Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015

Συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού

Με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει την προσεχή Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, ώρα17:00, το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Λογοθέτου 1, στους Νέους Επιβάτες. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο : Διαγραφή ποσού, διόρθωση χρηματικού καταλόγου και επιστροφή ποσού λόγω μη ένταξης στην μελέτη κτηματογράφησης - πολεοδόμησης .
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 2ο : Επιστροφή χρηματικού ποσού λόγω μη ένταξης στην μελέτη κτηματογράφησης - πολεοδόμηση.
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 3ο : Διαγραφή ποσού από τον χρηματικό κατάλογο 0082/2014.
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 4ο : Διαγραφή ποσού από τον χρηματικό κατάλογο 0054/2015.
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 5ο :Διαγραφή ποσού από το χρηματικό κατάλογο 0148/2014
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 6ο :Διαγραφή- διόρθωση  ποσών από χρηματικούς καταλόγους λόγω μη ένταξης στην μελέτη κτηματογράφησης - πολεοδόμηση.
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 7ο : Ανάκληση της υπ' αριθ. 6/2015 απόφασης της Δ.Ε.Π. Δήμου Θερμαϊκού και έγκριση της υπ' αριθ. 33/2015 απόφασης της Δ.Ε.Π. που αφορά έγκριση της υπ’ αριθ. 67/2015 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Θερμαϊκού περί “Διόρθωση της υπ’ αριθ. 15/2015 απόφασης περί έγκρισης απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θερμαϊκού για το οικονομικό έτος 2015 - χρήσης 2014”.
         Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας - Νεολαίας - Αλληλεγγύης - Πρόνοιας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης - κ. Θεόδωρος Τζέκος.
ΘΕΜΑ 8ο :Διαγραφή οφειλέτη από χρηματικό κατάλογο και επιβολή προστίμου για παράνομη υπαίθρια διαφήμιση.
      Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 9ο : Λύση σύμβασης δωρεάς ακινήτου υπό όρο μεταξύ της Κοινότητας Επανομής και ήδη του Δήμου Θερμαϊκού και του Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών συσταθείσας με το υπ’ αριθ. 1636/15-4-1959 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Β. Σέμπη, λόγω μη πλήρωσης του τιθέμενου όρου.
        Εισηγητής : Δήμαρχος - κ. Γιάννης Μαυρομάτης
ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. Πρωτ. 31.246/22-10-2014 σύμβασης προμήθειας μεταξύ του Δήμου Θερμαϊκού και της εταιρείας Θ. Κιουρτζή Ο.Ε. «Πρατήριο Υγρών Καυσίμων».
        Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 11ο : Εκμίσθωση καταστήματος υπ’ αριθ. 1 στην Δημοτική Αγορά Επανομής, της Δ.Ε. Επανομής του Δήμου Θερμαϊκού.
        Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 12ο : Συγκρότηση Επιτροπής για την Οριστική Παραλαβή του έργου «Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων στη ν οδό Ρωμανού»,  με ανάδοχο τον κ. Παπαϊωάννου Σταύρο».
        Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου .
ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : «Πρότυπο Επιδεικτικό Έργο Εφαρμογών Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Περαίας». 
        Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου .
ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 48/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά : Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων βάρους άνω των 20 τόνων στην κοινοτική οδό που συνδέει την οδό Πλαγιαρίου - Ν. Μηχανιώνας με τον οικισμό της Επανομής (οδός Γεροβασιλείου).
        Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου .
ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 49/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά σε : Καθορισμός των τμημάτων που παραχωρούνται ως κοινόχρηστοι χώροι για το έτος 2016.
        Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου .
ΘΕΜΑ 16ο : Μείωση μισθώματος του υπ' αριθμ. 10 καταστήματος (Νέα αρίθμηση) της Δημοτικής Αγοράς Επανομής με μισθωτή τον Χριστοφόρη Αργύριο του Ιωάννη κατά 20%.
        Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 17ο : Επιστροφή ποσού λόγω μη ένταξης στην μελέτη κτηματογράφησης-πολεοδόμησης     
         Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος.
ΘΕΜΑ 18ο : Καθορισμός τιμών μονάδος για προσκυρώσεις και αποζημιώσεις των ιδιωτών προς το Δήμο και αντιστρόφως για τις περιπτώσεις εξώδικου συμβιβασμού επί αναγκαστικής ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης
                  Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 19ο :  Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2015 του Δήμου Θερμαϊκού με την ένταξη εκτέλεσης νέων έργων-προμηθειών-εργασιών και  ενίσχυση ποσού  υφιστάμενων  ενδείξεων.
                 Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - κ. Πάττη Πασχαλίδου.
ΘΕΜΑ 20 ο : 17η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
        Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών Υπηρεσιών - κ. Παναγιώτης Μήλιος
ΘΕΜΑ 21 ο : Υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που αφορά την  απόσυρση διατάξεων Σχεδίου Νόμου «Μέτρα για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων» που αναφέρονται στα ανταποδοτικά δημοτικά τέλη. 
        Εισηγητής : Δήμαρχος - κ. Γιάννης Μαυρομάτης
ΘΕΜΑ 22 ο : Πρόσληψη προσωπικού κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (μέχρι 2 μήνες) τριών ατόμων, για τις ανάγκες των Δημοτικών Κοιμητηρίων .

        Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας - κ. Θεοδόσιος Χατζηιωαννίδης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.