Κυριακή 14 Μαΐου 2017

Ποιά θέματα συζητάει αύριο το δημοτικό συμβούλιο Καλαμαριάς

Με 29 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει αύριο Δευτέρα 15 Μαίου, ώρα 20:30 το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Καλαμαριάς στο Συνεδριακό Κέντρο του Κτηρίου των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της Πλατείας Σκρα, στην οδό Καραμαούνα αρ.1

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έχουν ως εξής:
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση για τη διοργάνωση εκδήλωσης με τίτλο «Βοτσιώτικα» και δέσμευση συνολικής   πίστωσης ποσού 682,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), για την υλοποίησή της.
                   Εισηγητής: Δήμαρχος Καλαμαριάς κ. Θ. Μπακογλίδης
 ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 133/2017 Α.Δ.Σ. ως προς το σκέλος που αφορά στις ημέρες και στις ώρες λειτουργίας του Παιδικού Φεστιβάλ «ΠΑΡΑΘΙΝΟΥΠΟΛΗ 2017». Έγκριση δαπάνης και δέσμευση συνολικής πίστωσης ποσού 33.172,12 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών όπου απαιτείται και του Φ.Π.Α.) για την υλοποίησή του.
                  Εισηγητής: Δήμαρχος Καλαμαριάς κ. Θ. Μπακογλίδης
 ΘΕΜΑ 3ο:   Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών.
                    Εισηγητής: Δήμαρχος Καλαμαριάς κ. Θ. Μπακογλίδης
 ΘΕΜΑ 4ο: Υποβολή για έγκριση της υπ’ αριθμ. 58/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 13373/19.04.2017 αίτησης του κ. Δήμτσου Ιωάννη για παραχώρηση χώρου επί του οδοστρώματος.
                   Εισηγητής: Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. – κ. Π. Θεοδοσιάδης
 ΘΕΜΑ 5ο: Υποβολή για έγκριση της υπ’ αριθμ. 60/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 11034/28-03-2017 αίτησης του κ. Βακουφτσή Δαυίδ για παραχώρηση χώρου επί του οδοστρώματος.
                    Εισηγητής: Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. – κ. Π. Θεοδοσιάδης
 ΘΕΜΑ 6ο: Υποβολή για έγκριση της υπ’ αριθμ. 61/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 4630/10-02-2017 αίτησης του κ. Γεωργιάδη Ιωάννη για χορήγηση τμήματος κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση περιπτέρου και του  εξοπλισμού του.
                   Εισηγητής:  Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.  – κ. Π. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 7ο:  Υποβολή για έγκριση της υπ’ αριθμ. 62/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 10473/23-03-17 αίτησης του κ. Σταλίδη Αργύριου για κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ σε κοινόχρηστο χώρο για την εξυπηρέτηση ισόγειου φροντιστηρίου επί της οδού Καισαρείας 4.
                     Εισηγητής: Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.  – κ. Π. Θεοδοσιάδης   
ΘΕΜΑ 8ο:  Διαγραφή οφειλών από καταλόγους ΤΑΠ έτους 2013-2014. 
                   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ.  Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 9ο: Εισήγηση για διαγραφή οφειλών ΔΤ,ΔΦ & ΤΑΠ από καταγγελίες σύμβασης της ΔΕΗ.    
                   Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ.  Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 10ο: Τροποποίηση της με αριθμό 570/2016 απόφαση ΔΣ.
                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ.  Τσαπικίδου
 ΘΕΜΑ 11ο: Λύση μισθωτικής σύμβασης των καταστημάτων Κ19-Κ20 που βρίσκονται στην    Αγορά του Φοίνικα και έγκριση εκμίσθωσής τους.
                   Εισηγητής:          Δήμαρχος Καλαμαριάς κ. Θ. Μπακογλίδης
 ΘΕΜΑ 12ο:   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 274/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έκθεση εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ 2017. 
                  Εισηγητής: Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής -  κ. Αικ.  Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 15293/4-5-2017 αίτησης της Τσακίρη Χρυσάνθης για παράταση ταφής της Τσακίρη Κυριακούλας.
                  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ.  Τσαπικίδου
 ΘΕΜΑ 14ο:  Έγκριση απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση της «Προμήθειας μηχανημάτων κήπου της Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου Καλαμαριάς», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.281,60 ευρώ. Ματαίωση της προμήθειας.
