Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2014

Το σύνθημα "κεραίες παντού" δίνει η κυβέρνηση!

Το μήνυμα "κεραίες παντού" δίνει η κυβέρνηση με τροπολογία που κατάθεσε στο άσχετο νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας. Η τροπολογία νομιμοποιεί όλες τις υφιστάμενες κεραίες και αλλάζει την αδειοδότηση κατασκευής κεραιών. Παράλληλα, δίνεται παράταση 18 μηνών για την ολοκλήρωση των διαδικασιών αδειοδότησης περίπου 5.000 κεραιών κινητής τηλεφωνίας. 

Συγκεκριμένα:
-παύει η υποχρέωση των κατόχων κεραιών, για παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τις οποίες υπάρχουν σχετικές μελέτες, καθώς και των κατόχων κατασκευών κεραιών που ήδη λειτουργούν χωρίς την απαιτούμενη άδεια, για λήψη σχετικών αδειών εντός της ρητά οριζόμενης αποκλειστικής προθεσμίας, οι οποίοι, εφεξής, οφείλουν ν α συμπληρώσουν μόνο το φάκελο της αίτησης για χορήγηση από την ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) της προαναφερόμενης άδειας με τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά εντός της προβλεπόμενης ημερομηνίας.
-η ΕΕΤΤ υποχρεούται να εκδώσει την άδεια ή να την απορρίψει εντός της οριζόμενης προθεσμίας.
-μέχρι την έκδοση της άδειας ή την απόρριψή της από την ΕΕΤΤ οι εγκατεστημένες κεραίες θεωρούνται ότι λειτουργούν νόμιμα και αναστέλλεται η κατεδάφισή τους, με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων δικαστικών αποφάσεων.
Οι εταιρείες θα πρέπει να υποβάλουν στην ΕΕΤΤ όλα τα δικαιολογητικά «επί των εκκρεμών στις αρμόδιες υπηρεσίες αιτήσεων» εντός 18 μηνών, δηλαδή ως τις 7 Σεπτεμβρίου 2015. Η ρυθμιστική αρχή θα πρέπει να εκδώσει την άδεια ή να απορρίψει αιτιολογημένα την αίτηση εντός έξι μηνών, όμως οι άδειες θα εκδίδονται με βάση τον προηγούμενο και όχι τον υφιστάμενο νόμο. Ωστόσο, μέχρι να αποφανθεί η ΕΕΤΤ όλες οι άδειες θα θεωρούνται νομίμως λειτουργούσες και θα αναστέλλεται κάθε διαδικασία κατεδάφισης «με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων δικαστικών αποφάσεων», σημειώνεται.

Αν οι πολεοδομικές υπηρεσίες δεν αποφανθούν αιτιολογημένα εντός δύο μηνών για τις κεραίες, θα θεωρείται ότι η πολεοδομική έγκριση έχει χορηγηθεί. Σε περίπτωση άρνησης χορήγησης πολεοδομικής έγκρισης, οι πάροχοι θα μπορούν να προσφύγουν στον εκάστοτε γενικό γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος θα κρίνει «επί της ουσιαστικής και τυπικής νομιμότητας» των πράξεων της πολεοδομίας και θα εκδίδει ή θα απορρίπτει την αίτηση έγκρισης εντός 60 ημερών. Κατά των αποφάσεών του «χωρεί αίτηση ακύρωσης ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου τριμελούς Διοικητικού Εφετείου», αναφέρεται, οι αποφάσεις του οποίου θα προσβάλλονται στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου