Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012

Σύγχρονο "γεφύρι της Άρτας" η αποχέτευση της Επανομής


Ένα σύγχρονο… γεφύρι της Άρτας, θυμίζει το έργο αποχέτευσης της Επανομής, καθώς μέχρι σήμερα τα τελευταία δύο χρόνια, χρειάστηκε να γίνουν όχι μία, ούτε δύο αλλά συνολικά 79 ενέργειες, κι ένας Θεός ξέρει πόσες ακόμη θα χρειαστούν μέχρι το πολύπαθο αυτό έργο να ολοκληρωθεί και να εξυπηρετήσει τους Επανομίτες. Παραθέτουμε τις ενέργειες αυτές:

α/α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
1
12/01/2011
Φτάνει η μελέτη από τον μελετητή ΤΥ Δήμου Θερμαϊκού για έλεγχο
2
20/1/2011
Αντιπροσωπεία του δήμου στην Αθήνα στο Υπουργείου Οικονομικών με Ψαρουδάκη και Ψωνόπουλο
3
20/01/2011
Στάλθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο
4
31/01/2011
Έγκριση από Περιφερειακό Συμβούλιο (Χατζήπαρασκευάς)
5
01/02/2011
Παραλαβή μελέτης από ΔΣ και παράδοση στην ΔΕΥΑ Επανομής
6
02/02/2011
Προέγκριση Δημοπράτησης από Διαχειριστική Αρχή
7
02/02/2014
Έγκριση και παραλαβή μελέτης από ΔΕΥΑ Επανομής
8
03/02/2011
Έγκριση Όρων Διακήρυξης από ΔΕΥΑ Επανομής
9
05/02/2011
Αποστολή περιληπτικής Διακήρυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για διαγωνισμό στις 24/03/2011 - Απαραίτητη η προθεσμία των 54 ημερών
10
23/03/2011
Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού (7 μελών)
11
29/03/2011
Διαγωνισμός άγονος λόγω αποχής εργοληπτών
12
08/04/2011
Κατακύρωση πρακτικών και επανέγκριση όρων για διαγωνισμό 20/04
13
08/04/2011
Ανάρτηση πρακτικών στην Διαύγεια
14
11/04/2011
Ανακοίνωση νέας ημερομηνίας Διαγωνισμού ανάρτηση στην Διαύγεια
15
12/04/2011
Ανακοίνωση νέας ημερομηνίας Διαγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση
16
13/04/2011
Όπως στις 27/04
17
20/04/2011
2ος  Διαγωνισμός άγονος λόγω μη συμμετοχής εργοληπτών
18
21/04/2011
Κατακύρωση πρακτικών - επανέγκριση όρων & ανάρτηση στην Διαύγεια
19
21/04/2011
Δημοσίευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για νέα ημερομηνία Διαγωνισμού στις 05/05/2011
20
27/04/2011
Ανακοίνωση νέας ημερομηνίας Διαγωνισμού ανάρτηση στην Διαύγεια για τους Έλληνες συμμετέχοντες
21
05/05/2011
Διεξαγωγή διαγωνισμού και έλεγχος δικαιολογητικών
22
17/05/2011
Ανάρτηση πρακτικών κατακύρωσης διαγωνισμού και ανακοίνωση στους συμμετέχοντες. Είμαστε εν αναμονή των ενστάσεων
23
23/05/2011
Κατάθεση 4 ενστάσεων
24
31/05/2011
Γνωμοδότηση της επιτροπής κερί απόρριψης των ενστάσεων
25
08/06/2011
Απόφαση Δ.Σ για απόρριψη
26
08/06/2011
Κατακύρωση Πρακτικών Διαγωνισμού
27
09/06/2011
Ενημέρωση Ενισταμένων
28
17/06/2011
Προδικαστική Προσφυγή της ΕΡΓΟΒΕΤΟΝ
29
01/07/2011
Απόρριψη Προδικαστικής από ΔΣ ΔΕΥΑΘ
30
04/07/2011
Κοινοποίηση απόρριψης απόφασης σε ανάδοχο και ενιστάμενο
31
04/07/2011
Αποστολή στο Ελεγκτικό
32
21/07/2011
Κοινοποιήθηκε στη ΔΕΥΑ η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο Συμβούλιο Επικρατείας
33
25/07/2011
Πράξη ελεγκτικού περί αναβολής οριστικής κρίσης μέχρι την εκδίκαση του Σ.τ.Ε
34
09/08/2011
Εκδίκαση στο Σ.τ.Ε
35
19/09/2011
Ήρθε θετική απάντηση από  Σ.τ.Ε
Απεστάλη στο ελεγκτικό 
36
10/10/2011
Ήρθε γνωμοδότηση αρνητική από το μονομελές ελεγκτικό
37
04/11/2011
Εκδίκαση στην ολομέλεια ελεγκτικό – Αναβολή λόγω αποχής δικηγόρων
38
18/11/2011
Εκδίκαση στην ολομέλεια του ελεγκτικού
39
20/12/2011
Θετική απόφαση ελεγκτικού
40


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

-       Επίσκεψη από Βρυξέλλες υπεύθυνου του υπουργείου ανάπτυξης στην Επανομή
-       Επίσκεψη του προέδρου του ταμείου συνοχής στην Επανομή για επιτόπιο έλεγχο εξέλιξης του έργου
-       Απόρριψη παράτασης
41
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012
Επίσκεψη Δημάρχου στο Υπουργείο Εσωτερικών για την ένταξη χρηματοδότησης της αποχέτευσης Επανομής στο ΕΣΠΑ
42
ΜΑΡΤΙΟΣ 2012
Συνάντηση στην Επανομή με συμβούλους συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης για τη δυνατότητα ιδίας συμμετοχής
43

