Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Καλαμαριάς

Με 21 θέματα στην ημερήσια διάταξη, πραγματοποιείται την Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου, ώρα 20:30, η 3η τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Καλαμαριάς. Η συνεδρίαση θα γίνει  στο Συνεδριακό Κέντρο του Κτηρίου των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της Πλατείας Σκρα, στην οδό Καραμαούνα αρ.1.

Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης έχουν ως εξής:
ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.
                   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρ., Πολ. Προστ. & Περιβ.-κ. Π. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 2ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (2η) και δέσμευση πιστώσεων.            
                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικον. – Διοίκ. & Προγραμματισμού -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 3ο:      “Έγκριση της Οικονομοτεχνικής Μελέτης Βιωσιμότητας και έγκριση συμμετοχής του Δήμου Καλαμαριάς στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Ανωνύμου Αναπτυξιακής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ - ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ” και 3η Αναμόρφωση Π/Υ 2017.
                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικον. – Διοίκ. & Προγραμματισμού -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 4ο:      Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών
                    Εισηγητής: Αναπληρώτρια Δημάρχου - Αντιδήμαρχος Οικον. – Διοίκ. & Προγραμματισμού -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 5ο:      Διαγραφή  από τον βεβαιωτικό  κατάλογο 27/14-1-2016, μισθωμάτων του καταστήματος Κ38-Κ39 στην αγορά του Φοίνικα, που αφορούν στο χρονικό διάστημα από 7/10/2016 έως 31/12/2016, λόγω λύσης της μισθωτικής σύμβασης.
                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικον. – Διοίκ. & Προγραμματισμού -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 6ο:      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 64,56 ευρώ για την επιστροφή του στην κ. Ι. Ιορδανίδη ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.
                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικον. – Διοίκ. & Προγραμματισμού -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 7ο:      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 56,80 ευρώ για την επιστροφή του στην κ. Σ. Ζωχιό ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.
                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικον. – Διοίκ. & Προγραμματισμού -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 8ο:      Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ποσού 4.533,44 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)  για  την προμήθεια  τιμητικών-αναμνηστικών δώρων.
                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικον. – Διοίκ. & Προγραμματισμού -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 9ο:      Έγκριση ανεκτέλεστης συνεχιζόμενης δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ποσού 6.143,27 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για την προμήθεια αναψυκτικών και κερασμάτων για την τήρηση των στοιχειωδών κανόνων εθιμοτυπίας του Δήμου Καλαμαριάς περίοδος 2016-2017.
                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικον. – Διοίκ. & Προγραμματισμού -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 10ο:    Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών καθαριότητας των Δημοτικών εγκαταστάσεων Καλαμαριάς σε τρίτο.
                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικον. – Διοίκ. & Προγραμματισμού -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 11ο:    Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού 45.779,19 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για την κάλυψη αμοιβής, εξόδων κίνησης, διανυκτέρευσης, καταθέσεων δικογράφων και παραστάσεων στον δικηγόρο Θεσσαλονίκης κ. Δήμο Νικόπουλο.
                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικον. – Διοίκ. & Προγραμματισμού -  κ. Αικ. Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 12ο:    Διατύπωση γνώμης για την εκτέλεση θαλάσσιων δειγματοληπτικών γεωτρήσεων στα πλαίσια του έργου «Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρ., Πολ. Προστ. & Περιβ.-κ. Π. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 68/2016 μελέτης του έργου : «Ανακαίνιση και υλοποίηση μέτρων ασφαλείας του γυμναστηρίου του 5ου δημοτικού σχολείου» -  Τρόπος εκτέλεσης.
                      Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρ., Πολ. Προστ. & Περιβ.-κ. Π. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 14ο: Τροποποίηση σύμβασης ως προς το χρόνο περαίωσης - παράταση, του έργου "Συντηρήσεις - μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Καλαμαριάς".              
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρ., Πολ. Προστ. & Περιβ.-κ. Π. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 15ο:  Επικαιροποίηση της έγκρισης για την εκ νέου υποβολή αιτήματος προς την Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε  για δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση  προς τον Δήμο Καλαμαριάς τμήματος του ΑΚ 5541 στη συμβολή των οδών Κ. Καραμανλή- Α. Τρίτση –Γ. Γεννηματά για τη μεταστέγαση του 7ου Λυκείου Καλαμαριάς.                
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρ., Πολ. Προστ. & Περιβ.-κ. Π. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 16ο:Τροποποίηση Υψομετρικής Μελέτης στο τμήμα της οδού ΜΙΑΟΥΛΗ από               ΠΛΑΣΤΗΡΑ έως ΓΑΓΓΥΛΗ και ακτή
                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρ., Πολ. Προστ. & Περιβ.-κ. Π. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση ανεκτέλεστης συνεχιζόμενης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.340,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) για τη διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων από τον Δεκέμβριο του 2016 έως και τον Ιανουάριο 2017.              
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Δια βίου Μάθησης &Νεολαίας- κ. Β. Σκάρλιου-Νικολέττου
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση για τη διοργάνωση δύο (2) εκδηλώσεων την «ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ». Έγκριση δαπάνης και δέσμευση συνολικής πίστωσης ποσού 13.918,53 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών όπου απαιτείται και του Φ.Π.Α.) για την υλοποίησή τους.
Εισηγητής:        Εντεταλμένος Δημ. Σύμβ. Πολ., Τουρ. & Προβ.  - κ. Μ. Αμπατζίδης
ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση ανεκτέλεστης δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ποσού 744,00 ευρώ  (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για την εργασία της επιμέλειας του καταλόγου του εικαστικού φεστιβάλ «Πεδίο Δράσης Κόδρα».
Εισηγητής:        Εντεταλμένος Δημ. Σύμβ. Πολ., Τουρ. & Προβ.  - κ. Μ. Αμπατζίδης
ΘΕΜΑ 20οΈγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με την “Καλλιτεχνική Στέγη Ποντίων Βορείου Ελλάδος” στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς “ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ”.
Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημ. Σύμβ. Πολ., Τουρ. & Προβ.  - κ. Μ. Αμπατζίδης
ΘΕΜΑ 21οΣυγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και επιτροπών παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 4412/16 “Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”

                     Εισηγητής:Πρόεδρος του Δ.Σ. του Μουσείου Φωτογραφίας «Χρήστος Καλεμκερής» - κ. Π.  Καλεμκερής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου