Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2016

H τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. Θερμαϊκού για το 2016

Με 29 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου, ώρα 4 μ.μ. το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού, στην τελευταία συνεδρίαση της χρονιάς 2016. Τα θέματα που θα συζητηθούν έχουν ως εξής:

-ΘΕΜΑ 1ο : Αποδοχή ποσού, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 38231/30-11-2016 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 2ο :  Αποδοχή ποσού, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Πρωτ. Δ23/54994/4323/6-12-2016 Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 3ο : Ορισμός μελών της Επιτροπής Διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου, για το έτος 2017.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 4ο : Συγκρότηση Επιτροπής σφραγίσεων - αποσφραγίσεων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, για το έτος 2017.  
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 5ο : Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου και Βεβαίωσης παραβάσεων παιδότοπων, για το έτος 2017.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος
-ΘΕΜΑ 6ο : Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών του Δήμου Θερμαϊκού βάσει των διατάξεων του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων», για το έτος 2017.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος
 -ΘΕΜΑ 7ο : Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών του Δήμου Θερμαϊκού, βάσει των διατάξεων του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων», για το έτος 2017.  
 Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 8ο : Παράταση εκμίσθωσης της δημοτικής έκτασης εμβαδού 1.150 τ.μ. τμήμα του υπ’ αριθ. 5045 κληροτεμαχίου του αγροκτήματος Επανομής, στη θέση «Ποταμός», με κείμενο σε αυτήν κτίσμα 28,18 τ.μ. για χρήση αναψυκτηρίου, με μισθωτή την κ. Σωτηρία Ρετζίκα.
 Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση δωρεάν παραχώρησης τμήματος του Κλειστού Γυμναστηρίου Α. Περαίας (Αθλητικό Κέντρο Περαίας) της Δημοτικής Κοινότητας Περαίας του Δήμου Θερμαϊκού.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 10ο : Απαλλαγή οφειλέτη από προσαυξήσεις εκπρόθεσμής καταβολής.
 Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος
 -ΘΕΜΑ 11ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 .
 Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος
 -ΘΕΜΑ 12ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 476/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στη «Συμμετοχή στην πράξη «Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) - Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212», ως προς τον ορισμό υπεύθυνου Κοινότητας.
 Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόληση - κ. Θεόδωρος Τζέκος.
-ΘΕΜΑ 13ο : Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 169/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θερμαϊκού με θέμα : «Διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την ίδρυση και λειτουργία του εσπερινού ΕΠΑΛ Καλαμαριάς στο κτιριακό συγκρότημα του ΕΠΑΛ Καλαμαριάς»
-Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόληση - κ. Θεόδωρος Τζέκος.
-ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση της Ορθή Επανάληψη της υπ’ αριθ. 49/2016 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΘ με τίτλο: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 236/2013 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. με τίτλο: «Έγκριση μελέτης για ενιαία τιμολογιακή πολιτική της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.».
 Εισηγητής : Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. - κ. Άγγελος Σαμακοβλής
-ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή τμήματος της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου στην Τ.Κ. Μεσημερίου λόγω θεομηνίας» (αριθ. Μελέτης 19/2016).
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
-ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή απλής περιτοίχισης δημοτικού ακινήτου στη Δ.Κ. Επανομής» (αριθ. Μελέτης 7/2015).
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
-ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 140/2016 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Θ. που αφορά την «Κατάρτιση και ψήφιση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2017 της ΔΗ.Κ.Ε.Θ.»
Εισηγήτρια : Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Θ. - κ. Κυριακή Καζουλίδη
-ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 141/2016 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Θ. που αφορά την «Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού έτους 2017 της ΔΗ.Κ.Ε.Θ.»
Εισηγήτρια : Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Θ. - κ. Κυριακή Καζουλίδη
-ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 142/2016 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Θ. που αφορά την «Έγκριση πίνακα 5Γ «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων ΝΠΙΔ ΟΤΑ» της ΔΗ.Κ.Ε.Θ. στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Θερμαϊκού.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Θ. - κ. Κυριακή Καζουλίδη
-ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 31/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 27Α και Ο.Τ. 27Β στον οικισμό άνω Νέων Επιβατών του Δήμου Θερμαϊκού.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου
-ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 170/2016 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. με θέμα « Κριτήρια επιλογής παιδιών εκτός ΕΣΠΑ στα Κέντρα Δημιουργικής   Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. και ορισμός  μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) για τη χρονιά 2016-2017.  
Εισηγήτρια : Πρόεδρος του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. - κ. Χατζηχριστοφή Αικατερίνη
-ΘΕΜΑ 22ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016 του Δήμου Θερμαϊκού για την ένταξη εκτέλεσης νέων εργασιών.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
-ΘΕΜΑ 23ο : 22η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.    
 Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Αποκατάσταση Τμημάτων και τομών οδοστρωμάτων λόγω βλαβών και φθορών» (αριθ. Μελέτης 68/2016).
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.       
-ΘΕΜΑ 25ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 461/2016 απόφασης της Ο.Ε. που αφορά «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 344/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Καθορισμός Τελών Δημοτικών Κοιμητηρίων. Εισήγηση στο Δ.Σ.»
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 26ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 19/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γ. & Αικ. Καβούνη που αφορά την «Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2017».
Εισηγητής : Πρόεδρος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γ. & Αικ. Καβούνη - κ. Γ. Μαντζανάρης
-ΘΕΜΑ 27ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 20/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γ. & Αικ. Καβούνη που αφορά την «Έγκριση Πίνακα Μηνιαίας Στοχοθεσίας (5.Α.) για τον προϋπολογισμό της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γεωργίου  & Αικατερίνης Καβούνη, έτους 2017».
Εισηγητής : Πρόεδρος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γ. & Αικ. Καβούνη - κ. Γ. Μαντζανάρης
-ΘΕΜΑ 28ο : Ανακλήσεις δεσμεύσεων των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης - δέσμευσης πίστωσης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
-ΘΕΜΑ 29ο : Ανακλήσεις των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης - δέσμευσης πίστωσης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.