Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2011

Παρατείνεται μέχρι τον Σεπτέμβριο η λειτουργία του "Μακεδονία Παλας"


Παρατείνεται μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2012 η λειτουργία του ξενοδοχείου «Μακεδονία Πάλας» στη Θεσσαλονίκη, με νέους όρους, όπως αποφάσισε η διοίκηση του ΙΚΑ. Κι αυτό, λίγες ώρες πριν υλοποιηθεί η απόφαση του Ομίλου Δασκαλαντωνάκη -που διαχειρίζεται το ιστορικό ξενοδοχείο από το 1994- ότι θα αποχωρήσει στο τέλος του 2011.

Το ΙΚΑ, στο οποίο ανήκει το κτίριο, αναζητεί με διεθνή διαγωνισμό νέο μισθωτή. Η σχετική εισήγηση στο χτεσινό ΔΣ του ΙΚΑ προτείνει: 
-To ετήσιο μίσθωμα για την περίοδο 27/2/2011 έως 26/2/2012, που ανέρχεται σε 3.449.261,96, ευρώ να μειωθεί κατά 30%, ήτοι να ορισθεί στο ποσόν των 2.414.483,37 ευρώ πλέον του αναλογούντος χαρτοσήμου. Το προσδιοριζόμενο μίσθωμα θα αναχθεί στο πράγματι οφειλόμενο για την περίοδο 27/2/2011 μέχρι 13/1/2012 (ημερομηνία λύσης της μίσθωσης), ήτοι σε 2.126.754,44 ευρώ, θα αφαιρεθούν τα ποσά που κατέβαλε η μισθώτρια έναντι των μισθωμάτων, ήτοι 889.852,40 ευρώ, πλέον του αναλογούντος χαρτοσήμου, ήτοι 922.269,73 ευρώ, και θα συμψηφισθούν περαιτέρω το ποσόν της αποζημίωσης λόγω καταγγελίας της συμβάσεως. 
-Να ανακληθούν οι αποφάσεις του Δ.Σ. του ΙΚΑ που αφορούν την επιβολή προστίμου-ποινικής ρήτρας για την καθυστέρηση καταβολής μισθωμάτων. 
-Την 13/1/2012 θα γίνει από κοινού έλεγχος και επιθεώρηση του μισθίου, ακινήτου και εξοπλισμού, προς το σκοπό του ελέγχου και διαπίστωσης τυχόν βλαβών ή ζημιών που ενδεχομένως βαρύνουν τη μισθώτρια και υπό την προϋπόθεση ανυπαρξίας τέτοιων, θα υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο, όπου θα δηλώνεται η μη ύπαρξη εκατέρωθεν απαιτήσεων με εξαίρεση το υπολειπόμενο μίσθωμα. 
-Η εγγυητική επιστολή θα μειωθεί στο ύψος του ανεξόφλητου ποσού του μισθώματος πλέον τόκων υπερημερίας από 13/1/2012 μέχρι 15/8/2012 και η ισχύς της θα παραταθεί μέχρι 31/8/2012. 
Με συμφωνητικό που θα καταρτιστεί μεταξύ του ιδρύματος και της μισθώτριας εταιρίας προ της 13ης Ιανουαρίου 2012 και θα φέρει βεβαία χρονολογία, αφού επιβεβαιώνεται η λύση της μίσθωσης και η ανυπαρξία εκατέρωθεν απαιτήσεων με εξαίρεση το οφειλόμενο μίσθωμα, θα συμφωνείται η προσωρινή παραμονή της αντισυμβαλλόμενης εταιρίας στο ακίνητο και η συνέχιση της λειτουργίας του ξενοδοχείου υπό τους εξής ειδικότερους όρους: 
- Η διάρκεια της ιδιότυπης σύμβασης θα είναι εννέα (9) μήνες, αρχομένης την 14η Ιανουαρίου 2012. Το ίδρυμα θα διατηρεί το δικαίωμα όπως με μονομερή δήλωσή του παρατείνει τη διάρκεια μέχρι τρεις (3) κατ' ανώτατο όριο μήνες υπό την προϋπόθεση ότι η περί παρατάσεως δήλωση θα περιέλθει στην αντισυμβαλλομένη εταιρία το αργότερο μέχρι 15ης Μαΐου 2012. 
-Το αντάλλαγμα που θα οφείλεται στο ίδρυμα για τη συνέχιση της εκμετάλλευσης ορίζεται σε πέντε χιλιάδες 5.000 ευρώ ανά μήνα. Με το τέλος της περιόδου, η αντισυμβαλλομένη εταιρία θα καταβάλει στο ίδρυμα τυχόν καθαρά κέρδη προ τόκων και αποσβέσεων από την εκμετάλλευση του ξενοδοχείου. Το ίδρυμα θα έχει δικαίωμα πρόσβασης και ελέγχου στα βιβλία και στοιχεία της εταιρίςα για τον έλεγχο των αποτελεσμάτων της χρήσης. 
-Η εταιρία θα παραδώσει στο ίδρυμα τραπεζική εγγυητική επιστολή σε πρώτη ζήτηση, ύψους 100.000 ευρώ, ως εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων του συμφωνητικού. 
-Η εταιρία θα δεσμευτεί να προσλάβει σταδιακά και το αργότερο εντός διμήνου από την έναρξη της ιδιότυπης σύμβασης το 95% των μόνιμων θέσεων εργασίας που είχε την 1/11/2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.