                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικ.  Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 45/2017 μελέτης του έργου: «Συντήρηση όψεων  Δημοτικών    κτιρίων έτους 2017». Τρόπος εκτέλεσης.
                   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Π. Θεοδοσιάδης
  ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του Έργου :«Βελτίωση μικροκλίματος - ανακατασκευή πεζόδρομου Αν. Θράκης» (αριθ. μελέτης: 53/2014).
                   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Π. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Στατική ενίσχυση και αισθητική αποκατάσταση των διατηρητέων κτιριακών εγκαταστάσεων πρώην ιδρύματος Αριστοτέλης για την στέγαση κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων»  (Αριθ. μελέτης 108/2008).
                  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Π. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου πρώην ιδρύματος Αριστοτέλη»(αριθ. μελέτης: 79/2014).
                   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Π. Θεοδοσιάδης
 ΘΕΜΑ 19ο:  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου:  «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού κελύφους εγκαταστάσεων κτιρίων πολιτιστικών δραστηριοτήτων – πλατεία Σκρά και του 12ου Δημοτικού Σχολείου» (Αριθ. Μελ. 34/2013)
                 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Π. Θεοδοσιάδης
 ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση Πρακτικού διενέργειας κλήρωσης, για τη συγκρότηση επιτροπής                     προσωρινής και οριστικής παραλαβής  του έργου: «Διαμόρφωση πάρκου μεταξύ των   οδών Α. Παπανδρέου- Βρυούλων και Ζορπά»  (Αριθ. μελέτης 62/2014)
                      Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Π. Θεοδοσιάδης
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 156.330,00 ευρώ για λειτουργικές δαπάνες των σχολικών μονάδων του Δήμου Καλαμαριάς  και κατανομή του στις δύο σχολικές επιτροπές α) Σ.Ε σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης β) Σ.Ε σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης . (B΄ ΔΟΣΗ  2017)
                      Εισηγητής:  Δήμαρχος Καλαμαριάς - κ. Θ. Μπακογλίδης            
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 298/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.400 ευρώ για την κάλυψη του ανωτέρω βοηθήματος. 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοιν. Πολ., Αλληλ., Δημ. Υγείας και Ισότ. των Δυο Φύλων κ. Μ. Παυλίδου – Βασιλειάδου
ΘΕΜΑ  23ο:Τροποποίηση της καθιέρωσης ωραρίου λειτουργίας της Διεύθυνσης  Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (6η).
                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Πρασίνου. -  κ. Σ.       Ζαμπέτογλου
ΘΕΜΑ  24ο: Έγκριση πρότασης της Δ/νσης Πρασίνου υποβολής φακέλων περί έκδοσης άδειας κοπής δώδεκα (12) δένδρων σε σημεία του Δήμου.
                 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Πρασίνου. -  κ.  Σ. Φωτόπουλος  
ΘΕΜΑ 25ο:Ορισμός εκπροσώπου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Τομεακή    Επιστημονική Επιτροπή Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων
                 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ., Διοίκ. Προγ. & Εξ. πολιτών -  κ. Αικατερίνη Τσαπικίδου
ΘΕΜΑ 26ο:Τροποποίηση της υπ’αριθμ.506/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς
                 Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών -  κ. Σ.  Ζαμπέτογλου
ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση του υπ’ αριθμ. 29θ/2017 αποσπάσματος της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό που αφορά την κυρία Κεχαγιά Βάια του Δημητρίου.
                 Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών -  κ. Σ.  Ζαμπέτογλου
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 31θ/2017 αποσπάσματος της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό που αφορά την κυρία Παπαχαρίτου Χριστίνα του Χαρίτωνα
                 Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών -  κ. Σ.  Ζαμπέτογλου
ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 372,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για τη διοργάνωση εκδήλωσης τελετής λήξης του Ανοικτού Πανεπιστημίου «Πολίτης, Πόλη, Πολιτεία».

                 Εισηγητής: Δήμαρχος Καλαμαριάς - κ. Θ. Μπακογλίδης             

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.