποβολή της κρινόμενης αίτησης), με αποτέλεσμα να μην μπορούν να καλύψουν τις βιοτικές ανάγκες αυτών και των δύο ως άνω ανήλικων τέκνων τους. Οι αιτούντες έχουν πάψει να εξυπηρετούν τα δάνειά τους προς τις παραπάνω πιστώτριες τράπεζες και αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους προς το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ και ως εκ τούτου περιήλθαν σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους, η δε αδυναμία τους αυτή δεν οφείλεται σε δόλο. Κατά την με αριθμό 961/1999 απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης, η ……………….. και ο πατέρας του πρώτου των αιτούντων ………………, ήταν συγκύριοι, κατά ποσοστό 1/8 εξ αδιαιρέτου ο καθένας στο με αριθμό 396 αγροτεμάχιο έκτασης 5.670 τ.μ. και στο με αριθμό 850 αγροτεμάχιο έκτασης 4.488 τ.μ. που βρίσκονται στο αγρόκτημα Αχινού Ν. Σερρών και κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου ο καθένας στο με αριθμό 178 αγροτεμάχιο έκτασης 3.471 τ.μ., στο με αριθμό 585 αγροτεμάχιο έκτασης 37.500 τ.μ., στο με αριθμό 274 αγροτεμάχιο έκτασης 16.750 τ.μ. και σε οικόπεδα εμβαδού 600 και 2.200 τ.μ. που βρίσκονται αντίστοιχα στο αγρόκτημα και στον οικισμό Αχινού Ν. Σερρών. Μετά το θάνατο του …………… που επισυνέβη το έτος 2001, τα ποσοστά του επί των ως άνω ακινήτων περιήλθαν, κατά ποσοστό 1/4 εξ αδιαιρέτου στον καθένα, στον πρώτο των αιτούντων, στην ……… χήρα ………….. στην …………. του ………… και στον …………….. του ……., ως εξ αδιαθέτου κληρονόμων του, οι οποίοι έγιναν συγκύριοι κατά ποσοστό 1/32 εξ αδιαιρέτου ο καθένας στα δύο πρώτα ακίνητα και κατά ποσοστό 1/8 εξ αδιαιρέτου ο καθένας στα τα υπόλοιπα ακίνητα. Με το με αριθμό 5568/2011 συμβόλαιο διανομής του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Γεωργίου Τρυπή που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Νιγρίτας, που υπογράφηκε μεταξύ της ………. συζ. ………….. , το γένος ………. και ……………… και των προαναφερόμενων κληρονόμων του …………….., έγινε διανομή των ως άνω ακινήτων και ο πρώτος των αιτούντων έλαβε το 1/4 εξ αδιαιρέτου του με αριθμό 585 αγροτεμαχίου εμβαδού 37.500 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «ΙΒΗΡΝΑΔΡΟΜΟΣ» του αγροκτήματος Αχινού, του οποίου ποσοστού η αντικειμενική αξία ανέρχεται στο ποσό των 4.983,39 ευρώ. To 1/4 εξ αδιαιρέτου του προαναφερόμενου ακινήτου δεν κρίνεται πρόσφορο προς εκποίηση, γιατί δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον (μικρό εξ αδιαιρέτου ποσοστό), αλλά ούτε και να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτών του πρώτου των αιτούντων, (7°φύλλο της με αριθμό 2/2012 απόφασης του Ειρ/κείου Ν.Μουδανιών) λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ.), γι' αυτό και κρίνεται ότι δεν πρέπει να διαταχθεί η κατά το άρθρο 9 παρ.1 του ν. 3869/2010 εκποίησή του. Μοναδικό αξιόλογο περιουσιακό αποτελεί η ως άνω μονοκατοικία (μεζονέτα), συνολικού εμβαδού 156,27 τ.μ. με κλειστό ισόγειο χώρο στάθμευσης εμβαδού 34,50 τ.μ., η οποία βρίσκεται στα ……………….. Χαλκιδικής, εντός του με αριθμό 3660 κληροτεμαχίου εμβαδού 2.013 τ.