Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2015

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για τις τηλεοπτικές άδειες

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις τηλεοπτικές άδειες  και στόχος είναι να έχει ψηφιστεί έως το τέλος της εβδομάδας, το Σάββατο, με τη διαδικασία του επείγοντος, όπως έγινε με το πολυνομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση «Με το παρόν σχέδιο νόμου επιτυγχάνεται μια ουσιαστική παρέμβαση στον χώρο των ψηφιακών δικτύων και τηλεπικοινωνιών με στόχο αφενός μεν την διασφάλιση της παροχής δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής στο σύνολο της επικράτειας, αφετέρου δε την διασφάλιση των ρυθμιστικών συνθηκών εκείνων που είναι απαραίτητες προκειμένου να λειτουργήσει με τον πλέον διαφανή, αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο η αγορά τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα….»
Οπως αναφέρεται στο σχέδιο νόμου, τον τελικό αριθμό των αδειών θα τον καθορίσει ο αρμόδιος Υπουργός μετά από διαβούλευση με τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.
Οι τηλεοπτικές άδειες θα έχουν 10ετή ισχύ και μπορούν να τις διεκδικήσουν ανώνυμες ή υπό σύσταση ανώνυμες εταιρείες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίες όμως δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τομέα των ΜΜΕ, αλλά και Δήμοι.
Από την διεκδίκηση των αδειών αποκλείονται όσοι συμμετέχουν σε διαφημιστικές εταιρείες και εταιρείες ερευνών της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς.

Ειδικότερα το ν/σ διαρθρώνεται σε 4 κεφάλαια 
Στο πρώτο κεφάλαιο ρυθμίζεται η διαδικασία βάσει της οποίας θα χορηγηθούν οι άδειες παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας.
Όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, «κατά την προηγούμενη 25ετία κατά την οποία εξέπεμπαν και λειτουργούσαν οι αναλογικοί τηλεοπτικοί σταθμοί (εθνικής, περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας) ίσχυσε πληθώρα νομοθετικών διατάξεων που ρύθμιζαν τον χώρο των Μ.Μ.Ε. και ειδικά (κάποιες εξ αυτών) το καθεστώς της αδειοδότησής τους. Λόγω της αναποτελεσματικής εφαρμογής τους , η βασική συνέπεια των ρυθμίσεων αυτών ήταν να παρέλθει όλη η «εποχή» της αναλογικής τηλεόρασης χωρίς να δοθούν οριστικές άδειες στους τηλεοπτικούς σταθμούς και να επιχειρηθεί κατά τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή η «νομιμοποίηση» των υφιστάμενων αναλογικών τηλεοπτικών σταθμών μέσω νομοθετικών παρεμβάσεων κατ΄ αντίθεση με τη διαμορφωμένη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία έχει κρίνει ότι οι συνεχείς παρατάσεις στο καθεστώς λειτουργίας των τηλεοπτικών σταθμών αντίκεινται προς το Σύνταγμα και ειδικότερα προς τις συνταγματικές αρχές του κράτους δικαίου και της ισότητας των διοικουμένων. Οπότε και εξ αυτού του λόγου κρίνεται επιβεβλημένη η χορήγηση αδειών με απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης, με ταυτόχρονη εξασφάλιση της λειτουργίας τους υπό καθεστώς διαφάνειας, με τις διαδικαστικές και ουσιαστικές εγγυήσεις που αρμόζουν σε ένα σύγχρονο κράτους δικαίου και θέτοντας όλους τους συμμετέχοντες στην ίδια θέση “εκκίνησης”».
Στο δεύτερο κεφάλαιο διασφαλίζεται η ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής με την ίδρυση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου που λειτουργεί ως θυγατρική της ΕΡΤ Α.Ε. Η δημιουργία της Α.Ε. «ΕΡΤ Δίκτυο Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής – ΕΡΤnet A.E.», βρίσκεται σε πλήρη αρμονία με τον ιδρυτικό νόμο της ΕΡΤ (άρθρο 2 του Ν.4324/2015 – ΦΕΚ Α΄ 44) κι έρχεται να συνεισφέρει στην υλοποίηση της παρ. 2 του άρθρου 15 του Συντάγματος, σύμφωνα με την οποία «η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άµεσο έλεγχο του Κράτους.
Στο τρίτο κεφάλαιο τροποποιείται ο Ν. 4070/2012 με έμφαση στην διασφάλιση της ανεξαρτησίας της αρχής, στον εξορθολογισμό των αρμοδιοτήτων της ΕΕΤΤ και στην διασφάλιση της διαφάνειας στον τρόπο λειτουργίας της και στην λογοδοσία των μελών της.
Στο τέταρτο κεφάλαιο ρυθμίζονται θέματα που άπτονται της απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων από την εκτέλεση μεγάλων συγχρηματοδοτούμενων έργων του άρθρου 100 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα καταβολής του Φ.Π.Α. και της απρόσκοπτης προόδου των διαγωνιστικών διαδικασιών στις αναθέσεις μελετών και δημοσίων έργων (Ν.3669/2008 και Ν.3316/2015) καθώς και θέματα που αφορούν τους αυτοκινητιστές, από την έλλειψη λειτουργίας σε όλα τα καθορισμένα σημείων των εγκεκριμένων μελετών των κλειστών αυτοκινητοδρόμων των σταθμών εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών.
Ειδικότερα, όσον αφορά τη διαδικασία αδειοδότησης, η αιτιολογική έκθεση αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:
Άρθρο 2. Με το άρθρο 2 προβλέπεται ότι η διαδικασία αδειοδότησης θα γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες Χάρτες Συχνοτήτων, οι οποίοι δύνανται να τροποποιούνται με απόφαση των συναρμόδιων υπουργών καθώς και ότι καθορίζονται με τους Χάρτες Συχνοτήτων οι συχνότητες, οι τεχνικές προδιαγραφές που οφείλουν να πληρούν οι πάροχοι δικτύου, συμπεριλαμβανόμενης και της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., οι περιορισμοί εκπομπής στους οποίους υπόκεινται οι πάροχοι δικτύου, τα επιτρεπτά κέντρα εκπομπής, η γεωγραφική περιοχή κάλυψης του κάθε κέντρου εκπομπής, καθώς και η διαδικασία περιοδικού ελέγχου των ανωτέρω περιορισμών εκπομπής. Με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι ο αριθμός των προκηρυσσόμενων αδειών παρόχων περιεχομένου ανά κατηγορία εμβέλειας, προγράμματος και είδος περιεχομένου καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας , μετά από γνώμη του Ε.Σ.Ρ., καθώς και ότι με κοινή υπουργική απόφαση του ιδίου Υπουργού και του Υπουργού καθορίζεται η τιμή εκκίνησης ανά κατηγορία δημοπρατούμενης άδειας, ομοίως με γνώμη του Ε.Σ.Ρ. . Με την παράγραφο 6 η χρονική διάρκεια ισχύος των αδειών καθορίζεται σε δέκα (10) έτη. Με την παράγραφο 7 ορίζεται ότι η σχετική διαδικασία αδειοδότησης θα γίνει σύμφωνα με την εκδοθείσα από το Ε.Σ.Ρ. προκήρυξη και με την παράγραφο 8 προβλέπεται η υποχρέωση των υποψηφίων να δηλώσουν με την κατατεθείσα αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία αδειοδότησης την εμβέλεια , το είδος προγράμματος καθώς και τον δίαυλο ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, μέσω του οποίου επιθυμούν να εκπέμψουν το πρόγραμμά τους ανά γεωγραφική περιοχή .
Άρθρο 3. Με το άρθρο 3 προσδιορίζεται η απαιτούμενη νομική μορφή των υποψηφίων για αδειοδότηση και συγκεκριμένα ότι μπορούν να συμμετάσχουν ανώνυμες εταιρίες (υφιστάμενες ή υπό σύσταση, ημεδαπές και αλλοδαπές ) , που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στο χώρο των ΜΜΕ, Ο.Τ.Α. και κοινοπραξίες και προβλέπονται τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα που θα πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι, ενώ παρέχεται και εξουσιοδότηση προς το Ε.Σ.Ρ για τον ειδικότερο καθορισμό των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.
Άρθρο 4. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 καθορίζεται το ελάχιστο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο που θα πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι για να συμμετάσχουν στη διαδικασία για τις άδειες εθνικής εμβέλειας και συγκεκριμένα το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) ευρώ για την χορήγηση άδειας παρόχου περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου, το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ για τη χορήγηση άδειας παρόχου περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος θεματικού περιεχομένου και το ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ για τη χορήγηση άδειας παρόχου περιεχομένου μη ενημερωτικού προγράμματος. Το ελάχιστο καταβεβλημένο κεφάλαιο που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι για χορήγηση άδειας περιφερειακής εμβέλειας θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Θα πρέπει το ελάχιστο αυτό οριζόμενο κεφάλαιο να υφίσταται καθόλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας. Με την παράγραφο 2 προβλέπεται ότι τα ίδια κεφάλαια των υποψηφίων εταιριών δεν θα πρέπει να υπολείπονται του ελάχιστου ως άνω μετοχικού κεφαλαίου. Οι διατάξεις αυτές αποσκοπούν στη διασφάλιση της οικονομικής επιφάνειας αλλά και στη δυνατότητα της εύρυθμης λειτουργίας των τηλεοπτικών επιχειρήσεων. Με την παράγραφο 3 παρέχεται η δυνατότητα καταβολής εγγυητικής επιστολής από τους υποψηφίους σε περίπτωση που τα ίδια κεφάλαια υπολείπονται του ελάχιστου καταβεβλημένου κεφαλαίου κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής τους και καθορίζεται ο συγκεκριμένος τύπος της εγγυητικής επιστολής που θα πρέπει να υποβληθεί στο Ε.Σ.Ρ. Με την παράγραφο 4 προβλέπονται τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα που θα πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι, ενώ παρέχεται και εξουσιοδότηση προς το Ε.Σ.Ρ για τον ειδικότερο καθορισμό των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών. Άρθρο 5. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 προβλέπεται η υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών των υποψηφίων μέχρι φυσικού προσώπου για τις ημεδαπές εταιρίες. Με την παράγραφο 2 η υποχρέωση αυτή επεκτείνεται και στις αλλοδαπές εταιρίες, εφόσον υπάρχει αντίστοιχη υποχρέωση κατά το δίκαιο της χώρας τους. Με την παράγραφο 3 ορίζεται η διαδικασία ελέγχου της μη ονομαστικοποίησης των μετοχών των αλλοδαπών εταιριών. Με την παράγραφο 4 καθιερώνεται η εξαίρεση από τη σχετική υποχρέωση της ονομαστικοποίησης των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών μελών Ε.Ε. – Ο.Ο.Σ.Α. Με την παράγραφο 5 ορίζεται ότι η υποχρέωση ονομαστικοποίησης καταλαμβάνει και τους ενεχυρούχους δανειστές. Με την παράγραφο 6 προβλέπονται τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα που θα πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι, ενώ παρέχεται και εξουσιοδότηση προς το Ε.Σ.Ρ για τον ειδικότερο καθορισμό των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.
