Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2013

Νέος διεθνής διαγωνισμός για τα σκουπίδια δήμου Θερμαϊκού

Στο γραφείο του δημάρχου, τη φορά αυτή, αντί της αίθουσας του Δ.Σ.
Με διακήρυξή του, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεων (Αρ. Φύλλου 661, 18 Οκτωβρίου 2013) ο δήμος Θερμαϊκού προκηρύσσει ανοικτό διεθνή δημόσιο διαγωνισμό για την ανάθεση της αποκομιδής των σκουπιδιών σε ιδιώτη, συνολικής  αξίας 1.077.883,17 ευρώ.  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου, στις 10 π.μ., στο γραφείο του δημάρχου.

Σημειώνεται ότι ο διαγωνισμός είχε προγραμματισθεί να γίνει και άλλες φορές στο παρελθόν, όμως ματαιώθηκε μετά τις αντιδράσεις εργαζομένων και συνδικαλιστών που είχαν αποκλείσει την αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου όπου θα διενεργούνταν. Έτσι τη φορά αυτή επιλέχθηκε αντί της αίθουσας στους Νέους Επιβάτες να διεξαχθεί ο διαγωνισμός στο Δημαρχείο, στο γραφείο του δημάρχου.
Η Διακήρυξη, όπως καταχωρήθηκε στο ΦΕΚ, έχει ως εξής:

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
Αριθμ. 33344
Ο Δήμος Θερμαϊκού προκηρύσσει ανοικτό διεθνή δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την Τεχνικά – Οικονομικά συμφερότερη προσφορά για την εργασία «Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων των Δημοτικών− Τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Θερμαϊκού» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 1.077.883,17 ευρώ, (εκτός ΦΠΑ).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στo Γραφείο Δημάρχου Θερμαϊκού, Μεγ. Αλεξάνδρου 2, ΤΚ. 57019, Περαία, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, στις 20 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης την 10:30 π.μ. Σε περίπτωση κωλύματος εξαιτίας του οποίου δε θα είναι εφικτή η διεξαγωγή του, ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί στις 27/11/2013, ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα στον ίδιον τόπο.
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα (Διαχείριση Απορριμμάτων) και διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό, την τεχνογνωσία και τη σχετική εμπειρία για την εκτέλεση του έργου.
Μαζί με την προσφορά οι υποψήφιοι πρέπει να καταθεσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο πόσο 24.658,00 € δηλ. 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης. Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών είναι 12
(δώδεκα) μήνες από την έναρξη των εργασιών.
Το πλήρες τεύχος του διαγωνισμού (τεχνική έκθεση, ενδεικτικός προϋπολογισμός, γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, διακήρυξη) θα παραδίδεται ή θα αποστέλλεται στους ενδιαφερομένους, εφ’ όσον ζητηθεί έγκαιρα, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης, από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψής της και μέχρι τέσσερις (4) ημέρες προ της ημερομηνίας της διεξαγωγής του διαγωνισμού, επί αντιτίμου δέκα (10) ευρώ. Πληροφορίες και αντίγραφα του τεύχους διαγωνισμού παρέχονται από το γραφείο της ΔΕ Μηχανιώνας του Δήμου Θερμαϊκού,  αρμόδιος υπάλληλος Τσουρούς Τριαντάφυλλος, Διεύθυνση Κ. Βάρναλη 2 – Ν. Μηχανιώνα, Τηλέφωνο 23923 30351 – FAX 23923 30337 – Email: ttsou@tee.gr
Το πλήρες τεύχος του διαγωνισμού βρίσκεται επίσης αναρτημένο και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θερμαϊκού www.thermaikos.gr στην ενότητα ΔΗΜΟΣ/ Προκηρύξεις – Διακηρύξεις – Αναθέσεις.
Θεσσαλονίκη, 15 Οκτωβρίου 2013
Ο Δήμαρχος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.