Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017

Συνεδριάζει σήμερα το Δ.Σ. δήμου Καλαμαριάς

Συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου, στις 8:30 το βράδυ, το δημοτικό συμβούλιο Καλαμαριάς, στο Συνεδριακό Κέντρο του Κτηρίου των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της Πλατείας Σκρα, στην οδό Καραμαούνα αρ.1, με 27 θέματα ημερήσιας Διάταξης. Τα θέματα έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση σύναψης μίσθωσης έργου με έναν ειδικό επιστήμονα για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου «SUITS Mobility for Growth» της κοινοτικής πρωτοβουλίας HORIZON 2020. 
                    Εισηγητής: Δήμαρχος Καλαμαριάς - κ. Θ. Μπακογλίδης
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο Υποστήριξη εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισμού «Διεθνές φεστιβάλ εικαστικών τεχνών:Πεδίο Δράσης Κόδρα» Δήμου Καλαμαριάς στο Ε.Π «Κεντρική Μακεδονία» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ06 « Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
                   Εισηγητής: Δήμαρχος Καλαμαριάς - κ. Θ. Μπακογλίδης
ΘΕΜΑ 3ο: Υποβολή για έγκριση της υπ’ αριθμ. 04/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά «Τροποποίηση της υπ’ αρ.154/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Καθορισμός θέσεων και όρων για την άσκηση του υπαίθριου, στάσιμου εμπορίου στα όρια του Δήμου Καλαμαριάς
                   Εισηγητής: Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.  -  κ. Π. Θεοδοσιάδης , Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολιτικής Προστασίας & Περιβάλλοντος.
ΘΕΜΑ 4οΥποβολή για έγκριση της υπ’ αριθμ. 11/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας σε τμήματα οδών του Δήμου Καλαμαριάς στο πλαίσιο του έργου: «Εργασίες Οδοποιίας για το έτος 2016».Έγκριση μελετών.
                   Εισηγητής: Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.  -  κ. Π. Θεοδοσιάδης , Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολιτικής Προστασίας & Περιβάλλοντος.
ΘΕΜΑ 5οΥποβολή για έγκριση της υπ’ αριθμ. 12/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 54/02-01-2016 αίτησης του κ. Δέντσα Μάριου για παραχώρηση χώρου επί του οδοστρώματος και εισήγησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο.
                   Εισηγητής: Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.  -  κ. Π. Θεοδοσιάδης , Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολιτικής Προστασίας & Περιβάλλοντος.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Καλαμαριάς στην υποβολή πρότασης στα πλαίσια του προγράμματος EuropeAid.              
                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοίκησης & Προγραμματισμού -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 7ο:      Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ποσού 8.904,00 ευρώ  (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για την εργασία  παραγωγής και εκτύπωσης περιοδικού ΠΟΛΙΤΗΣ Καλαμαριάς για ένα έτος.
                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοίκησης & Προγραμματισμού -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 8ο:      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.922,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) για την εκτέλεση της εργασίας φωτογραφικής κάλυψης πολιτιστικών, κοινωνικών και πολιτικών εκδηλώσεων του Δήμου Καλαμαριάς καθώς και την παραγωγή φωτογραφικού υλικού για το περιοδικό «Πολίτης Κ».
                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοίκησης & Προγραμματισμού -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 9ο:      Διαγραφή οφειλών από καταλόγους ΤΑΠ έτους 2011-2014 .
                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοίκησης & Προγραμματισμού -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 10ο:    Διαγραφή οφειλών από καταλόγους ΤΑΠ έτους 2012-2014 .
                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοίκησης & Προγραμματισμού -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
Ψηφοφορία: Υπέρ …….           Κατά……….    Λευκά………. 
ΘΕΜΑ 11ο:    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 153,12 ευρώ για την επιστροφή του στον κ. Γ. Βασιλειάδη ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.
                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοίκησης & Προγραμματισμού -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 12ο:    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.193,27 ευρώ για την επιστροφή – συμψηφισμό του στην κ. Αικ. Στέσικα ως αχρεωστήτως εισπραχθέν. Διαγραφή  ποσού 2.353,56 ευρώ από τους βεβαιωτικούς  καταλόγους με αριθ. 28/14-1-2016 και 31/17-1-2017, μέρους των μισθωμάτων του καταστήματος  με αριθ. Κ1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 6α  στην περιοχή Νέας Κρήνης, λόγω μείωσης μισθώματος μετά από δικαστική απόφαση.
