Σάββατο 4 Μαρτίου 2017

Δημαιρεσίες αύριο στα δημοτικά συμβούλια όλης της χώρας

Από τις αυριανές δημαιρεσίες στο δήμο Θερμαϊκού θα λείπει ο Νίκος Τσουρούς που
είχε πλειοψηφήσει στις εκλογές και πρόσφατα παραιτήθηκε από δημοτικός σύμβουλος
Δημαιρεσίες για την ανάδειξη των νέων Προεδρείων των Δημοτικών Συμβουλίων καθώς και των νέων μελών των Επιτροπών Οικονομικών και Ποιότητας Ζωής θα πραγματοποιηθούν αύριο Κυριακή 5 Μαρτίου σε όλους σχεδόν τους Δήμους της χώρας. Ανάλογη εκλογή, θα γίνει στις 10:30 το πρωί και για την εκλογή νέου προεδρείου και νέων μελών επιτροπών και στο δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού.

Οι δημαιρεσίες γίνονται σύμφωνα με τον νόμο 3852/2010 («Καλλικράτης»), δύο φορές μέσα στην δημοτική θητεία. Μία στην αρχή και μία στο μέσο της. Έτσι τα όργανα, των οποίων η θητεία λήγει, είχαν εκλεγεί την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2014 ενώ τα νέα όργανα που θα εκλεγούν την πρώτη Κυριακή του Μαρτίου θα λειτουργούν έως τις 31 Αυγούστου 2019 καθώς την επομένη ημέρα θα αναλάβουν οι Δημοτικές Αρχές που θα έχουν εκλεγεί από τις δημοτικές εκλογές του Μαίου εκείνης της χρονιάς.
Η συνεδρίαση για την εκλογή του Προεδρείου, καθώς και για την εκλογή των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία ακολουθεί, είναι ειδική και πραγµατοποιείται µόνο για το σκοπό αυτό, δηλαδή, µετά την εκλογή του Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και των µελών των ως άνω επιτροπών, δεν µπορεί να υπάρξει συζήτηση για άλλο θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Η διαδικασία
Αφού διαπιστωθεί η απαρτία της συνεδρίασης, τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εκλέγουν χωριστά για κάθε αξίωµα τα µέλη του Προεδρείου µε µυστική ψηφοφορία. ∆ηλαδή η ψηφοφορία διενεργείται µε ψηφοδέλτια στα οποία αναγράφονται τα ονόµατα των υποψηφίων.
Στη ψηφοφορία θέτουν υποψηφιότητα όσοι δηµοτικοί σύµβουλοι το επιθυµούν, χωρίς την ανάγκη τήρησης ποσόστωσης από τα δύο φύλα, καθόσον κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται στην οικεία διάταξη νόµου.
Το συµβούλιο εκλέγει σε δύο διακριτές φάσεις, στην ίδια συνεδρίαση:
·         Τον Πρόεδρο, ο οποίος αναδεικνύεται από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασµό του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
·         Τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος αναδεικνύεται από την παράταξη της µείζονος µειοψηφίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
·         Τον Γραµµατέα, ο οποίος αναδεικνύεται από όλες τις παρατάξεις της ελάσσονος µειοψηφίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν παρατάξεις της ελάσσονος µειοψηφίας, τότε ο Γραµµατέας προτείνεται από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Για την ανάδειξη των υποψηφίων για τα αξιώµατα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Γραµµατέα από τις δηµοτικές παρατάξεις, που θα τεθούν κατόπιν στην κρίση όλων των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
Ο προεδρεύων σύµβουλος Καλεί:
·         τους συµβούλους της παράταξης της πλειοψηφίας χωριστά για την ανάδειξη ενός υποψηφίου για το αξίωµα του Προέδρου
·         τους συµβούλους της παράταξης της µείζονος µειοψηφίας χωριστά για την ανάδειξη ενός υποψηφίου για το αξίωµα του Αντιπροέδρου
·         τους συµβούλους των λοιπών παρατάξεων της µειοψηφίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου χωριστά για την ανάδειξη ενός υποψηφίου για το αξίωµα του Γραµµατέα
Οι σύµβουλοι των παρατάξεων καλούνται από τον προεδρεύοντα σύµβουλο, όχι κατ’ ανάγκη σε διαφορετικό ή διακριτό χώρο, του δηµοτικού καταστήµατος, κάτι που σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι χωροταξικά εφικτό.
∆ηµοτικός σύµβουλος που επιθυµεί να θέσει υποψηφιότητα για τα αξιώµατα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Γραµµατέα µπορεί να δηλώσει την υποψηφιότητά του, µόνο στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής (Α’ φάση), και όχι κατά τη διαδικασία της εκλογής από το σύνολο των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Το είδος της ψηφοφορίας (µυστική ή φανερή) στη φάση αυτή για την εκλογή συµβούλων που θα είναι υποψήφιοι για τα αξιώµατα του Προεδρείου αποφασίζεται από τα µέλη των οικείων παρατάξεων.
Θα πρέπει να τονιστεί πως για την ανάδειξη των υποψηφίων απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία. Αν μετά από δύο ψηφοφορίες αυτό δεν επιτευχθεί τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία µεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Κατά την ψηφοφορία αυτή εκλέγεται όποιος µεταξύ των δύο επικρατέστερων συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων, δηλ. έλαβε τις περισσότερες ψήφους σε σχέση µε τον συνυποψήφιό του, έστω και αν πήρε µία ψήφο έναντι καµιας του συνυποψήφιου του.
Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων για οποιοδήποτε αξίωµα, γίνεται κλήρωση, την οποία διενεργεί ο προεδρεύων σύµβουλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά από αυτή την διαδικασία οι υποψήφιοι τίθενται στη διάθεση της ολομέλειας του σώματος που χωριστά ψηφίζει μυστικά για κάθε αξίωμα. Και σε αυτή την ψηφοφορία απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία ενώ σε άλλη περίπτωση φτάνει σε τρίτη φάση και απαιτείται απλή πλειοψηφία.

Μετά την ανάδειξη του Προεδρείου, τα Δημοτικά Συμβούλια θα κληθούν αντίστοιχα να εκλέξουν τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Οικονομικής Επιτροπής. Σε αυτές προεδρεύουν οι δήμαρχοι ή Αντιδήμαρχοι που έχει ορίσει εκ των προτέρων ο Δήμαρχος και τα μέλη τους διανέμονται ανάλογα με τις δυνάμεις των δημοτικών παρατάξεων. Στις επιτροπές αυτές δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.