Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2016

Προσλήψεις στους δήμου Θερμαϊκού, Θέρμης, Καλαμαριάς και Βόλβης

Προσλήψεις εργαζομένων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ανακοίνωσαν τέσσερις δήμοι του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα οι δήμοι Θερμαϊκού, Καλαμαριάς, Θέρμης και Βόλβης. Αναλυτικά:

Στον δήμο Θερμαϊκού
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος, ανακοίνωσε η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θερμαϊκού, που εδρεύει στην Επανομή.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θερμαϊκού, Πλατεία Ι. Μεταξά, Τ.Κ. 57500 Επανομή Ν. Θεσσαλονίκης, υπόψη κας Φανής Αποστόλου (τηλ. επικοινωνίας: 2392045371 και 2392041991).
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες— Έντυπα - Διαδικασίες— Διαγωνισμών Φορέων— Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι — Ανεξάρτητες και άλλες αρχές — ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες— Έντυπα - Διαδικασίες— Διαγωνισμών Φορέων— Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Στην Καλαμαριά
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος, στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων» δημοσιοποίησε ο δήμος Καλαμαριάς, που εδρεύει στην Καλαμαριά, Ν. Θεσσαλονίκης. Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι έως και 3 Οκτωβρίου 2016.

Στον δήμο Θέρμης
Σε ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος, στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας - Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης», που εδρεύει στον Τρίλοφο, προχώρησε ο δήμος Θέρμης, Ν. Θεσσαλονίκης.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας - Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης», Δημοτική Κοινότητα Τριλόφου, Πλατεία Δημαρχείου, Τ.Κ. 57500 Τρίλοφος, Ν. Θεσσαλονίκης, υπ' όψιν κας Ελισσάβετ Ισαακίδου (τηλ. επικοινωνίας: 23923/ 30216, 30214, 30213).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα είναι έως 03/10/2016. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν ολόκληρη την ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. www.socialthermi.qov.qr.

Και στον δήμο Βόλβης
Ο δήμος Βόλβης μετά από την 132/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού έξι ατόμων, προς κάλυψη πρόσκαιρων και κατεπειγουσών αναγκών της υπηρεσία καθαριότητας.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 169 του Ν.3584/07.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά στα γραφεία του Δήμου Βόλβης (Σταυρός Θεσσαλονίκης, τηλ. 2397065865,2397061661) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου