Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2013

Αρχίζουν σύντομα τα γυμναστήρια του δήμου Θερμαϊκού

Σύντομα, θα αρχίσουν να λειτουργούν, ύστερα από μακρά παύση τεσσάρων μηνών, τα δημοτικά γυμναστήρια του Θερμαϊκού, μετά την απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού, να προχωρήσει στην υλοποίηση των «προγραµµάτων άθλησης για όλους» για την περίοδο 2013-2014. Κατόπιν αυτού, η διοίκηση του ΔΗΠΠΑΚΥΘ, προκήρυξε την πρόσληψη έντεκα πτυχιούχων φυσικής αγωγής µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου.

Οι συμβάσεις, θα είναι διάρκειας οκτώ  µηνών, για το διάστημα Νοέµβριος 2013 – Ιούνιος 2014.
Η προκήρυξη περιλαμβάνει τις εξής ειδικότητες γυµναστών:
• ∆ύο (2) Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής µε ειδικότητα Ενόργανη Γυµναστική
• ∆ύο (2) Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής µε ειδικότητα Αντισφαίριση
• Ένας/µία (1) Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής µε ειδικότητα Ρυθµική Γυµναστική
• Ένας/µία (1) Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής µε ειδικότητα Αεροβική Γυµναστική ή Κλειστού Χώρου και να γνωρίζει Aerobics, Pilates, Zumba, Ορθοσωµική, Μυϊκή Ενδυνάµωση (και όχι µεµονωµένα κάποιο από αυτά)
• Ένας/µία (1) Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής µε ειδικότητα Πετοσφαίριση
• Ένας/µία (1) Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής µε ειδικότητα Παραδοσιακούς Χορούς
• Ένας/µία (1) Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής µε ειδικότητα Κλασικό Αθλητισµό
• Ένας/µία (1) Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής µε ειδικότητα Χειροσφαίριση
• Ένας/µία (1) Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής µε ειδικότητα Κωπηλασία 
Η διαδικασία αξιολόγησης, πρόσληψης και απασχόλησης θα ακολουθήσει πιστά όσα ορίζονται από την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού 26869/1-10-2013 (ΦΕΚ Β’ 2527/8-10-2013) µε θέµα: «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους».
Το ∆Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. διατηρεί το δικαίωµα πρόσληψης λιγότερων ΠΦΑ από τους έντεκα (11) που προκηρύσσει εφόσον σύµφωνα µε τις αιτήσεις που θα κατατεθούν µπορεί να καλύψει τις ανάγκες του για την υλοποίηση του συνόλου των ΠΑγΟ.
 Τυπικά Προσόντα
• Πρέπει να είναι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής (ΠΕ) των Τµηµάτων Επιστηµών Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής, µε την ανάλογη ειδικότητα.
• Πρέπει να έχουν ηλικία έως 60 ετών.
• ∆εν θα πρέπει να έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση)

Απαραίτητα δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (από το Τµήµα Αθλητισµού)
2. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράµµατα Άθλησης για Όλους, η επιµόρφωση µέσω σεµιναρίων, η απόκτηση άλλου πτυχίου, µεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου ή ειδικότητας, κ.τ.λ.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στην αίτηση και το βιογραφικό σηµείωµα είναι αληθή και ότι δεν έχει κώλυµα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση). (από το Τµήµα Αθλητισµού)
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι ο αιτών αν επιλεγεί, δέχεται να απασχοληθεί σε όποια δηµοτική ενότητα ή τοπική κοινότητα του ∆ήµου Θερµαϊκού του υποδειχθεί (∆ηµοτικές Ενότητες Περαίας, Μηχανιώνας, Επανοµής και Τοπικές Κοινότητες Μεσηµερίου, Κερασιάς, Αγγελοχωρίου, Ν. Επιβατών, Αγ. Τριάδας). (από το Τµήµα Αθλητισµού)
5. Επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, µεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώµατος ή ισότιµου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισµένου στην Ελλάδα.
6. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σε Προγράµµατα Άθλησης για Όλους όπου εµφανίζονται ξεκάθαρα οι µήνες και οι ώρες απασχόλησης.
7. Επικυρωµένο αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας.
8. Βεβαίωση ΟΑΕ∆ ότι είναι άνεργη/ος.
9. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
10. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα µονογονεϊκής οικογένειας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
11. Βεβαίωση του δήµου περί µόνιµης κατοικίας.

Προθεσµία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Τµήµατος Αθλητισµού του ∆Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. στην διεύθυνση τέρµα οδού Κύπρου, Άνω Περαία, Κλειστό ∆ηµοτικό Γυµναστήριο Περαίας, 2ος όροφος κατά τις ώρες 9:00 µε 14:00 από την εποµένη της δηµοσίευσης της προκήρυξης δηλαδή από την 31/10/2013 και για δέκα ηµερολογιακές ηµέρες έως την 9/11/2013. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2392076011 κα. Ιωάννου Μαρία. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.