                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοίκησης & Προγραμματισμού -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 13ο:  Επιβολή προστίμου στoν ΛΑΖΑΡΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ για την τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας - επιγραφής με κυλιόμενο μήνυμα σε περίπτερο στην οδό Αιγαίου 37.
                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοίκησης & Προγραμματισμού -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 14ο:    Επιβολή προστίμου στην εταιρία “ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.” για την τοποθέτηση τεσσάρων (4) διαφημιστικών μπάνερ σε στύλους κοινής ωφέλειας στο Δήμο Καλαμαριάς.
                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοίκησης & Προγραμματισμού -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 15ο:    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή                 πεζόδρομων στην περιοχή επέκτασης του σχεδίου πόλης» (αριθ. μελέτης: 41/2014).
                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολιτικής Προστασίας & Περιβάλλοντος.-  κ. Π. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 156.330,00 ευρώ για λειτουργικές δαπάνες των σχολικών μονάδων του Δήμου Καλαμαριάς  και κατανομή του στις δύο σχολικές επιτροπές α) Σ.Ε σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης β) Σ.Ε σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης . (A΄ ΔΟΣΗ  2017).
                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Δια βίου Μάθησης &Νεολαίας- κ. Β. Σκάρλιου-Νικολέττου
ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέριμνας Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Καλαμαριάς με τα ΙΕΚ Παστέρ με θέμα: «Η Αρτηριακή Πίεση και η Διατροφική Αντιμετώπισή της»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας -  κ. Μ. Παυλίδου – Βασιλειάδου
ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της  γυναίκας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας -  κ. Μ. Παυλίδου – Βασιλειάδου
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση απόφασης 2θ/2017 της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση του Συνδέσμου Φίλων της Αποστολικής Εκκλησίας της Πεντηκοστής.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών - κ. Σ. Ζαμπέτογλου
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση απόφασης 09θ/2017 της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση της κ. Ανατολής Σορολόπης.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών - κ. Σ. Ζαμπέτογλου
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση απόφασης 10θ/2017 της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό που αφορά υπόθεση του κ. Δημήτριου Σορολόπη.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών - κ. Σ. Ζαμπέτογλου
ΘΕΜΑ 22ο:  Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων με τους: α) Κ.Ε.Δ.ΚΑ. ,  β) Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς, γ) με το 1ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο και το  11ο Γενικό Λύκειο  Θεσσαλονίκης στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς “ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ”.
Εισηγητής:        Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολιτισμού, Τουρισμού & Προβολής- κ. Μ. Αμπατζίδης
ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση για τη διοργάνωση εκδήλωσης την «ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ». Έγκριση δαπάνης  και δέσμευση συνολικής πίστωσης ποσού 13.528,20 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών όπου απαιτείται και του Φ.Π.Α.) για την υλοποίησή της.
Εισηγητής:        Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολιτισμού, Τουρισμού & Προβολής- κ. Μ. Αμπατζίδης
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση ανεκτέλεστης συνεχιζόμενης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για την αποπληρωμή πνευματικών δικαιωμάτων των συναυλιών του φεστιβάλ «Παρά θίν’ αλός 2016».
Εισηγητής:        Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολιτισμού, Τουρισμού & Προβολής- κ. Μ. Αμπατζίδης
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου Καλαμαριάς κ. Θ. Μπακογλίδη και του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολιτικής Προστασίας & Περιβάλλοντος  κ. Π. Θεοδοσιάδης στην Αθήνα για υπηρεσιακά θέματα. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ποσού  952,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για έξοδα κίνησης, ημερήσιας  αποζημίωσης και διανυκτέρευσης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοίκησης & Προγραμματισμού -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 26ο: Πρόσληψη προσωπικού για την υλοποίηση των Πράξεων «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ» και «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ».                 
                    Εισηγητής:  Δήμαρχος Καλαμαριάς – κ. Θ. Μπακογλίδης
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ποσού 450.000 ευρώ, για μερική εξόφληση  οφειλής του Δήμου Καλαμαριάς από απαλλοτρίωση, με δικαιούχο τον  Προμηθευτικό  Συνεταιρισμό Αυτοκινητιστών Θεσσαλονίκης «Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΝ.ΠΕ.».
                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικον. – Διοίκ. & Προγ. -  κ. Αικ. Τσαπικίδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.