Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018

Μαραθώνια τριπλή συνεδρίαση του Δ.Σ. Θερμαϊκού τη Δευτέρα

Μαραθώνια, προβλέπεται ότι θα είναι η τριπλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θερμαϊκού, η τελευταία ενδεχομένως του έτους 2018, που θα πραγματοποιηθεί αυτή τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου, με ώρα έναρξης 3 μ.μ., δεδομένου ότι εκτός των 30 θεμάτων που εισάγονται από την ημερήσια διάταξη, θα συζητηθούν επίσης ο ισολογισμός του 2017, ο προϋπολογισμός για το 2019 και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου Θερμαϊκού.

Αναλυτικά οι τρεις συνεδριάσεις έχουν ως εξής:
-Κατά την 29η ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου υπάρχει ως μοναδικό θέμα η Έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης οικονομικού έτους 2017, του Δήμου Θερμαϊκού.
-Κατά την 28η ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου τα θέματα που θα συζητηθούν είναι η έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και η έγκριση του Πίνακα Μηνιαίας Στοχοθεσίας για τον προϋπολογισμό του Δήμου Θερμαϊκού έτους 2019.
-Θα έχει προηγηθεί των δύο αυτών ειδικών συνεδριάσεων η 27η τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, που θα αρχίσει ώρα 15:00 με τα ακόλουθα 30 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Θερμαϊκού, για έτος 2019.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου. 

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 515/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Απαλλαγών από τα Τέλη Ενταφιασμού Κοιμητηρίων».
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 3ο : Καθορισμός οριογραμμών ρέματος στο αγρόκτημα Νέων Επιβατών της Δημοτικής Ενότητας Θερμαϊκού.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου. 

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) στο πλαίσιο υλοποίησης της υπ’ αρ. 38/2014 μελέτης με θέμα «Ανέγερση 5ου  Δημοτικού Σχολείου Περαίας Δήμου Θερμαϊκού».
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 17/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.Γ117 του ρυμοτομικού σχεδίου Νέας Μηχανιώνας λόγω αποχαρακτηρισμού τμήματος Χώρου Δημοτικού Σχολείου ή εκ νέου επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης».
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 21/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Καθορισμού των τμημάτων που παραχωρούνται ως κοινόχρηστοι χώροι για το έτος 2019».
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση  Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του Έργου «Αποπεράτωση του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Θερμαϊκού»
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 9ο : Δ΄ κατανομή ποσού 143.520,00 ευρώ από τους Κ.Α.Π. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, για το έτος 2018.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας , Νεολαίας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Γραμματάς Χάκης.

ΘΕΜΑ 10ο : Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2018 του Δήμου Θερμαϊκού για την ένταξη εκτέλεσης νέων έργων-προμηθειών-εργασιών και ενίσχυση υφιστάμενων.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.


ΘΕΜΑ 11ο : Εισήγηση για έγκριση έκδοσης πρακτικών επιστημονικής και πολιτιστικής εσπερίδας για την ιστορία και τις αρχαιότητες της περιοχής της Επανομής και εξειδίκευση πίστωσης
Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας - κ. Τριαντάφυλλος Τζίουμης.

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 527/2018 απόφασης της Ο.Ε που αφορά σε Κατάρτιση σχεδίου 18ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2018.                 
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 13ο : Ανάκληση της Α.Δ.Σ. 298/2015 - Ορισμός υπαλλήλων για τον έλεγχο και την επιμέτρηση των δηλωθέντων τετραγωνικών μέτρων επιφάνειας ακινήτων για την είσπραξη δημοτικών τελών μέσω λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 14ο : Ανάκληση της Α.Δ.Σ. 149/2016 - Ορισμός υπαλλήλων για τον έλεγχο και την εφαρμογή των διατάξεων περί κοινόχρηστων χώρων και υπαίθριας διαφήμισης.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 15ο : Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης με τον Ο.Α.Ε.Δ. για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή στο Δήμο μας στη Δημοτική Ενότητα  Μηχανιώνας.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας , Νεολαίας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Γραμματάς Χάκης.

ΘΕΜΑ 16ο : Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης με τον Ο.Α.Ε.Δ. για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή στο Δήμο μας στη Δημοτική Ενότητα Επανομής. 
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας , Νεολαίας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Γραμματάς Χάκης.

ΘΕΜΑ 17ο : Δωρεάν παραχώρηση χρήσης, αίθουσας πρώην Δημοτικού Συμβουλίου Μηχανιώνας που βρίσκεται στην  Καψαλάκειο Πολιτιστική Στέγη για την διεξαγωγή εκπαίδευσης-ενημέρωσης σε θέματα Πολιτικής άμυνας, πυρόσβεσης, στρατιωτικά και Α΄ Βοηθειών από το Α.Τ. Θερμαϊκού. 
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 18ο : Εκμίσθωση αίθουσας Δημοτικού Θεάτρου Επανομής. 
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 19ο : Οικονομική επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου Θερμαϊκού.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας , Νεολαίας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Γραμματάς Χάκης.
ΘΕΜΑ 20ο : Εισήγηση για την έγκριση παράτασης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Θερμαϊκού και Θέρμης.
Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας - κ. Τριαντάφυλλος Τζίουμης.

ΘΕΜΑ 21ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 388/2018 απόφασης του Δ.Σ. περί «Ορισμού ελεγκτών της ΔΗ.Κ.Ε.Θ.  χρήσης 1/1/2016 έως 31/12/2016».
Εισηγήτρια : Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Θ. - κ. Κυριακή Καζουλίδη.

ΘΕΜΑ 22ο  : Διαγραφή οφειλέτη από Χρηματικό Κατάλογο. 
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 23ο  :  Διαγραφή οφειλέτη από Χρηματικό Κατάλογο.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 24ο : Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Θερμαϊκού για το έτος 2019.
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 25ο : Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων. 
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 26ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 245/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. με τίτλο « Καθορισμός αποζημίωσης στον Αντιπρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.». 
Εισηγητής : Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. - κ. Αγγελάκης Σαμακοβλής. 

ΘΕΜΑ 27ο :  Έγκριση υλοποίησης της υπ’ αριθ. 97/2017 τροποποιημένης μελέτης με τίτλο «Αγροτική οδοποιία γηπέδου Επανομής έως είσοδο σχολείου φύσης Τριλόφου» συνολικού προϋπολογισμού582.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) στο πλαίσιο το Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.  
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 28ο : Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου  «Ανάπλαση Παραλίας Επανομής»  (αριθ. Μελ 38/2015) .
Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 29ο : Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Θ.
Εισηγητής : Πρόεδρος Δ.Σ.- κ. Σπύρος Αδαμίδης.

ΘΕΜΑ 30ο : Καθορισμός χώρου για τη διεξαγωγή συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής.
Εισηγητής : Πρόεδρος Δ.Σ.- κ. Σπύρος Αδαμίδης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.