Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2016

Προσλήψεις εργαζομένων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης

Προσλήψεις εργαζομένων για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσαν διάφοροι φορείς, μεταξύ των οποίων τα «Ελληνικά Ταχυδρομεία», Το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης, ο δήμος Χαλκηδόνας και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Αναλυτικά:

■ Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού δέκα ατόµων, 6ωρης απασχόλησης, χρονικής διάρκειας οκτώ µηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Ταχυδροµικών Λειτουργιών Μακεδονίας - Θράκης των Ελληνικών Ταχυδροµείων Α.Ε., που εδρεύει στο ∆ήµο Ωραιοκάστρου.
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν: α) είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Ταχυδροµικών Λειτουργιών Μακεδονίας-Θράκης, ΒΙ.ΠΕ. Ωραιοκάστρου, Τ.Κ. 560 00 Θεσσαλονίκη, για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 67 / 2016, υπόψη κ. Ιωάννη Μοσχάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2310 289564 και 2310 289594), είτε αυτοπροσώπως στο Κέντρο ∆ι- αλογής ΕΛΤΑ, ώρες υποβολής 08:30-13:30 (τηλ. επικοινωνίας: 2310 289564 και 2310 Business Βορείων Β Β 289594 1ος όροφος κ. Ιωάννης Μοσχάκης).
■ Το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης που εδρεύει στο δήµο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη τεσσάρων ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για 8 µήνες, ειδικότητας ∆Ε Φύλαξης – Πληροφόρησης. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στη Γραµµατεία της Υπηρεσίας, Βασ. Όλγας 68, κατά τις ώρες από 10.00-13.00. Ολόκληρη η ανακοίνωση διατίθεται στα γραφεία της Υπηρεσίας και στην ιστοσελίδα του Μουσείου.
■ Ανακοίνωση για την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή σύµβαση µίσθωσης έργου διάρκειας έως τεσσάρων µηνών, 113 ατόµων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών των προγραµµάτων και των δράσεων του 19ου Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση που είναι αναρτηµένη στο site του ΦΕΣΤΙΒΑΛ www.filmfestival.gr και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά. Στη συνέχεια, θα πρέπει να προσκοµίσουν τα απαιτούµενα για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας τους δικαιολογητικά, στα γραφεία του Φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη είτε στην Αθήνα. (Θεσσαλονί- κη: Πλ. Αριστοτέλους 10, 6ος ορ. και Αθήνα: ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου 7, 2ος ορ.). Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται καθηµερινά από ∆ευτέρα έως Παρασκευή από 10:00 - 17:00. Είναι δυνατή η υποβολή των δικαι- ολογητικών και ταχυδροµικά µε καταληκτική ηµεροµηνία σφραγίδας ταχυδροµείου την Τρίτη 27 ∆εκεµβρίου 2016.

■ Ανακοινώθηκε η πρόσληψη ατόµων, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.∆.∆. «Οργανισµός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης ∆ήµου Χαλκηδόνος», που εδρεύει στη Γέφυρα Θεσσαλονίκης. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ηµοκρατίας 25 Τ.Κ. 57011 (∆ηµοτικό Κατάστηµα), Γέφυρα Θεσσαλονίκης, απευθύνοντάς την στο Ν.Π.∆.∆. «Οργανισµός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Χαλκηδόνος» υπόψη κου Κωνσταντίνου Παλιατσιώνη (τηλ. επικοινωνίας: 2310-715256, 6980170393)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.