μ., εκτός σχεδίου πόλεως - εντός ζώνης, αποπερατώθηκε το έτος 2007 και ανήκει στην κυριότητα της δεύτερης των αιτούντων. Η εμπορική αξία της κατοικίας αυτής, ενόψει της μείωσης της εμπορικής αξίας όλων των ακινήτων λόγω οικονομικής κρίσης και της έλλειψης αγοραστικού ενδιαφέροντος, εκτιμάται στο ποσό των 140.000 ευρώ. Η κατοικία αυτή αποτελεί την κύρια κατοικία των αιτούντων και των δύο παιδιών τους και η αξία της δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολόγητου ποσού για έγγαμο φορολογούμενο με δύο παιδιά όπως η δεύτερη των αιτούντων, που ανέρχεται σε 300.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 50%, όπως απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεσή της από την εκποίηση. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι συντρέχουν στο πρόσωπο των αιτούντων οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους στη ρύθμιση του ν. 3869/2010 και ειδικότερα αυτή του άρθρου 8 παρ.2 και για τους δύο αιτούντες και αυτή του άρθρου 9 παρ.2 για τη δεύτερη των αιτούντων. Έτσι, η ρύθμιση των χρεών των αιτούντων θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στους πιο πάνω πιστωτές, από τα εισοδήματά τους, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών, αρχής γενομένης από την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα μετά την κοινοποίηση προς τους πιστωτές της απόφασης, από τις οποίες καταβολές οι πιστωτές θα ικανοποιηθούν συμμέτρως (άρθρο 8 παρ.2 του ν. 3869/2010). To συνολικό προς διάθεση από τους αιτούντες προς τους πιστωτές τους ποσό, λαμβανομένων υπόψη των βασικών προσωπικών και οικογενειακών τους αναγκών, ανέρχεται στο ποσό των 710 ευρώ το μήνα (2.160 - 1.450=710). To καταβλητέο από τους αιτούντες ποσό προς κάθε πιστωτή προκύπτει από το κλάσμα με αριθμητή το ποσό της συνολικής καταβλητέας μηνιαίας δόσης πολλαπλασιαζόμενο με το ύψος της απαίτησης κάθε πιστωτή και παρονομαστή το ποσό του συνόλου των απαιτήσεων. Ο πρώτος των αιτούντων οφείλει : 1) στο ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, τα παραπάνω αναφερόμενα ποσά των 65.230,58 και 130.429,31 ευρώ εις ολόκληρον με τη δεύτερη των αιτούντων και το ποσό των 11.962,35 ευρώ μόνος του, 2) στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., το παραπάνω αναφερόμενο ποσό των 64.124,92 ευρώ εις ολόκληρον με τη δεύτερη των αιτούντων, 3) στην Τράπεζα E.F.G. Eurobank Ergasias A.E., τα παραπάνω αναφερόμενα ποσά των 8.390,43 και 3.161,95 και 1.660,33 ευρώ, δηλαδή συνολικά 13.212,71 ευρώ, 4) στην τράπεζα ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., τα παραπάνω αναφερόμενα ποσά των 5.673,21 και 3.367,61 ευρώ, δηλαδή συνολικά 9.040,82 ευρώ και 5) στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. τα παραπάνω αναφερόμενα ποσά των 2.364,51 και 2.391,81 ευρώ, δηλαδή συνολικά 4.756,32 ευρώ. Η δεύτερη των αιτούντων οφείλει: 1) στο ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, τα παραπάνω αναφερόμενα ποσά των 130.429,31 και 65.230,58 ευρώ εις ολόκληρον με τον πρώτο των αιτούντων, 2) στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., το παραπάνω αναφερόμενο ποσό των 64.124,92 ευρώ εις ολόκληρον με τον πρώτο των αιτούντων, 3) στην Τράπεζα E.F.G. Eurobank Ergasias A.E., TO παραπάνω αναφερόμενο ποσό των 3.444,98 ευρώ και 4) στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. τα παραπάνω αναφερόμενα ποσά των 10.266,62 και 4.364,79 και 6.836,03 ευρώ, δηλαδή συνολικά 21.467,44 ευρώ. To σύνολο των απαιτήσεων των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών ανέρχεται στο ποσό των 323.669,43 ευρώ (65.230,58+130.429,31 + 11.962,35+64.124,92+13.212,71+9.040,82+4.756,32+3.444,98+21.467,44=323.669,43). Έτσι σε κάθε έναν από τους ως άνω πιστωτές αναλογούν από το ποσό των 710 ευρώ : Α) για τον πρώτο των αιτούντων, τα εξής ποσά : 1) στο ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ : α) το ποσό των 143,0895 ευρώ το μήνα (710 X 65.230,58 : 323.669,43) εις ολόκληρον με τη δεύτερη των αιτούντων, β) το ποσό των 286,1092 ευρώ το μήνα (710 X 130.429,31 : 323.669,43) εις ολόκληρον με τη δεύτερη των αιτούντων και γ) το ποσό των 26,2405 ευρώ το μήνα (710 X 11.962,35 : 323.669,43), 2) στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., το ποσό των 140,6641 ευρώ το μήνα (710 X 64.124,92 : 323.669,43) εις ολόκληρον με τη δεύτερη των αιτούντων, 3) στην Τράττεζα E.F.G. Eurobank Ergasias A.E., TO ποσό (8°φύλλο της με αριθμό 2/2012 απόφασης του Ειρ/κείου Ν. Μουδανιών) των 28,9833 ευρώ το μήνα (710 X 13.212,71 : 323.669,43), 4) στην τράπεζα ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., το ποσό των 19,8319 το μήνα (710 X 9.040,82 : 323.669,43) και 5) στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., το ποσό των 10,4334 ευρώ το μήνα (710 X 4.756,32 : 323.669,43) και Β) για τη δεύτερη των αιτούντων, τα εξής ποσά : Α) για τη δεύτερη των αιτούντων, τα εξής ποσά : 1) στο ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ : α) το ποσό των 286,1092 ευρώ το μήνα (710 X 130.429,31 : 323.669,43) εις ολόκληρον με τον πρώτο των αιτούντων, β) το ποσό των 143,0895 ευρώ το μήνα (710 X 65.230,58 : 323.669,43) εις ολόκληρον με τον πρώτο των αιτούντων, 2) στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., το ποσό των 140,6641 ευρώ το μήνα (710 X 64.124,92 : 323.669,43) εις ολόκληρον με τον πρώτο των αιτούντων, 3) στην Τράπεζα E.F.G. Eurobank Ergasias Α.Ε., το ποσό των 7,5568 ευρώ το μήνα (710 X 3.444,98 : 323.669,43) και 4) στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., το ποσό των 47,0908 ευρώ το μήνα (710 X 21.467,44 : 323.669,43). Στο τέλος της τετραετίας κάθε ένας από τους παραπάνω πιστωτές θα έχει λάβει τα εξής ποσά : A) TO TAMEIO ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, κατά προτίμηση από τον πρώτο ή τη δεύτερη των αιτούντων, ως εις ολόκληρον συνοφειλετών : α) το ποσό των 6.868,29 ευρώ (143,0895 ευρώ X 48 μήνες) και β) το ποσό των 13.733,24 (286,1092 ευρώ X 48 μήνες), δηλαδή συνολικά το ποσό των 20.601,53 ευρώ, Β) TO TAMEIO ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, από τον πρώτο των αιτούντων, το ποσό των 1.259,54 ευρώ (26,2405 ευρώ X 48 μήνες), Γ) η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., κατά προτίμηση από τον πρώτο ή τη δεύτερη των αιτούντων, ως εις ολόκληρον συνοφειλετών, 6.751,87 ευρώ (140,6641 ευρώ X 48 μήνες), Γ) η Τράπεζα E.F.G. Eurobank Ergasias A.E. : α) από τον πρώτο των αιτούντων το ποσό των 1.391,19 (28,9833 ευρώ X 48 μήνες) και β) από τη δεύτερη των αιτούντων το ποσό των 362,72 ευρώ (7,5568 ευρώ X 48 μήνες), Δ) η ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., από τον πρώτο των αιτούντων το ποσό των 951,93 ευρώ (19,8319 ευρώ X 48 