Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2016

Συνεδριάζει αυτή την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού

Με 24 θέματα στην ημερήσια διάταξη, θα συνεδριάσει την προσεχή Τετάρτη και ώρα 16:00 το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Λογοθέτου 1, στους Νέους Επιβάτες. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο : Διαγραφή ποσού από τον Χ. Κ. 0081/2014, λόγω μη ένταξης του ακινήτου στην επέκταση του Γ.Π.Σ. του οικισμού Αγίας Τριάδας.
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 2ο : Διαγραφή ποσού από τον Χ.Κ. 0070/2014, λόγω μη ένταξης ενός ακινήτου και λόγω αλλαγής του πίνακα υπολογισμού της προείσπραξης.
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 3ο : Επιστροφή ποσών, σε δύο δημοτικούς υπαλλήλους, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
          Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 4ο : Διαγραφή ονόματος από το Χ. Κ. 37/2008 που αφορά τέλη ύδρευσης και χρέωση στο χρήστη στο χρήστη του υδρομέτρου.
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 5ο : Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων, από λάθος χρέωση τετραγωνικών μέτρων σε οικία.
         Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 6ο : Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων, από λάθος χρέωση στους συντελεστές δημοτικών τελών στους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.
         Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης του υπ’ αριθ. 751α αγροτεμαχίου, εμβαδού 10.010,50 τ.μ. της Τ. Κ. Μεσημερίου της Δ.Ε. Επανομής Δήμου Θερμαϊκού.
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης του υπ’ αριθ. 321 αγροτεμαχίου, με εμβαδό 23.652,04 τ.μ. της Τ. Κ. Μεσημερίου της Δ. Ε. Επανομής Δήμου Θερμαϊκού.
        Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων του Δήμου Θερμαϊκού. 
        Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου Θερμαϊκού.   
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια στεφανιών κατάθεσης στο εορτασμό εθνικών εορτών.
    Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 12ο : Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 299/2014 Απόφαση του Δ.Σ. που αφορά καθορισμό αμοιβής Δικηγόρου και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού    λόγω αύξησης συντελεστή Φ.Π.Α. από 23% σε 24%.
   Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 343/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στον «Καθορισμό Τέλους Χρήσης κοινοχρήστου χώρου για το σταθμαρχείο του ΟΑΣΘ, στη Δημοτική Κοινότητα Νέας Μηχανιώνας, για το έτος 2017».
           Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 344/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στον «Καθορισμό Τελών Δημοτικών Κοιμητηρίων, για το έτος 2017».
           Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 345/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά σε «Μειώσεις ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, για το έτος 2017».
           Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 16ο :   Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου :  «Συντήρηση & Επισκευή Σχολικών Κτιρίων Δήμου Θερμαϊκού».
          Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
 ΘΕΜΑ 17ο :  Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών Επισκευής και Συντήρησης και Ανταλλακτικών - Ελαστικών Επίσωτρων Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4.412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄) : Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.  
     Εισηγητές : Αντιδήμαρχοι Καθαριότητας και Ανακύκλωσης - κ.κ. Φώτιος Τζάκης και Θωμάς Μπίρος.
ΘΕΜΑ 18ο : Απευθείας εκμίσθωση αίθουσας Δημοτικού Θεάτρου Επανομής.
          Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 19ο : Απευθείας εκμίσθωση αίθουσας Δημοτικού Θεάτρου Επανομής.
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 20ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016 του Δήμου Θερμαϊκού για την ένταξη εκτέλεσης νέων έργων και ενίσχυση υφιστάμενων.
      Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 21ο : 15η  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 22ο  : Έγκριση της υπ’ αριθ. 111/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.H.K.E.Θ. με θέμα «Κριτήρια επιλογής παιδιών εκτός ΕΣΠΑ στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών της ΔΗΚΕΘ - Οικονομική εισφορά».                                                
      Εισηγήτρια :.Πρόεδρος Δ.Η.Κ.Ε.Θ. - κ. Κυριακή Καζουλίδη.
ΘΕΜΑ 23ο : Ανάκληση δεσμεύσεων, οικονομικού έτους 2016.
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης.

     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόληση - κ. Θεόδωρος Τζέκος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.