Άρθρο 6. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 προβλέπεται ότι οι μέτοχοι (με ποσοστό πάνω από 1%) , τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των υποψηφίων εταιριών , δεν θα πρέπει να έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κακούργημα και συγκεκριμένα αδικήματα. Με την παράγραφο 2 προβλέπεται ότι τα πρόσωπα αυτά δεν θα πρέπει να συμμετέχουν καθοιονδήποτε τρόπο σε επιχειρήσεις ερευνών της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και σε διαφημιστικές επιχειρήσεις. Με την παράγραφο 3 τίθεται η προϋπόθεση ελέγχου της προέλευσης των οικονομικών μέσων του υποψηφίου και των 10 μεγαλύτερων μετόχων του , τα οποία διέθεσαν για τη συμμετοχή τους στην εταιρία. Με την παράγραφο 4 προβλέπονται τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα που θα πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι, ενώ παρέχεται και εξουσιοδότηση προς το Ε.Σ.Ρ για τον ειδικότερο καθορισμό των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών
Άρθρο 9. Με το άρθρο 9, προκειμένου να διασφαλιστούν θέσεις εργασίας, αλλά και η εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων παρόχων περιεχομένου, καθορίζεται ο ελάχιστος αριθμός και είδος προσωπικού ανάλογα με την κατηγορία της εμβέλειας (εθνικής ή περιφερειακής) και το είδος του προγράμματος (ενημερωτικού, γενικού ή θεματικού περιεχομένου, ή μη ενημερωτικού). Με την παράγραφο 2 προβλέπεται ότι το προσωπικό των υποψηφίων για άδειες εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού χαρακτήρα γενικού περιεχομένου πρέπει να απαρτίζεται, κατά μέσο όρο ετησίως, τουλάχιστον από τετρακόσια (400) άτομα, το προσωπικό των υποψηφίων για άδειες εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού χαρακτήρα θεματικού περιεχομένου πρέπει να απαρτίζεται, κατά μέσο όρο ετησίως, τουλάχιστον από διακόσια (200) άτομα το προσωπικό των υποψηφίων για άδειες εθνικής εμβέλειας μη ενημερωτικού χαρακτήρα πρέπει να απαρτίζεται, κατά μέσο όρο ετησίως, τουλάχιστον από πενήντα (50) άτομα και το προσωπικό των υποψηφίων για άδειες περιφερειακής εμβέλειας ενημερωτικού ή μη χαρακτήρα πρέπει να απαρτίζεται, κατά μέσο όρο ετησίως, τουλάχιστον από είκοσι (20) άτομα. Με την παράγραφο 4 προβλέπονται τα σχετικά έγγραφα που θα πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι, ενώ παρέχεται και εξουσιοδότηση προς το Ε.Σ.Ρ για τον ειδικότερο καθορισμό των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών. Με την παράγραφο 5 παρέχεται η δυνατότητα σε όσους υποψηφίους δεν απασχολούν το απαιτούμενο ελάχιστο προσωπικό, να δηλώσουν ότι, σε περίπτωση αδειοδότησής τους, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη χορήγηση της άδειας υποχρεούνται να το προσλάβουν.

Άρθρο 15. Με το άρθρο 15 προβλέπονται ειδικοί λόγοι ανάκλησης της χορηγούμενης άδειας, και οι οποίοι είναι οι εξής: α) η μείωση των ιδίων κεφαλαίων της αδειούχου ανώνυμης εταιρίας σε σχέση με το απαιτούμενο ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο που απαιτείτο προς χορήγηση της άδειας , β) η μείωση του προσωπικού της αδειούχου ανώνυμης εταιρίας σε σχέση με το απαιτούμενο προς χορήγηση της άδειας ελάχιστο αριθμό απασχολουμένων και γ) η μη τήρηση από την αδειούχο εταιρία των προβλεπομένων προϋποθέσεων που αφορούν το εκπεμπόμενο πρόγραμμα και βάσει του οποίου χορηγήθηκε η άδεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.