μήνες) και Ε) η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. : α) από τον πρώτο των αιτούντων το ποσό των 500,80 ευρώ (10,4334 ευρώ X 48 μήνες) και β) από τη δεύτερη των αιτούντων το ποσό των 2.260,35 ευρώ (47,0908 ευρώ X 48 μήνες). Δηλαδή, οι αιτούντες συνολικά θα έχουν καταβάλει το ποσό των 34.079,93 ευρώ και θα έχει μείνει υπόλοιπο 289.589,50 ευρώ σε όλους τους πιστωτές τους. Από τα ως άνω ποσά των 130.429,31 και των 65.230,58 ευρώ, δηλαδή συνολικά από το ποσό των 195.659,89 ευρώ, που αφορά τα δάνεια προς το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ για τα οποία έχει εγγραφεί η παραπάνω Α' υποθήκη, στον τόμο 187 και με α/α 69, των βιβλίων Υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Ν. Μουδανιών, για το συνολικό ποσό των 215.000 ευρώ, σε βάρος του παραπάνω αναφερόμενου ακινήτου κυριότητας της δεύτερης των αιτούντων που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, αφαιρουμένου του ποσού των 20.601,53 ευρώ που με την παρούσα απόφαση έχει ρυθμισθεί να δώσουν εις ολόκληρον οι αιτούντες, απομένει υπόλοιπο 175.058,36 ευρώ. Για τη διάσωση της κατοικίας της δεύτερης των αιτούντων θα πρέπει να καταβληθεί από τη δεύτερη των αιτούντων το 85% της εμπορικής της αξίας, δηλαδή το ποσό των 119.000 ευρώ (140.000 X 85%). Η αποπληρωμή του ποσού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου, με κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα, για τον οποίο υφίσταται μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η καταβολή του ποσού των 119.000 ευρώ θα ξεκινήσει τέσσερα χρόνια μετά από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, ο δε χρόνος εξόφλησής του πρέπει να ορισθεί στα 20 χρόνια. Η μηνιαία δόση θα ανέρχεται στο ποσό των 495,83 ευρώ (119.000 ευρώ : 240 μήνες). Από τις δόσεις αυτές θα ικανοποιηθεί προνομιακά το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, του οποίου το χρέος υπερβαίνει το 85% της εμπορικής αξίας της κατοικίας της δεύτερης των αιτούντων και ανέρχεται μετά από την αφαίρεση των καταβολών του άρθρου 8 του ν. 3869/2010 σε 175.058,36 ευρώ. Οι υπόλοιπες απαιτήσεις του ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ και των λοιπών πιστωτών κατά το μέρος που δεν καλύφθηκε από τις καταβολές της τετραετίας, μετά την εξάντληση του ποσού των 119.000 ευρώ που αποτελεί το 85% της αξίας της κατοικίας με την προνομιακή ικανοποίηση της απαίτησης του ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ για την οποία έχει εγγραφεί Α' υποθήκη, δεν μπορούν να ικανοποιηθούν γιατί δεν μπορεί να επιβληθεί άλλη υποχρέωση στους (9°φύλλο της με αριθμό 2/2012 απόφασης του Ειρ/κείου Ν.Μουδανιών) αιτούντες. Συνεπώς, σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, η κρινόμενη αίτηση θα πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη και να ρυθμιστούν τα χρέη των αιτούντων με σκοπό τη μερική απαλλαγή τους με την τήρηση των όρων της ρύθμισης για κάθε έναν από αυτούς, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας ιδιοκτησίας της δεύτερης των αιτούντων, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό της παρούσας. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται υπέρ των αιτούντων σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 παρ.6 του ν. 3869/2010. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της πέμπτης των μετεχόντων στην δίκη πιστωτών, αντιμωλία των λοιπών. ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση. ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη των αιτούντων, για τα οποία ευθύνονται εις ολόκληρον, με τη μηνιαία καταβολή προς τους πιστωτές τους επί μία τετραετία, αρχής γενομένης από την 1η ημέρα του επόμενου μήνα από την επίδοση της παρούσας απόφασης, ως εξής : α) στον πρώτο μετέχοντα πιστωτή ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, καταβολή μηνιαίως του ποσού των 143,0895 ευρώ και του ποσού των 286,1092 ευρώ, εις ολόκληρον ο καθένας από τους αιτούντες και β) στη δεύτερη μετέχουσα πιστώτρια ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., καταβολή μηνιαίως του ποσού των 140,6641 ευρώ, εις ολόκληρον ο καθένας από τους αιτούντες. ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα υπόλοιπα χρέη του πρώτου των αιτούντων, με τη μηνιαία καταβολή προς τους πιστωτές του επί μία τετραετία, αρχής γενομένης από την 1Π ημέρα του επόμενου μήνα από την επίδοση της παρούσας απόφασης, ως εξής : α) στην τρίτη μετέχουσα πιστώτρια Τράπεζα E.F.G. Eurobank Ergasias A.E., καταβολή μηνιαίως του ποσού των 28,9833 ευρώ, β) στην τέταρτη μετέχουσα πιστώτρια ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., καταβολή μηνιαίως του ποσού των 19,8319 ευρώ και γ) στην πέμπτη μετέχουσα πιστώτρια Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., καταβολή μηνιαίως του ποσού των 10,4334 ευρώ. ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα υπόλοιπα χρέη της δεύτερης των αιτούντων, με τη μηνιαία καταβολή προς τους πιστωτές του επί μία τετραετία, αρχής γενομένης από την 1η ημέρα του επόμενου μήνα από την επίδοση της παρούσας απόφασης, ως εξής : α) στην τρίτη μετέχουσα πιστώτρια Τράπεζα E.F.G. Eurobank Ergasias A.E., καταβολή μηνιαίως του ποσού των 7,5568 ευρώ και β) στην πέμπτη μετέχουσα πιστώτρια Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., καταβολή μηνιαίως του ποσού των 47,0908 ευρώ. ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση την κύρια κατοικία των αιτούντων, κυριότητας της δεύτερης των αιτούντων, δηλαδή μία μονοκατοικία (μεζονέτα), συνολικού εμβαδού 156,27 τ.μ. με κλειστό ισόγειο χώρο στάθμευσης εμβαδού 34,50 τ.μ., η οποία βρίσκεται στα ………………. Χαλκιδικής, εντός του με αριθμό 3660 κληροτεμαχίου εμβαδού 2.013 τ.μ.. ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τη δεύτερη των αιτούντων να καταβάλει, για τη διάσωση της ως άνω κατοικίας της, επί είκοσι (20) χρόνια, στον πρώτο μετέχοντα πιστωτή ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, ποσό τετρακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (495,83) μηνιαίως. Η καταβολή των δόσεων αυτών ορίζεται να ξεκινήσει την 1η ημέρα του πρώτου μήνα μετά από την πάροδο τεσσάρων χρόνων από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου, με κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα, για τον οποίο υφίσταται μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στα Νέα Μουδανιά, στις 30-4-2012, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, χωρίς να είναι παρόντες οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.