Εξασφάλιση της σύνδεσης 35 μέτρων μεταξύ δύο μεγάλων τμημάτων εντός οικισμού εξ ιδίων πόρων με διάτρηση (απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο ΕΣΠΑ)
44
ΜΑΡΤΙΟΣ 2012
Κατόπιν επικοινωνίας με το υπουργείο εσωτερικών προσωπική επίδοση από το δήμαρχο με επίσκεψή του διαβεβαιώσεων  για τη δυνατότητα των πιθανών δυνατοτήτων πληρωμής των ιδίων συμμετοχών (ΔΕΥΑ) και αναμονή της τελικής απόφασης.
45
16/05/2012
Πρόσκληση από Δομοτεχνική για κατάθεση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών
46
20/05/2012
Εξώδικο Δομοτεχνικής για τους όρους της χρηματοδότησης του έργου
47
28/05/2012
Κατάθεση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών
48
30/05/2012
Πρόσκληση στη Δομοτεχνική για προσκόμιση εγγυητικής καλής εκτέλεσης και υπογραφή σύμβασης
49
15/06/2012
Δομοτεχνική δεν προσήλθε και δεν προσκόμισε εγγυητική καλής εκτέλεσης
50
27/06/2012
Έκπτωση Δομοτεχνικής λόγω μη προσέλευσης για κατάθεση εγγυητικής καλής εκτέλεσης και υπογραφή σύμβασης
51
28/06/2012
Αίτημα κατάπτωσης εγγυητικής συμμετοχής της Δομοτεχνικής προς  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ποσού 189.216,29€
52
28/06/2012 & 29/06/2012
Ένσταση Δομοτεχνικής και διαμαρτυρία για την έκπτωσή της
53
24/08/2012
Απόρριψη ένστασης από το Δ.Σ της ΔΕΥΑΘ με την υπ’αρ.161/2012 απόφαση
54
25/08/2012
Διαβούλευση με τον 2ο μειοδότη για εκδήλωση ενδιαφέροντος υλοποίησης του έργου
55
31/08/2012
Αρνητική απάντηση 2ου μειοδότη
56
03/09/2012
Ερευνητική επαφή με τον 3ο μειοδότη για την υλοποίηση του έργου
57
11/09/2012
Αρνητική απάντηση 3ου μειοδότη
58
13/09/2012
Έρευνα με ενδιαφερόμενους επενδυτές

59
18/09/2012
Επίσκεψη Δημάρχου στον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης για νέο τρόπο χρηματοδότησης
60
20/09/2012
Επίσκεψη Δημάρχου στον Υφυπουργό ΥΠΕΚΑ και Υφυπουργό ανάπτυξης κ.Καλαφάτη. Προσπάθεια ένταξης στο ΕΠΕΡΡΑ
61
21/09/2012
Αποστολή φακέλου στο Γ.Γ του ΥΠΕΚΑ για ενημέρωση υποέργου
62
21/09/2012 έως 11/10/2012
Επικαιροποίηση μελέτης
63
02/10/2012
Απόφαση Δ.Σ ΔΕΥΑΘ για ανάκληση της κατακυρωτικής απόφασης για Δομοτεχνική
64
02/10/2012
Απόφαση ΔΕΥΑΘ για νέο διαγωνισμό
65
04/10/2012
Επίσκεψη Δημάρχου στο Υπουργείο Οικονομικών σύσκεψη με Ψαρουδάκη. Απόφαση για επανάληψη διαγωνισμού
66
11/10/2012
Αποστολή μελέτης για έλεγχο στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή
67
13/10/2012
Παρατήρηση Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής
68
13/10/2012 έως 18/10/2012
Διόρθωση παρατηρήσεων και συμπλήρωση
69
18/10/2012
Προσθήκη νέων προδιαγραφών ΕΛΟΤ στη μελέτη
70
21/10/2012
Διαβίβαση μελέτης στο Τεχνικό Συμβούλιο για γνωμοδότηση
71
31/10/2012
Αναβολή γνωμοδότησης στο Τεχνικό Συμβούλιο με απόφαση ΕΜΔΥΔΑΣ (λόγω αποχής μηχανικών δημοσίου)
72
01/11/2012
Στις 16/11/2012 συνεδρίασε το τεχνικό Συμβούλιο Περιφέρειας. Αναμένεται η καθαρογραφή της απόφασης και η εκ νέου δημοπράτηση του έργου

73
27/11/2012
Ζητήσαμε έγκριση της ενδιάμεσης διαχειριστικής αρχής της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας
74
30/11/2012
Απόρριψη ασφαλιστικών μέτρων και κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής της ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ υπέρ ΔΕΥΑΘ ποσού 189.216,29€
75
06/12/2012
Δόθηκε προέγκριση δημοπράτησης του έργου
76
7/12/2012
Α) Έγκριση και παραλαβή της μελέτης
Β) Έγκριση κατάρτισης όρων δημοπράτησης
77
10/12/2012
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 237Α 05-12-2012 (πράξη νομοθετικού περιεχομένου) για τη χρηματοδότηση του συνόλου του προϋπολογισμού των έργων που εντάσσονται σε επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ με δικαιούχους ΔΕΥΑ*
78
11/12/2012
Απόφαση ΔΕΥΑΘ για δημοπράτηση του έργου. Σε 54 μέρες θα γίνει ο διαγωνισμός.
79
11/12/2012
Ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Ελπίζουμε η 80η ενέργεια, να είναι η εκτέλεση του έργου αποχέτευσης της Επανομής και να μην χρειαστεί άλλη καθυστέρηση.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.